Primăria municipiului Turnu Măgurele, cu sediul în municipiul Turnu Măgurele organizează în data de 04.05.2022, ora 10.00 – proba scrisă, concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcţii publice de execuție vacanteconsilier, clasa I, grad profesional superior, Compartiment constatare impunere încasare executare silită persoane juridice, Serviciul impozite și taxe locale.

            Condiții generale – prevăzute de art.465 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare;

Condiţiile de participare la concurs:

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor economice,

– minimum 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, pentru ocuparea funcției publice de execuție de grad profesional superior.

Bibliografie – Tematică

  1. Constituţia României, republicată; – act integral

2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- act integral

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. – act integral

5. Legea nr.227/2015-privind Codul Fiscal ,cu modificările şi completările ulterioare

 – Titlul IX-Impozite și taxe locale:

 – Cap.I, II,III,IV.

6. H.G. nr.1/2016-pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal,cu modificările şi completările ulterioare:

 – Titlul IX-Impozite și taxe locale:

 – Cap.II,III,IV

Atributiile postului:

– introduce în evidenţa fiscală informatizată declaraţiile de impunere a contribuabililor -persoane juridice, primeşte şi operează în matricola  mijloace transport-persoane juridice declaraţiile de impunere, radierile, modificările intervenite, în baza cererilor depuse de către persoanele juridice;

– întocmeşte situaţiile nominale privind debitele restante în vederea declanşării procedurii  de executare silită; 

– pentru debitele datorate şi neachitate în termen de către contribuabilii- persoane fizice şi juridice  declanşează procedura executării silite şi întocmeşte dosarele de executare. În acest sens întocmeşte înştiinţări de plată, titluri executorii, somaţii, adrese de înfiinţare a popririi, procese –verbale de sechestru, precum şi celelalte măsuri  in vederea valorificării bunurilor sechestrate. Face propuneri temeinic fundamentate pentru trecerea în evidenţa specială a insolvabililor –persoane fizice şi le prezintă spre aprobare, urmăreşte revenirea la starea de solvabilitate şi propune redebitarea;

– dă relaţii contribuabililor  în legătură cu situaţia fiscală ,materia impozabilă;

– rezolvă în termen corespondenţa repartizată-solicitări de adeverinţe, adrese privind situatia fiscală a unor contribuabili şi o indosariază;

– asigură și răspunde de integritatea, confidențialitatea și securitatea datelor și documentelor conținute de fiecare dosar în parte;

– indosariază si arhivează documentele ce fac obiectul activităţii;

– respecta si aplica standardele controlului intern managerial. 

Funcția publică pentru care se organizează concursul este cu normă întreagă, durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi şi de 40 de ore pe săptămână.

            Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în intervalul 31.03.2022 – 19.04.2022, la sediul Primăriei municipiului Turnu Măgurele, judeţul Teleorman, str.Republicii, nr.2 şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49 alin.1.din H.G. nr.611/2008 cu modificările şi completările ulterioare.

         Selecția dosarelor va avea loc in termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

          Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei municipiului Turnu Măgurele – compartiment resurse umane şi la nr.de telefon 0247/416451 interior 129.

Source