Direcția Asistență Socială Brad informează cetățenii cu domiciliul în municipiul Brad despre măsurile adoptate la nivel național prin aplicarea Legii nr. 196/ 2016 referitoare la venitul minim de incluziune (VMI) care sunt parte din Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), capitolul 13 ”Reforme sociale”, având scopul de a reduce sărăcia în rândul persoanelor vulnerabile, totodată diminuând sarcinile administrative pentru administrația locală și beneficiari.

VMI reprezintă un beneficiu de asistență socială acordat familiilor şi persoanelor singure aflate în situație de dificultate, în scopul prevenirii și combaterii sărăciei şi riscului de excluziune socială. Odată cu intrarea în vigoare a VMI, acordarea beneficiilor Venitul Minim Garantat (VMG) și Ajutor pentru susținerea familiei (ASF) încetează.

În sensul celor anterior precizate începând cu luna ianuarie 2024, ajutorul social și alocația de susținere a familiei vor fi înlocuite cu venitul minim de incluziune (VMI).

Venitul minim de incluziune (VMI) reprezintă sprijinul financiar acordat de stat în scopul asigurării nivelului de trai minimal pentru familiile şi persoanele singure aflate în situații de dificultate, precum şi pentru prevenirea riscului sărăciei în rândul copiilor şi stimularea participării acestora în sistemul de educaţie.

VMI este un beneficiu acordat conform prevederilor:

Acest beneficiu de asistență socială are două componente și anume:

 1.   AJUTOR DE INCLUZIUNE

Are drept scop prevenirea și combaterea sărăciei și a riscului de excluziune socială și înlocuiește ajutorul social acordat anterior pentru asigurarea venitului minim garantat.

 1. AJUTOR PENTRU FAMILIA CU COPII

Se acordă familiilor cu copii cu vârsta de până la 18 ani aflați în întreținere și are drept scop prevenirea sărăciei și încurajarea participării copiilor la educație, înlocuind alocația pentru susținerea familiei.

I. Cine beneficiază de VMI:

Beneficiază de reglementările prezentei legi:

a) familiile şi persoanele singure, cetăţeni români, care au domiciliul sau reşedinţa în România.

b) persoanele fără adăpost, aflate în evidenţa serviciilor publice de asistenţă socială de la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale în care trăiesc;

c) familiile şi persoanele singure care nu au cetăţenie română, dacă se află în una dintre următoarele situaţii:

 • sunt cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai Spaţiului Economic European, ai Confederaţiei Elveţiene sau străini, denumiţi în continuare cetăţeni străini, pe perioada în care au domiciliul ori, după caz, reşedinţa în România, în condiţiile legislaţiei române;
 • sunt cetăţeni străini sau apatrizi cărora li s-a acordat o formă de protecţie în condiţiile legii;
 • sunt apatrizi care au domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România, în condiţiile legii.

VMI se acordă persoanelor singure/familiilor care obțin un venit net lunar ajustat mai mic sau egal cu nivelele maxime stabilite prin lege, pentru cele două componente ale VMI:

a) pentru ajutorul de incluziune, până la un venit net lunar ajustat de 313 de lei inclusiv, care se ia în calcul la stabilirea veniturilor cumulate ale familiei;

b) pentru ajutorul de incluziune, până la un venit net lunar ajustat de 465 de lei inclusiv, care se ia în calcul la stabilirea veniturilor persoanei singure cu vârsta de cel puţin 65 de ani;

c) pentru ajutorul pentru familia cu copii, până la un venit net lunar ajustat de 797 de lei inclusiv.

II. Calculul cuantumului VMI

Cuantumul venitului minim de incluziune, prevăzut de prezenta lege, se stabileşte în baza venitului net lunar ajustat, calculat prin aplicarea coeficienţilor de echivalenţă, corespunzători persoanei singure, respectiv dimensiunii familiei, la venitul net lunar al acesteia.

a) Stabilirea cuantumului ajutorului de incluziune:

Cuantumul ajutorului de incluziune acordat familiei/ persoanei singure reprezintă diferența dintre cuantumul maxim prevăzut de lege, respectiv 313 lei/lună/membru de familie sau 465 lei/lună în cazul persoanei singure cu vârsta de cel putin 65 de ani și cuantumul venitului net ajustat calculat conform legii.

În ceea ce privește persoanele care nu obțin nici un venit, cuantumul maxim este de 313 lei/lună/ membru de familie, iar în cazul persoanei singure cu vârsta de cel puțin 65 de ani, cuantumul maxim este de 465 lei/lună.

b) Stabilirea cuantumului ajutorului pentru familia cu copii se realizează  în funcție de nivelul venitului net lunar ajustat și numărul de copii din familie, astfel:

 • Pentru familia beneficiară de ajutor de incluziune, precum și pentru cea cu venituri nete lunare ajustate de până la 313 de lei/ lună, cuantumul lunar al ajutorului pentru familia cu copii este:
  • 122 lei, pentru familia cu un copil;
  • 244 lei, pentru familia cu 2 copii;
  • 366 de lei, pentru familia cu 3 copii;
  • 488 de lei, pentru familia cu 4 copii sau mai multi.
 • Pentru familia monoparentală beneficiară de ajutor de incluziune, precum și pentru cea cu venituri nete lunare ajustate de până la 313 de lei/ lună, cuantumul lunar al ajutorului pentru familia cu copii este:
  • 137 de lei, pentru familia cu un copil;
  • 274 de lei, pentru familia cu 2 copii;
  • 411 de lei, pentru familia cu 3 copii;
  • 548 de lei, pentru familia cu 4 copii sau mai multi.
 • Pentru familiile care au un venit net lunar ajustat cuprins între 314 de lei/ lună și 797 de lei inclusiv, cuantumul lunar al ajutorului pentru familia cu copii este:
  • 97 de lei, pentru familia cu un copil;
  • 194 de lei, pentru familia cu 2 copii;
  • 291 de lei, pentru familia cu 3 copii;
  • 387 de lei, pentru familia cu 4 copii sau mai multi
 • Pentru familiile monoparentale care au un venit net lunar ajustat cuprins între 313 de lei/ lună și 7 de lei inclusiv, cuantumul lunar al ajutorului pentru familia cu copii este:
  • 126 de lei, pentru familia cu un copil;
  • 245 de lei, pentru familia cu 2 copii;
  • 370 de lei, pentru familia cu 3 copii;
  • 490 de lei, pentru familia cu 4 copii sau mai multi

*Dacă din calcul rezultă o sumă mai mică de 50 de lei, atunci se acordă 50 de lei.

Pentru calculul venitului net lunar ajustat se iau în considerare toate sumele primite/ realizate de persoana singură, respectiv de fiecare membru al familiei în luna anterioară solicitării VMI, cu EXCEPŢIA următoarelor venituri:

a) sumele de prestaţii sociale pentru protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

b) alocaţia de stat pentru copii;

c) sumele acordate ca burse sau alte forme de sprijin financiar destinate exclusiv pentru susţinerea educaţiei preşcolarilor, elevilor şi studenţilor, prin programe ale Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Știinţifice, altor instituţii publice şi private, inclusiv organizaţii neguvernamentale;

d) sumele primite din activitatea desfăşurată ca zilier, precum şi cele obţinute în calitate de prestator casnic;

e) sumele primite de persoanele apte de muncă din familie ca urmare a participării la programe de formare profesională organizate în condiţiile legii, dacă acestea nu au titlu de venituri salariale;

f) sumele primite ocazional din partea unor persoane fizice ori juridice, precum şi sumele cu titlu de ajutor de urgenţă primite de la bugetul de stat sau local;

g) stimulentul educaţional privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate sub formă de tichet social pentru stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor proveniţi din familii defavorizate;

h) sumele ocazionale acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale cu caracter de despăgubiri ori sprijin financiar pentru situaţii excepţionale;

i) ajutorul pentru încălzirea locuinţei şi suplimentul pentru energie;

j) indemnizaţia lunară de hrană privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei sida în România şi de protecţie a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de sida şi indemnizaţia lunară de hrană privind măsurile de control al tuberculozei;

k) sumele primite cu titlu de sprijin, asigurate din bugetul de stat sau fonduri nerambursabile, acordate în baza legii sau în baza programelor operaţionale aprobate.

III. Documentele  necesare pentru a solicita VMI, pot varia în funcție de situație.

În general, solicitanții de VMI vor avea nevoie de următoarele documente:

 • formularul standard de cerere VMI, care conține date privind solicitantul și date privind componența familiei;
 • declaraţie pe propria răspundere privind veridicitatea datelor înscrise în cerere;
 • act de identitate al solicitantului și al tuturor membrilor familiei;
 • adeverințe de venit pentru toate sursele de venit ale familiei;
 • certificat de naștere pentru fiecare copilcu vârsta sub 14 ani;
 • certificatul de deces pentru oricare membru decedat al familiei;
 • dovada școlarizării pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 și 16 ani;
 • angajamentul de plată (pentru situațiile în care se pot constata drepturi acordate necuvenit);
 • alte documente specifice situației beneficiarului.

IV.Procedura de acordare a venitului minim de incluziune

Venitul minim de incluziune se acordă în baza unei cereri formulate de solicitant. Vor fi acceptate spre analiză și soluționare doar cererile depuse de persoane cu domiciliul și care locuiesc efectiv pe raza Municipiului Brad.

După depunerea cererii însoțite de documentele necesare, dosarul solicitantului va și preluat și analizat de către specialiștii din cadrul Direcției  de Asistență Socială Brad.  În urma analizei, dosarul va fi înaintat pentru emiterea dispoziției de acordare sau respingere, conform fiecărui caz în parte. Solicitantului de VMI îi va fi comunicată dispozția primarului privind aprobarea sau respingerea acordării dreptului.

V.Precizări suplimentare:

Stabilirea dreptului la venit minim de incluziune se realizează ţinându-se seama de bunurile familiei sau, după caz, ale persoanei singure, cuprinse în Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării venitului minim de incluziune.

În situaţia în care unul sau mai multe bunuri cuprinse în lista menționată aflate în proprietatea persoanei singure/ familiei beneficiare de venit minim de incluziune, este dat/ sunt date în închiriere/ arendă/ concesiune, acest bun/ aceste bunuri va fi luat/ vor fi luate în calcul pentru persoana/ familia care îl are/ le are în închiriere/ arendă/ concesiune, iar pentru proprietarul de drept se va lua în calcul valoarea obţinută în urma cedării dreptului de folosinţă a bunului/ bunurilor.

În cazul familiei care locuieşte şi se gospodăreşte împreună cu alte familii ori persoane singure şi contribuie împreună la achiziţionarea sau realizarea unor bunuri şi a unor venituri din valorificarea acestora ori la consumul acestora, la stabilirea veniturilor familiei se iau în considerare atât veniturile nete lunare proprii, cât şi partea ce îi revine de drept din veniturile lunare nete, realizate în comun de persoanele din gospodărie.

Obligaţiile titularului:

Titularul venitului minim de incluziune are obligaţia să comunice primăriei în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa, orice modificare cu privire la domiciliu, venituri şi numărul membrilor familiei, în termen de maximum 10 zile de la data la care a intervenit modificarea.

Persoanele singure şi familiile beneficiare de venit minim de incluziune au obligaţia să depună la primărie, din 6 în 6 luni, declaraţia pe propria răspundere cu privire la modificările intervenite.

Persoanele apte de muncă care nu obţin venituri în baza unui contract individual de muncă, raport de serviciu sau altă formă legală de angajare şi nici din activităţi independente sau activităţi agricole, aşa cum sunt acestea definite de Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să se prezinte, ori de câte ori sunt solicitate de agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei evidenţă sunt înregistrate ca persoane în căutarea unui loc de muncă, în vederea încadrării în muncă sau a participării la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională.

Verificarea condiţiilor privind menţinerea statutului de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, faptul că nu au refuzat un loc de muncă oferit ori participarea la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională, se realizează de către agenţia teritorială prin SNIAS sau, după caz, pe bază de liste de beneficiari.

În cazul persoanelor singure şi familiilor beneficiare ale venitului minim de incluziune care constă exclusiv în ajutor pentru familia cu copii, obligaţia de mai sus nu se aplică.

În cazul familiilor beneficiare de venit minim de incluziune care include componenta de ajutor de incluziune, una dintre persoanele majore apte de muncă din familia respectivă are obligaţia de a presta lunar, la solicitarea primarului, activităţi sau lucrări de interes local, cu respectarea duratei normale a timpului de muncă şi a normelor de securitate şi sănătate în muncă.

VI. Alte beneficii acordate solicitanților de VMI

Pentru promovarea unei vieţi active şi a participării pe piaţa muncii, beneficiarii de venit minim de incluziune au dreptul la stimulente, după cum urmează:

a) în situaţia în care unul sau mai mulţi membri ai familiei realizează venituri în baza unui contract individual de muncă, raport de serviciu sau a altei forme legale de angajare sau membrii familiei desfăşoară activităţi independente ori agricole, 50% din totalitatea acestora, dar nu mai mult de 500 de lei/familie, nu se iau în calcul la stabilirea veniturilor nete lunare ale familiei;

b) în situaţia în care persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor de incluziune se angajează cu contract individual de muncă sau în baza unui raport de serviciu, pentru o perioadă de cel puţin 24 de luni consecutive, acordarea ajutorului de incluziune se prelungeşte pentru o perioadă de 6 luni, în cuantumul primit anterior angajării.

Source