DISPOZIȚIA NR. 247, din 6 martie 2022
privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în şedinţă extraordinară, pentru data de 10 martie 2022

Primarul Municipiului Focşani,

Având în vedere prevederile art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUNE:

Art. 1. Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă extraordinară pentru data de 10 martie 2022, ora 15,00, ședință desfășurată cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis.
Art. 2 Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Focșani din data de 10 martie 2022 este prezentat în Anexa care face parte integrantă din dispoziție.
Art. 3 Proiectele de hotărâre înscrise în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare comisiei de buget și administrație publică.
Art. 4 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi Anexă la prezenta dispoziție sunt parte componentă a dosarului special al ședinței Consiliului local al municipiului Focșani din data de 10 martie 2022.
Art. 5 Dispoziția primarului, însoțită de proiectul ordinii de zi și materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se pun la dispoziția consilierilor locali în format electronic, prin e-mail.
Art. 6 Membrii Consiliului local al municipiului Focșani sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre.
Art. 7 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de Secretarul general al municipiului Focşani prin Serviciul administraţie publică locală, agricultură.

Proiectul ordinii de zi al ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Focșani ce va avea loc în data de 10 martie 2022 ședință desfășurată cu participare fizică a consilierilor locali

1. Depunerea jurământului de către consilierul local al cărui mandat a fost validat – doamna Ailincuței Lauriana;

2. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 272/2020 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Focșani, pe principalele domenii de activitate, pentru mandatul 2020-2024, cu modificările ulterioare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

3. proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție ale bugetului local al Municipiului Focșani, bugetul creditelor interne și bugetelor instituțiilor publice finanțate integral/parțial din venituri proprii, precum și a situațiilor financiare, inclusiv anexele la acestea, pe anul 2021;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

4. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al Municipiului Focșani nr. 477/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: „Extindere rețea de distribuție gaze naturale în cartierul Mândrești, Municipiul Focșani, Județul Vrancea”, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

5. proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al municipiului Focșani pe anul 2022;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

6. proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de burse și a cuantumului unei burse pentru elevii de la cursurile cu frecvență din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Focșani pentru semestrul al II-lea al anului școlar 2021-2022;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

7. proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor alocate pe anul 2022 reprezentând finanțarea de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru unitățile de învățământ particular și confesional acreditate cu personalitate juridică, din municipiul Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

8. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 6,00 mii lei, din bugetul local al Municipiului Focșani pe anul 2022, pentru susținerea proiectului „Ora Pământului – pentru Pace”, inițiat și organizat de Consiliul Local al Tinerilor din Municipiul Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

9. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului local Focșani nr. 148/2020 privind acordarea unor facilități fiscale aferente obligațiilor bugetare datorate bugetului local, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

PRIMAR, Cristi Valentin Misăilă

Avizat, Secretar general al municipiului Focșani, Marta-Carmen Ghiuță

Source