Primăria Municipiului Adjud anunță ORGANIZAREA UNEI LICITAȚII PUBLICE în vederea închirierii unui spațiu cu suprafața de 146 mp., situat în Str. Stadionului, nr.4B, aparținând domeniului public al Municipiului Adjud

————————————————————————–

1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact:

Municipiul Adjud, Str. Stadionului, Nr.2 , Mun. Adjud, Județ Vrancea, telefon: 0237/641.908, fax: 0237/641.912, email: [email protected].

2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat:

Obiectul închirierii prin licitație publică îl reprezintă : un spațiu cu suprafața de 146 mp., situat în Str. Stadionului, nr.4B, aparțind domeniului public al Municipiului Adjud, conform O.U.G.nr.57/03.07.2019 și H.C.L. nr.289/15.12.2022.

3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: prin solicitare scrisă depusă la sediul instituției sau pe site-ul www.adjud.ro.

3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Biroul Patrimoniu din cadrul Municipiului Adjud, e-mail: [email protected]

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: gratuit.

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 10.01.2023, ora 16.00

4. Informaţii privind ofertele:

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 23.01.2023, ora 16.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura Municipiului Adjud, Str.Stadionului, nr.2, Mun. Adjud, Jud. Vrancea, cod poștal 625100

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un singur exemplar.

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 25.01.2023, la ora 10.00, sediul Municipiului Adjud, Str.Stadionului, Nr.2, Mun.Adjud, Jud.Vrancea.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:

Tribunalul Vrancea, Secția a-II-a Civilă și de Contencios Administrativ și Fiscal, B-dul Independenței, nr.19-21, Mun.Focșani, Jud.Vrancea, tel: 0237/232.092, fax: 0237/235.896, e-mail: [email protected]

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 19.12.2022.

Source