ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
PRIMARIA COMUNEI TOPLIŢA
TEL. 0254735314 ; FAX 0254735310
email : [email protected] ; www.toplita-hunedoara.ro

PRIMĂRIA COMUNEI TOPLIŢA, cu sediul în localitatea Toplița, str. Principală, nr. 36, comuna Toplița, judeţul Hunedoara, organizează concurs pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului de natură contractuală, din Compartimentul Administrativ, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Toplița, de

ȘOFER treapta I ( microbuz școlar ),

CONDIŢII DE ÎNSCRIERE ŞI PARTICIPARE :

  1. Condiţii generale:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 3 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare si anume:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit ;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei,cuexcepţia situaţiei în care a intervenit reabilitare.

2. Condiţii specifice:

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale sunt:
1. absolvent şcoală generală/ şcoală profesională /liceu;

2. posedă permis de conducere categoria B, C si D ;

3. vechime în muncă necesară ocupării postului : minim 7 ani în funcția de conducător auto categoria D ;

4. posedă atestat profesional pentru transport rutier de personae, eliberat de ARR în termen de valabilitate;

5. aviz psihologic de la cabinet autorizat;

6. domiciliul stabil în comuna Toplița.

  1. Concursul se va organiza conform calendarului următor :

selectia dosarelor: 01.03.2021, ora 10,00 la Sediul Primăriei comunei Toplița ;

proba scrisă: 05.03.2021, ora 10,00 la Sediul Primăriei comunei Toplita ;

proba interviu: data și ora interviului vor fi communicate ulterior.

  • dosarul de înscrieretermenul limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs: 25.02.2021 ora 12,00

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare , pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

  a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
  b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

  d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

  e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

  f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

  g) curriculum vitae;

  Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii

  În cazul cazierului judiciar, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

  Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoțite de documentele originale în vederea verificării conformităţii.

4. Bibliografie concurs:

  1. Constitutia Romaniei;

  2. Ordonanța de Urgență nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare – (Cap. V) ;

  3. H.G. nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG nr. 195/2001 privind circulația pe drumurile publice , cu modificările și completările ulterioare ;

  4. Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

(Titlul II si TitlulXI )

  1. Legea nr. 319/2006 – Securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare.- (cap.4)

  2. Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor , cu modificările și completările ulterioare ;

Relaţii suplimentare se pot obţine la Sediul Primăriei comunei Toplița, telefon 0254 / 735314.

Primar,

Cerișer Nicolae

Source