Primaria Oras Sovata intentioneazasă achizitioneze Servicii de audit financiar extern pentru proiectul „Amenajare spațiu de agrement multifuncțional în jurul cinema Doina”, SMIS 117613 prin achizitie directa si invita pe cei interesati sa depuna oferta in acest sens.

 1. Autoritatea contractanta : Oras Sovata
 2. Adresa/tel/fax: Oras Sovata, str. Principala nr. 155 , 545500 Sovata, Jud. Mures, 0265570218/0265-570524
 3. Obiectul contractului:  Servicii de de audit financiar extern al „Amenajare spațiu de agrement multifuncțional în jurul cinema Doina”, SMIS 117613
 4. Cod CPV : 79212100-4 Servicii de auditare financiara (Rev.2)
 5. Valoare estimata : 24.000  LEI + TVA 
 6. Durata contractului –pe durata perioadei de implementare a proiectului „Amenajare spațiu de agrement multifuncțional în jurul cinema Doina”, SMIS 117613  , finantat prin contract de finantare nr. 3423/05.11.2018.
 7. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică: achizitie directa 
 8. Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut
 9. Sursa de finanţare a contractului de servicii  care urmează să fie atribuit : fonduri alocate in cadrul  proiectului „Amenajare spațiu de agrement multifuncțional în jurul cinema Doina”, SMIS 117613, dinFondul European pentru Dezvoltare Regională  prin POR 2014-2020
 10. Oferta se va intocmi cu respectarea tuturor cerintelor caietului de sarcini. Ofertantul trebuie să facă dovada că este „auditor” – persoană fizică autorizată sau firmă de audit autorizată, potrivit legislaţiei în vigoare de către autoritatea competentă, respectiv Camera Auditorilor Financiari din România, să desfăşoare activităţi de audit financiar în conformitate cu reglementările adoptate de această autoritate. Propunerea tehnică elaborată astfel încât aceasta sa respecte cerinţele formulate in Caietul de sarcini. Propunerea financiară – elaborată astfel încât aceasta să furnizeze toate informaţiile solicitate cu privire la preţ precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului/elor (valabilitatea ofertei: 60 de zile). Preţul va fi exprimat în lei fără TVA; Limba de redactare a ofertei: limba română.
 11. Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 de zile.
 12. Preţul ofertei este ferm în RON, fără TVA.- nu se acceptă actualizarea preţului contractului.
 13. Ofertele vor fi transmise:  in format tiparit la Registratura  Primariei Oras Sovata, str. Principala nr. 155 , Sovata, Jud. Mures sau electronic la adresa de email [email protected]  pana la data limita de depunere a ofertelor. Documentele care sunt solicitate în original sau conform cu originalul, vor fi depuse la sediul primăriei Oras Sovata doar de către ofertantul declarat câstigător, pana la data semnarii contractului.
 14. Data limită pentru depunerea ofertei :  22.01.2021
 15. Data, ora şi locul deschiderii ofertelor :   25.01.2021, ora 10,00, Sediul primariei Oras Sovata, str. Principala nr. 155 , Sovata, Jud. Mures.

Formulare

Caiet sarcini

Articolul Anunț publicitar din data de 18.01.2021 apare prima dată în Primăria Sovata.

Source