Nr.15185 /23.06.2022

A N U N Ț

În temeiul art. 618 alin.(3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Instituția Comuna Mogoșoaia

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacantă de  consilier, clasa I, grad profesional asistent

Desfăşurarea concursului:

Proba scrisă – 25.07.2022, ora 11:00;

Interviul – data şi ora vor fi comunicate la afișarea rezultatelor pentru proba scrisă, conform art. 56 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

Locul de desfăşurare: sediul instituției Comuna Mogoșoaia, situat în șos. București-Târgoviște, nr.138, județul Ilfov.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la registratura instituției Comuna Mogoșoaia, în termen de maximum 20 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a instituţiei noastre şi pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, respectiv în perioada 23.06.2022 – 12.07.2022, în intervalul orar 08.30-16.00 de luni până joi și vineri 08.30-14.00.

Selecţia dosarelor de concurs are loc în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor, respectiv în perioada 13.07.2022-19.07.2022 şi rezultatul acesteia se va afişa pe pagina de internet a instituţiei.

Durata timpului de muncă: durata normală a timpului de muncă de 8 ore/ zi, respectiv 40 ore/săptămână.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de 465 alin.(1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Dosarul de înscriere depus de către candidaţi la concursul de recrutare, va conţine în mod obligatoriu următoarele documente:

a) formularul de înscriere (se pune la dispoziţie candidaţilor din oficiu la Registratura instituției);

b) curriculum vitae, modelul comun european;

c) copia actului de identitate;

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor pentru ocuparea postului/ funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;

Adeverințele care au alt format decât modelul prevăzut la  art. 49 alin.(11) din H.G nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, actualizată cu modificările și completările ulterioare, trebuie să cuprindă elemente similare acestuia, din care să rezulte cel puțin următoarele informații: funcția/funcțiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfășurării activității, vechimea în muncă acumulată, precum și vechimea în specialitatea studiilor;

f) copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medical de familie al candidatului;

g) cazierul judiciar;

h) declarația pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverință care să ateste lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

Copiile de pe actele mai sus menționate se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Condiţii de participare pentru funcția publică de execuție vacantă din cadrul Compartimentului Protecția Persoanelor cu Dizabilități de consilier, clasa I, grad profesional asistent:

 • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologiei;
 • Cunoștințe de operare pe calculator (necesitate și nivel): cunoștințe de bază – operare MS Office (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Access, Microsoft Outlook) și Internet;
 • Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an.

Evaluarea cunoștiințelor de operare/ programare pe calculator se va face la proba “interviu”, potrivit art. 618 alin.(12) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Bibliografia și tematica stabilită pentru compartimentul funcțional, precum și atribuțiile stabilite conform fișei de post se regăsesc pe site-ul instituției Comuna Mogoșoaia.

Adresa de corespondență: Instituția Comuna Mogoșoaia, cu sediul în șos. București-Târgoviște, nr.138, județul Ilfov.

Persoana de contact: Ghiţă Iuliana, consilier, Compartimentul R.U, Salarizare și Arhivă, telefon: 021.351.66.92, fax: 021.351.66.95, e-mail: [email protected].

BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ:

Constituția României, republicată;

Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, actualizată cu modificările şi completările ulterioare;

Hotărârea nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor  Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, actualizată cu modificările şi completările ulterioare; 

Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, actualizată cu modificările şi completările ulterioare; 

Hotărârea nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare  ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, actualizată cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, actualizată cu modificările şi completările ulterioare;

Ordonanţa nr. 68/2003 privind serviciile sociale, actualizată cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, actualizată cu modificările şi completările ulterioare.

Cărți de specialitate, articole de specialitate sau orice altă sursă de informare pentru operare pe calculator Ms Office, cu următoarea tematică:

Microsoft Word:

Crearea unui document nou, deschiderea, salvarea și redenumirea acestuia

Introducerea, modificarea unui text

Introducerea, modificarea unui tabel

Stabilirea dimensiunii paginii

Alegerea fontului, stilului și mărimii pentru caractere

Alinierea textului și modificarea spațiului dintre rânduri

Introducerea antetelor și notelor de subsol

Numerotarea paginilor

Miscrosoft Excel:

Crearea unui document nou, deschiderea, salvarea și redenumirea acestuia

Introducerea, modificarea unui text/număr

Introducerea, modificarea unui tabel

Alegerea fontului, stilului și mărimii pentru caractere

Copierea conținutului unei celule

Inserare celule

Modificarea lățimii sau înălțimii unei celule

Adunarea a două coloane

Modificarea formatului numeric

Microsoft PowerPoint:

Crearea unui document nou, deschiderea, salvarea și redenumirea acestuia

Adăugarea sau stergerea unui slide

Introducerea, modificarea unui text

Introducerea, modificarea unui tabel

Alegerea fontului, stilului și mărimii pentru caractere

Inserare imagini

Selectarea unui teme

Microsoft Access:

Crearea unui tabel nou într-o bază de date nouă, deschiderea, salvarea și redenumirea acestuia

Alegerea fontului, stilului și mărimii pentru caractere

Adăugare prin introducerea datelor noi

Sortarea textului/numerelor.

Atribuțiile:

– monitorizează şi analizează situaţia persoanelor cu dizabilităţi din unitatea administrativ-teritorială, precum şi modul de respectare a drepturilor acestora, asigurând centralizarea şi sintetizarea datelor şi informaţiilor relevante; 

– identifică şi evaluează situaţiile care impun acordarea de servicii şi/sau beneficii pentru persoanele adulte cu dizabilităţi; 

– creează condiţii de acces pentru toate tipurile de servicii corespunzătoare nevoilor individuale ale persoanelor cu handicap; 

 • iniţiază, susţine şi dezvoltă servicii sociale centrate pe persoana cu handicap, în colaborare sau în parteneriat cu persoane juridice, publice ori private; 
 • asigură ponderea personalului de specialitate angajat în raport cu tipurile de servicii sociale; 
 •  elaborează documentaţia necesară pentru acordarea serviciilor; 
 • asigură consilierea şi informarea familiilor asupra drepturilor şi obligaţiilor acestora şi asupra serviciilor disponibile pe plan local; 
 • implică în activităţile de îngrijire, reabilitare şi integrare a persoanei cu handicap familia acesteia; 
 • asigură instruirea în problematica specifică persoanei cu handicap a personalului, inclusiv a asistenţilor personali; 
 • încurajează şi susţine activităţile de voluntariat; 
 • colaborează cu direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilităţi şi transmite acesteia toate datele şi informaţiile solicitate din acest domeniu;
 • participă ori de cate ori este solicitat la întâlniri de lucru cu reprezentanţii instituţiilor care au responsabilităţi în domeniul social, la cursuri de formare/perfecţionare;
 • soluţionează corespondenţa ce revine Compartimentului Protecția Persoanelor cu Dizabilități.
 • predă la arhivă, pe bază de proces verbal, documentele destinate arhivării;
 • menţine ordinea şi curăţenia la locul de muncă;
 • respectă programul de lucru stabilit de conducerea instituţiei;
 • îndeplineşte orice alte atributii ce ţin de obiectului de activitate al compartimentului sau încredinţate de către conducerea primăriei.

Source

You missed