Municipiului Timisoara organizează concurs pentru ocuparea postului de executie vacant prevăzut in anexa

Poate ocupa un post vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f)  îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

DOSARUL DE CONCURS

a) cerere de înscriere la concurs ;
b) copia actului de identitate;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

d) copia carnetului de muncă si /sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei;
e) cazierul judiciar;
f)  adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

Copiile actelor se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Documentul prevăzut la lit. e) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. în acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului cel mai târziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.

CALENDARUL CONCURSULUI
01.09.2021, ora 10.00 – proba scrisă la sediul Municipiului Timisoara, bd. C.D.Loga, nr. 1, Timisoara
01.09.2021, ora 16.00 – afişare rezultate proba scrisa.
Termen depunere contestatii: 02.09.2021 , ora 16.00;
Rezolvarea contestaţiilor: 03.09.2021, ora 14.00;
06.09.2021, ora 10- interviu;
Afişare rezultate interviu: 06.09.2021, ora 16.00;
Termen depunere contestatii:  07.09.2021 , ora 16.00;
Rezolvarea contestaţiilor: 08.09.2021 ora 16.00;
Rezultate finale: 08.09.2021 ora 16.00

Termenul de depunere al dosarelor: perioada 10.08.2021– 23.08.2021, inclusiv, la sediul instituţiei din Timişoara, B-dul C.D. Loga nr. 1, Serviciul Resurse Umane – camera 7 (parter), persoana de contact: Jivkov Agata, Vetrovetz Bianca – consilier la Serviciul resurse umane – tel.0256408372; 0256408350;

Testarea cunoștințelor de operare pe calculator și a cunoștințelor de limba engleză vor avea loc în cadrul probei scrise.

Criteriile de evaluare a activitatii profesionale:
a) cunoştinţe profesionale şi abilităţi;
b) calitatea, operativitatea şi eficienţa activităţilor desfăşurate;
c) perfecţionarea pregătirii profesionale;
d) capacitatea de a lucra în echipă;
e) comunicare;
f) disciplină;
g) rezistenţă la stres şi adaptabilitate;
h) capacitatea de asumare a responsabilităţii;
i) integritate morala şi etică profesională.

Salariul: conform prevederilor art.11 din Legea nr. 153/2017 – HCLMT nr. 542/2017;

Bibliografia corespunzătoare este prezentata in anexa;
Atribuţiile corespunzătoare sunt prezentate in anexa;

Primaria Municipiului Timisoara organizeaza concurs in data de 01.09.2021, ora 10.00 – proba scrisă si in data de 06.09.2021 ora 10.00 – interviu la sediul Municipiului Timisoara, bd. C.D.Loga, nr. 1, Timisoara,  pentru ocuparea postului vacant  de inspector de specialitate gradul profesional IA din cadrul Compartimentului Capitala Culturala.

 POSTUL:       inspector de specialitate gradul profesional IA  

COMPARTIMENTUL: Compartiment Capitala Culturala

studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniile: științe administrative, limbă și literatură, arte vizuale, teatru și artele spectacolului, cinematografie și media, studiul patrimoniului, studii culturale, arhitectură, științe ale comunicării;

– minim 7 ani de experiență în specialitatea studiilor de licență necesare pentru ocuparea funcției;

– cunoștințe de operare pe calculator: MsOffice – nivel mediu;

– cunoștințe de limbi străine: limba engleză (citit, scris şi vorbit) – nivel mediu.

The post Anunț privind concurs pentru ocuparea postului de execuție vacant first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source