ANUNȚ CONCURS
Primăria Municipiului Timișoara organizează un concurs de recrutare, cu proba scrisă în data de 19 mai 2022, pentru ocuparea pe durată nedeterminată a 12 de funcții publice de execuție vacante din cadrul Administrației pentru Sănătate și Educație a Municipiului Timișoara.

I. Care sunt posturile scoase la concurs?
Căutăm colegi profesioniști, pasionați și motivați care să contribuie la înființarea unei noi instituții publice, ce are drept scop dezvoltarea serviciilor de educație și sănătate prestate de municipalitate, prin aplicarea pentru următoarele posturi:

 1. Consilier clasa I gradul profesional principal din cadrul Serviciului Strategii și Programe Educaționale
 2. Consilier clasa I gradul profesional superior din cadrul Serviciului Strategii și Programe Educaționale
 3. Consilier clasa I gradul profesional superior din cadrul Biroului Financiar Contabilitate
 4. Consilier clasa I gradul profesional asistent din cadrul Biroului Financiar Contabilitate
 5. Consilier achiziții publice clasa I gradul profesional asistent din cadrul Compartimentului Achiziții Publice
 6. Consilier achiziții publice clasa I gradul profesional principal din cadrul Compartimentului Achiziții Publice
 7. Consilier juridic clasa I gradul profesional asistent din cadrul Compartimentului comunicare, juridic, resurse umane, audit
 8. Consilier juridic clasa I gradul profesional principal din cadrul Compartimentului comunicare, juridic, resurse umane, audit
 9. Consilier clasa I gradul profesional asistent din cadrul Compartimentului comunicare, juridic, resurse umane, audit
 10. Consilier clasa I gradul profesional principal din cadrul Compartimentului comunicare, juridic, resurse umane, audit
 11. Consilier clasa I gradul profesional asistent în cadrul Biroului Mentenanță și Reparații
 12. Consilier clasa I gradul profesional superior în cadrul Biroului Reabilitări și Investiții
  Toate posturile sunt pe durată nedeterminată, au o durată normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.
  II. Care sunt probele concursului ?
  1) Selecția dosarelor de înscriere
  2) Proba scrisă
  3) Interviul
  La acestea se adaugă probe suplimentare eliminatorii de testare a competențelor lingvistice de comunicare în limbi străine sau competențele în domeniul IT.

III. Care este calendarul de desfășurare a concursului de recrutare ?
● Data afișării anunțului de concurs: 19 aprilie 2022;
● Perioada de depunere a dosarelor de concurs: 19 aprilie – 09 mai 2022 (20 de zile de la data afișării anunțului de concurs);
● Data, ora şi locul sau locaţia desfăşurării probelor suplimentare:

 • Competențe lingvistice de comunicare în limbi străine (citit, scris, vorbit): 18 mai 2022, ora 09:00;
 • Competenţe în domeniul tehnologiei informației IT : 18 mai 2022, ora 11:00,
  la sediul instituției : Timișoara, Bd. C.D. Loga nr.1.
  ● Data, ora şi locul sau locația desfășurării probei scrise: 19 mai 2022, ora 10:00, la sediul instituției: Timișoara, Bd. C.D. Loga nr.1.

IV. Cine oferă informații despre concurs?
o consilier Claudiu Andraș, adresa de e-mail: [email protected], tel: 0256/408372, sediul din Bd.C.D. Loga nr.1, camera 8.

V. Ce trebuie să conțină dosarul de concurs ?
1) formularul de înscriere;
2) curriculum vitae, modelul comun european;
3) copia actului de identitate;
4) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
5) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcției sau pentru exercitarea profesiei;
6) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
7) cazierul judiciar;
8) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

 • Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretariatul comisiei de concurs, poate fi accesat pe site-ul instituției și este prevăzut în Anexa nr. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare .
  FORMULAR-INSCRIERE-2022-editabil.doc
 • Curriculum vitae, modelul comun European se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretariatul comisiei de concurs, poate fi accesat pe site-ul instituției și este prevăzut în HG1021/2004; Model_CV_ro.doc
 • Modelul adeverinţei de vechime în muncă eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate după data de 01.01.2011 se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretariatul comisiei de concurs, poate fi accesat pe site-ul instituției și este prevăzută în Anexa 2D la Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare. ADEVERINTA VECHIME model editabil.doc
 • Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut în H.G. nr.611/2008 trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în Anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.
 • Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

VI. Unde se depune dosarul de concurs?
Dosarul de concurs se depune la sediul Primăriei Municipiului Timișoara, Bd. C.D. Loga nr.1, parter, camera 8.

VII. Care sunt condițiile de ocupare a unei funcții publice?
Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a)are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c)are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d)are capacitate deplină de exerciţiu;
e)este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
f)îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
g)îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
h)nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
i)nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
j)nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
k)nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.
Condițiile de studii și de vechime în specialitate, precum și condițiile specifice sunt stabilite pentru fiecare post în parte .

VIII. Care este bibliografia de concurs?
Bibliografia cuprinde acte normative, lucrări, articole de specialitate sau surse de informare şi documentare expres indicate, cu relevanță pentru funcția publică pentru care se organizează concursul. Tematica concursului se stabilește pe baza bibliografiei. Dacă nu se precizează altfel, elementele din bibliografie vor fi studiate in integralitatea lor. Bibliografia de concurs se poate grupa în două categorii:

 • Bibliografia comună obligatorie stabilită prin art.26 din HG nr.611/20018 :
 1. Constituția României;
 2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Bibliografia specifică domeniului de activitate – o puteți consulta pentru postul optat.
 • Titlurile din bibliografie care nu sunt accesibile pe internet, vor fi puse la dispoziție de persoanele care asigură secretariatul comisiilor de concurs, la solicitarea dumneavoastră.

IX. ATRIBUȚIILE POSTULUI
Atribuțiile sunt stabilite prin fișa de post și se pot grupa astfel:

IX.1 Atribuții generale cu caracter comun tuturor funcțiilor publice din cadrul Administrației pentru Sănătate și Educație a municipiului Timișoara
a) Respectarea și punerea în aplicare a legislației comune privind respectarea drepturilor omului și libertăților fundamentale, administrația publică locală, prevederile aplicabile funcționarilor publici/personalului contractual din administrația publică, regimul juridic al conflictului de interese și al incompatibilităților, transparența decizională, liberul acces la informațiile de interes public și a legislației specifice domeniului de activitate;
b) Respectarea și punerea în aplicare a tuturor regulamentelor şi a procedurilor de lucru aprobate în cadrul instituției, fie prin Decizii ale Directorului General, fie prin Dispoziții ale Primarului, fie prin Hotărâri ale Consiliului Local;
c) Aducerea la îndeplinire a tuturor atribuțiilor care derivă din aplicarea legislației în vigoare, a procedurilor aprobate în domeniul său de activitate și a fișei postului în scopul asigurării unui serviciu public de calitate;
d) Aducerea la îndeplinire, în termenele stabilite de către superiorii ierarhici, a lucrărilor şi sarcinilor repartizate;
e) Implementarea, aplicarea şi respectarea unui sistem de management al calității și participarea la implementarea şi dezvoltarea sistemului de control intern managerial cu privire la activitatea desfășurată;
f) Participarea activă la îmbunătățirea continuă a proceselor de lucru în care sunt implicați;
g) Preocuparea permanentă pentru eficientizarea propriilor activități;
h) Participarea la implementarea strategiilor adoptate în cadrul instituției;
i) Participarea la lucrările comisiilor înfiinţate prin decizii ale directorului general, dispoziţii ale Primarului sau Hotărâri ale Consiliului Local în care sunt desemnați ca membrii și îndeplinirea atribuțiilor pe care le incumbă desemnarea lor;
j) Arhivarea documentelor create şi gestionate, conform nomenclatorului arhivistic, inclusiv in format digital (pdf vectorial sau scan);
k) Colaborarea cu celelalte compartimente din cadrul instituției în vederea realizării activităţilor specifice și a atingerii obiectivelor stabilite la nivelul structurii și a întregii instituții;
l) Răspunde de păstrarea confidenţialităţii informațiilor deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuțiilor de serviciu;
m) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu şi se abține de la orice faptă care ar putea sa aducă prejudicii instituţiei;
n) Răspunde de realizarea la timp si întocmai a atribuțiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;
o) Răspunde, potrivit dispozițiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informaţiilor şi măsurilor prevăzute în documentele întocmite;
p) Răspunde de îndeplinirea atribuțiilor stabilite prin fişa postului;
q) Răspunde de buna utilizare și gestionare a fondurilor precum și a bunurilor publice aflate în folosință.
IX.2 Atribuții specifice fiecărui post le puteți consulta pentru postul optat .

ADEVERINTA VECHIME model editabil

FORMULAR-INSCRIERE-2022-editabil

Model_CV_ro

1.CIP.Strategii

2.CIS.Strategii

3.CIA.Fin-Ctb

3.CIS.Fin-Ctb

5.CIA.Achizitii Publice

6.CIP.Achizitii Publice

7.CIA.Juridic

8.CIP.Juridic

9.CIA.RU

10.CIP.State Plata

11.CIA.Reparatii

12.CIP.Investitii

The post Concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a 12 de funcții publice de execuție vacante din cadrul Administrației pentru Sănătate și Educație a Municipiului Timișoara. first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source