Comuna Cicârlău, strada Unirii nr. 1, localitatea Cicârlău, județul Maramureș, telefon 0262481002, fax 0262481002, email [email protected]

Închiriază Spațiu în suprafață de 17,34 mp., aparținând domeniului privat al Comunei Cicârlău, înscris în CF număr 53800-C1-U3, număr cadastral 53800-C1-U3 Cicârlău, situat în localitatea Cicârlău, strada Unirii nr. 14 apartamentul 4, în incinta dispensarului uman din localitatea Cicârlău. Închirierea se face în vederea amenajării unui centru de recoltare a analizelor medicale conform HCL nr. 105/20 decembrie 2022.

Informațiile privind documentația de atribuire se regăsesc în caietul de sarcini

Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: Prin solicitare la sediul Comunei Cicârlău, strada Unirii nr. 1, localitatea Cicârlău sau prin accesarea paginii de internet: www.primariacicarlau.ro secțiunea anunțuri.

Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartimentul Achiziții Publice din cadrul Comuna Cicârlău, strada Unirii nr. 1 localitatea Cicârlău, județul Maramureș, tel.: 0262481002 e-mail: [email protected].

Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: GRATUIT

Data-limită pentru solicitarea clarificarilor: 16/01/2023, 0ra 12.00

Informații privind ofertele:

Data-limită de depunere a ofertelor: 27/01/2023, 0ra 12.00

Adresa la care trebuie depuse ofertele: U.A.T. Comuna Cicârlău, strada Unirii nr. 1 localitatea Cicârlău, județul Maramureș.

Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar original.

Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 30/01/2023, ora 12.00, la sediul U.A.T. Comuna Cicârlău, strada Unirii nr. 1 localitatea Cicârlău, județul Maramureș.

Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal a Tribunalului Maramureș. Municipiul Baia Mare, Palatul Justiției, Bd. Republicii nr.2A Telefon: 0262-218235 – 40, interioare 203, 230 Fax: 0262 – 218209 E-mail: [email protected].

Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării : 05/01/2023

Source