Deschide anunțul aici

Vă aducem la cunoștință începerea implementării proiectului aprobat prin Contractul de finantare nr.689/20.04.2022  în cadrul  Programului Operaţional Capacitate Administrativă (POCA/972/2/1) pentru Axa prioritară 2.Administrație publică și sistem judiciar accesibile şi transparente, Obiectivul Specific 2.1.Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.

Titlul proiectului: ,,Platformă integrată privind simplificarea procedurilor administrative la nivelul Municipiului Moreni”,  Cod SMIS 154039, SIPOCA 1170

 

Beneficiar : UAT Municipiul Moreni

 

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului:

Obiectivul general al proiectului constă în consolidarea capacității instituționale și eficientizarea activității la nivelul Primăriei Municipiului Moreni, prin simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni, implementând măsuri din perspectiva back-office (adaptarea procedurilor interne de lucru, digitalizarea arhivelor) și front-office pentru serviciile publice furnizate.

 

Data de începere a proiectului : 20.04.2022

 

Perioada de implementare a proiectului : 16 luni

Valoarea totală a proiectului                         2.928.832,34 lei

Valoarea eligibilă a proiectului                    2.928.832,34 lei

Vloarea eligibilă nerambursabilă                  2.870.255,68 lei

Cofinanțarea eligibilă a beneficiarului (2%)     58.576,66 lei

Source