1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Municipiul Adjud, Str. Stadionului, Nr. 2, Mun. Adjud, Județul Vrancea, telefon 0237641908, fax 0237641912, email: [email protected].
2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: 4 căsuțe din lemn, proprietatea privată a Municipiului Adjud, situate în Piațeta Ion Dichiseanu, în vederea desfășurării de activități comerciale, conform O.U.G. nr. 57/03.07.2019 și H.C.L. nr. 202/28.10.2021.
3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietele de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: prin solicitare scrisă depusă la sediul instituției sau pe site-ul www.adjud.ro.
3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Biroul Patrimoniu din cadrul Municipiului Adjud, e-mail: [email protected].
3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: gratuit, pe site-ul www.adjud.ro.
3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificarilor: 08/03/2022, ora 16:00.
4. Informații privind ofertele:
4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 15/03/2022, ora 16:00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura Generală a Primăriei Municipiului Adjud. Str. Stadionului, nr. 2, Mun. Adjud, Jud. Vrancea, cod poștal 625100.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un singur exemplar.
5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 16/03/2022, ora 10:00, la sediul Primăriei Municipiului Adjud, Str. Stadionului, nr. 2, Mun. Adjud, Jud. Vrancea.
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Vrancea, Secția a II-a Civilă și de Contencios Administrativ și Fiscal, B-dul Independenței, nr. 19–21, mun. Focșani, jud. Vrancea, tel. 0237/232092, fax. 0237/235896, mail: [email protected].
7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării : 21/02/2022.

Source