Potrivit prevederilor Legii nr.87/2020 care modifică art.27 alineatul (2^3), partea introductivă, litera b) din Legea fondului funciar nr.18/1991, toate persoanele îndreptățite pot depune cereri de emitere a titlului de proprietate pentru terenul aferent curții în situația în care construcțiile – locuința și terenul aflat sub construcții au fost dobândite în baza prevederilor Legii nr. 112/1995, după cum urmează: „În cazul terenurilor aferente casei de locuit şi anexelor gospodăreşti, precum şi curţii şi grădinii din jurul acestora, care nu au fost cooperativizate, deţinătorii sau moştenitorii acestora, inclusiv cei care au cumpărat imobilul potrivit prevederilor Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, cu modificările ulterioare, pot solicita, la cerere, comisiei judeţene emiterea titlului de proprietate în condiţiile prezentei legi”.
Având în vedere cele de mai sus, persoanele îndreptățite și care îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr.87/2020, pot depune o solicitare în acest sens la Comisia județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Vrancea însoțită de următoarele documente:
1.Cererea, care va fi formulată și semnată de către toți proprietarii/ coproprietarii imobilului- locuință și va fi însoțită de următoarele documente:
-copie CI/BI/pașaport valabil,
-copii după actele de stare civilă (certificate de naștere, căsătorie, deces), certificat de moștenitor/calitate de moștenitor (dacă este cazul).
-în caz de reprezentare – Procura în original;
2. Copie legalizată a actului de proprietate – actul care atestă dreptul de proprietate asupra imobilului pentru care se solicită inițierea procedurii de emitere a titlului de proprietate.
3. Documentația tehnică cadastrală actualizată realizată de o persoană fizică autorizată:
-Plan amplasament și delimitare pentru imobilul analizat din care să reiasă:
• suprafața terenului aferent curții,
• suprafața terenului aflat sub construcții,
• suprafața aferentă construcțiilor și construcțiile existente la adresă (în 3 exemplare originale).
– Documentația să fie însoțită de CD-ul în coordonate de format .dxf.
– Plan de încadrare în zonă.
4. Extras de informare CF actualizat, după caz, la data depunerii cererii extrasul de informare să nu fie mai vechi de 30 zile de la data eliberării acestuia de către O.C.P.I. Vrancea.
5. Declarație de bună vecinătate: pentru vecini N, S, V, E, iar pentru proprietar – declarație în formă autentică din care să reiasă faptul că nu au fost încălcate limitele proprietăților adiacente și că au deținut în mod continuu imobilul construcție de la data dobândirii acestuia până la data solicitării terenului.
6. Dovada că imobilul este înscris în Registrul agricol sau registrul cadastral de la data dobândirii imobilului și până în prezent.
7. Dovada achitării impozitelor și taxelor aferente imobilului în cauză de la data dobândirii și până în prezent.

Foarte important!
În situația în care din conținutul documentelor depuse, rezultă informații noi, se pot solicita și alte documente care pot conduce la clarificarea situației.

Source