Primăria municipiului Turnu Măgurele, organizează în data de 11.05.2021, ora 10.00 – proba scrisă, şi 14.05.2021, ora 10.00 – interviu, concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 2 posturi vacante de natura contractuală, după cum urmează:

· inspector de secialitate, treapta IA, (S) – 1 post în cadrul Serviciului Public de Asistență Socială – Centrul de Găzduire Temporară

· muncitor calificat I – sudor, (M) – 1 post în cadrul Compartimentului Administrativ și Întreținere.

Documentele necesare pentru întocmirea dosarelor de concurs sunt:

a) cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate;

c) copiile documentelor care sa ateste calificarea si nivelul studiilor;

d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;

e) cazierul judiciar în original;

f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

Notă: la depunerea dosarului se vor prezenta si originalele actelor in vederea verificarii conformitaţii copiilor .

Condiţii generale necesare pentru înscrierea şi participarea la concurs:

a) are cetatenia română; b) cunoaste limba română, scris si vorbit; c) are varsta minima reglementata de prevederile legale; d) are capacitate deplina de exercitiu; e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate; f) indeplineste condiţiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs; g) nu a fost condamnat definitiv pentru savarşirea unei infracţiuni contra umanitaţii, contra statului ori contra autoritaţii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni savarşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă, cu excepţia situaţiei in care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice necesare pentru înscrierea şi participarea la concurs :

a) pentru postul de inspector de secialitate, treapta IA, (S) din cadrul Serviciului Public de Asistență Socială – Centrul de Găzduire Temporară:

-studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniul științelor economice,

-vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului, minimum 6 ani și 6 luni.

b) pentru postul de muncitor calificat I – sudor (M) din cadrul Compartimentului Administrativ și Întreținere:

-studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat,

-diplomă/certificat/atestat în meseria de sudor,

-vechime în muncă minimum 6 ani.

BIBLIOGRAFIE

a) pentru postul de inspector de secialitate, treapta IA, (S) din cadrul Serviciului Public de Asistență Socială – Centrul de Găzduire Temporară:

1. Legea nr.82/1991 a contabilității(r4)

2. O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;

b) pentru postul de muncitor calificat I – sudor (M) din cadrul Compartimentului Administrativ și Întreținere:

1. O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul Primăriei municipiului Turnu Măgurele, judeţul Teleorman, str.Republicii, nr.2 până în data de 28.04.2021 .

Selecţia dosarelor de concurs va avea loc în data de 29.04.2021. Rezultatele selecţiei vor fi afişate în data de 29.04.2021 ora 16,00.

Contestaţiile cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun la secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor în data de 04.05.2021.

Rezultatul contestaţiilor se afişează la sediul Primăriei municipiului Turnu Măgurele în data de 05.05.2021.

Proba scrisă se va desfăşura în data de 11.05.2021, ora 10,00 la sediul Primăriei municipiului Turnu Măgurele, str. Republicii, nr.2.

Rezultatele la proba scrisă se vor afişa la sediul instituţiei, în aceeaşi zi cu desfăşurarea probei scrise, până la ora16,00. Contestaţiile se depun la secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor în data de 12.05.2021 pâna cel mai târziu ora16,00.

Comisia de contestaţii va soluţiona eventualele contestaţii ale candidaţilor declaraţi „respins” la proba scrisă în data de 13.05.2021.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei municipiului Turnu Măgurele – Compartiment resurse umane şi la nr.de telefon 0247/416451 interior 129.

Source