COMUNICAT DE PRESĂ

Potrivit art. 8 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, modificată și completată, autorizația de transport se eliberează de autoritatea de autorizare pe durată nedeterminată și este valabilă cu condiția  vizării acesteia la fiecare 5 ani de către aceasta, odată cu verificarea indeplinirii condițiilor care au stat la baza emiterii unei astfel de autorizații.

        Art. 9 alin. (1) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, modificată și completată, precizează că autorizația de transport în regim de taxi sau autorizația în regim de închiriere, se eliberează de autoritatea de autorizare de pe raza administrativ-teritorială în care transportatorul își are sediul sau domiciliul, după caz, pe baza unei documentații care trebuie să conțină următoarele:

 1. dosar plic;
 2. cererea transportatorului pentru eliberarea tipului de autorizație de transport, stabilit de prezenta lege;
 3. copie de pe certificatul de înregistrare la registrulcomerțului, ca transportator, respectivpersoanăfizicăautorizată, asociațiefamilialăautorizatăsaupersoanăjuridică, dupăcaz;
 4. furnizarea de informațiiemisă de RegistrulComerțuluipentruintreprindereafamilială;
 5. dovadaîndepliniriicondiției de capacitate profesională, respectiv
 6. copie de pe certificatul de competenţă profesională pentru managerul de transport în regim de taxi şi închiriere, eliberat conform normelor aprobate prin hotărâre a Guvernului, pentru transportatorul persoană juridică sau intreprindere familială;
 7. copie de pe certificatul de atestarea pregătirii profesionale al taximetristului care este transportator persoană fizică sau a tuturor membrilordinintreprinderea familială;
 8. dovada îndeplinirii condiției de onorabilitate, respectiv;

1.certificatele de cazier judiciar ale conducătorilor auto şi, după caz, ale managerului de transport în regim de taxi şi închiriere, din care să rezulte că aceştia nu au fost condamnaţi pentru:

– infracţiuni contra siguranţei pe drumurile publice;

– infracţiuni privind traficul şi consumul de droguri;

– infracţiuni contra vieţii, sănătăţiişiintegrităţii corporale;

– infracţiuni privind traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile;

– infracţiuni contra libertăţiişiintegrităţii sexuale;

– infracţiuni contra patrimoniului;

2. avizele medicale şi psihologice ale conducătorilor auto şi, după caz, avizele medicale şi psihologice ale managerului de transport în regim de taxi şi închiriere, obţinute conform normelor aprobate prin ordin al ministrului transporturilor (cabinete agreate de Ministerul Transporturilor);În cazul transportatorului autorizat, persoană fizică avizele medicale și psihologice(cabinete agreate de Ministerul Transporturilor) este cel emis pentru conducătorul auto, care va fi și persoană desemnată;

3. cazierul fiscal al transportatorului – dacă acesta este operator economic;

 • declarația pe propria răspundere privind perioadele în care transportatorul a mai executat servicii de transport în regim de taxi sau transport în regim de închiriere, după caz, cu menționarea intervalelor când a avut interdicții și motivul acestora;
 • dovada îndeplinirii capacității financiare, respectiv:
 • declarația pe propria răspundere a transportatorului că poate asigura spațiile necesare pentru parcarea tuturor autovehiculelorcu care va desfășura transportul în regim de taxisau transportul în regim de închiriere,spații deținute în proprietate sau prin contract de închiriere;
 • declarația pe propria răspundere a transportatorului că acesta deține sau are capacitatea financiară de a deține un număr de autovehicule, pe tipuri, în proprietate sau în temeiul contractelor de leasing, pe care le va utiliza în realizarea serviciului de transport, precizând care sunt criteriile de departajare stabilite la art. 14^2, alin. (6) pe care le poate îndeplini, pe fiecare autovehicul și pe numere de circulație.

Având în vedere cele mai sus prezentate, Autoritatea de Autorizare din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, solicită tuturor transportatorilor autorizația căror autorizații de transport trebuiesc vizate la data de 31.03.2023, să depună documentația mai sus menționată (completă)în perioada 09.01.2023 -24.02.2023 la Serviciul Informare și Consiliere Cetățeni (cam. 12) din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara în vederea vizării acestora conform Legii nr. 38/2003 pricind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, modificată și completată, conform programării pe zile atașate.

Fiecare document depus în copie va fi însoțit de originalul acestuia, pentru verificarea autenticității.
 Eliberarea autorizației de transport este condiționată de achitarea taxei conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local privind stabilirea impozitelor și taxelor locale în Municipiul Timișoara.

 În cazul în care transportatorii autorizați nu vor depune documentele solicitate în termenul de mai sus, autorizația de transport se va retrage și are drept consecință pierderea calității de transportator autorizat, anularea contractului de atribuire în gestiune a serviciului de transport, precum și retragerea tuturor autorizațiilor taxi.

Vă mulţumim!

DIRECTOR

MIHAI FLORESCU

Listă persoane fizice autorizate

The post AUTORIZAȚII TAXI first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source