DISPOZIȚIA NR. 693
din 02 septembrie 2022
privind convocarea Consiliului Local al Municipiului
Focşani în şedinţă extraordinară, pentru data de 06 septembrie 2022

Primarul Municipiului Focşani,
Având în vedere prevederile art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

D I S P U N E :

Art. 1. Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă extraordinară pentru data de 06 septembrie 2022, ora 15,30, ședință desfășurată cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis și online prin intermediul aplicației Zoom.
Art. 2 Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Focșani din data de 06 septembrie 2022 este prezentat în Anexa care face parte integrantă din dispoziție.
Art. 3 Proiectele de hotărâre înscrise la nr. 1-3 în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare comisiei de buget și administrație publică.
Art. 4 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi Anexă la prezenta dispoziție sunt parte componentă a dosarului special al ședinței Consiliului local al municipiului Focșani din data de 06 septembrie 2022.
Art. 5 Dispoziția primarului, însoțită de proiectul ordinii de zi și materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se pun la dispoziția consilierilor locali în format electronic, prin e-mail.
Art. 6 Membrii Consiliului local al municipiului Focșani sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre.
Art. 7 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de Secretarul general al municipiului Focşani prin Serviciul administraţie publică locală, agricultură.

Proiectul ordinii de zi al ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Focșani ce va avea loc în data de 06 septembrie 2022, ora 15,30, ședință desfășurată cu participare fizică a consilierilor locali și online prin intermediul aplicației Zoom

1. proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 142/16.05.2022 privind aprobarea proiectului, a notei de fundamentare a investiției, a cheltuielilor legate de proiect și a Planului integrat de acțiune pentru proiectul „Construirea de locuințe nZEB plus pentru tineri în Municipiul Focșani”;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

2. proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr.157/26 mai 2022 privind aprobarea depuneriii proiectului cu titlul „Creșterea performanței energetice a clădirii Direcției de Asistență Socială și a Poliției Locale” și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Axa de investiții 2, Operațiunea B.1 – Renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

3. proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr.158/26 mai 2022 privind aprobarea depunerii proiectului cu titlul „Creșterea performanței energetice a clădirii Parking SA” și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Axa de investiții 2, Operațiunea B.1 – Renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

PRIMAR,
Cristi Valentin Misăilă

Source