Deschide anuntul aici

Va aducem  la cunostinta inceperea implementarii proiectului aprobat prin Contractul de finantare nr.417/29.08.2019  in cadrul  Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014 -2020 (POCA) pentru Axa prioritară 2. Administrație publică și sistem judiciar accesibile şi transparente, Obiectivul Specific 2.1. Introducerea de sisteme si standarde comune in administratia publica locala ce optimizeaza procesele orentate catre beneficiari in concordanta cu SCAP

Titlul proiectului: ,, Eficienta institutionala si buna guvernare la nivelul Municipiului Moreni  ” ,  Cod MySMIS 129704  ,SIPOCA 671

Beneficiar : UAT Municipiul Moreni

             Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului:

Obiectivul general al proiectului consta in imbunatatirea procesului decizional  , a capacitatii administrative si a calitatii si eficientei serviciilor publice furnizate la nivelul Municipiului Moreni , din regiunea mai putin dezvoltata Sud –Muntenia , prin implementarea de proceduri de sistem si initierea de masuri de simplificare a unor proceduri de lucru si a unor politici publice prin dezvoltarea cunostintelor si abilitatilor personalului din cadrul institutiei .

Data de incepere a proiectului : 29.08.2019

Perioada de implementare a proiectului : 16 luni

Valoarea totala a proiectului – 1,355,957 .26 lei

Valoarea eligibila a proiectului  -1,355,957 .26 lei

Vloarea eligibila nerambursabila – 1,328,838.11 lei

Cofinantarea eligibila a beneficiarului (2%)  – 27,119.15 lei

Anexa_1_Programul_anual_al_achizitiilor_pb.al_proiectului_EIBG.pdf

Anexa_2_Achizitii_directe_proiect_EIBG.pdf

Pentru mai multe informatii puteti accesa pagina web a proiectului https://primariamoreni.ro/proiect-sipoca-671/

Source