ANUNȚ  Nr.16004/04.07.2022

 Primăria orașului Negrești Oaș organizează concurs pentru ocuparea unui  post temporar vacant de execuție, pe perioadă determinată – post în regim contractual – cu respectarea prevederilor HG nr.286/2011 (*actualizată*), respectiv:

În cadrul Direcției Administrarea Domeniului Public și Privat, Birou monitorizare servicii și utilități publice – Compartiment salubritate și protecția mediului – zone verzi și mobilitate urbană:

1.Inspector, grad I, studii superioare – 1 post temporar vacant, pe perioadă determinată

Condițiile generale de ocupare a unui post sunt cele prevăzute de art.3 din HG nr.286/2011 (*actualizată*) – pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Condițiile specifice de participare la concurs, sunt următoarele:

 • pentru inspector, grad I, studii superioare

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științe economice

– condiţii minime de vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției – grad profesional I – 3 ani vechime

 Probele pentru concurs sunt:

Selecția dosarelor

Proba scrisă – bibliografie

Interviu

Data, ora și locul de desfășurare a concursului:

Proba scrisă a concursului se va desfășura în data de 20 iulie 2022, ora 1000 – la sediul primăriei orașului Negresti Oas, str.Victoriei, nr.95-97.

Proba interviului se susține într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scris – la sediul primăriei orașului Negrești Oaș, str.Victoriei, nr.95-97.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial și pe site-ul instituției, respectiv 4 – 8 iulie 2022.

Date contact și informații suplimentare: insp.R.U.S. Ciocan Gheorghe – tel.0261/854845..

PRIMAR, AURELIA FEDORCA

Bibliografie concurs

Bibliografia pentru concursul de recrutare organizat în data de 20 iulie 2022 pentru ocuparea unei funcții contractuale temporar vacantă de execuție pe perioadă determinată,  după cum urmează:

1.Inspector, grad I, studii superioare – în cadrul Direcției Administrarea Domeniului Public și Privat, Birou monitorizare servicii și utilități publice – Compartiment salubritate și protecția mediului – zone verzi și mobilitate urbană:

 1. Legea nr.132/2010 – privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice.
 2. HG 856/2002 (*actualizată*) – privind evidenta gestiunii deşeurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile inclusiv deșeurile periculoase.
 3. Legea nr.51/2006 (*republicată*) – a serviciilor comunitare de utilităţi publice.
 4. Ordonanța nr.80/2001 (*actualizată*)- privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice și instituţiile publice.
 5. OUG 195/2005 – privind protecţia mediului.
 6. OUG nr. 155/2001 (*actualizată*) – privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân.
 7. Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.
 8. Ordonanța nr.21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale
 9. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local aprobată prin Legea nr.3/2003

Notă: Toate actele normative se studiază în formele modificate, republicate și actualizate la zi.

   Compartiment RUS,                                Viza de legalitate,

         Inspector                                              Secretar general UAT,

     Manea Cristina                                         Cionca Ioan

Principalele atribuții ale postului

1.Principalele atribuții ale postului de inspector, S grad I în cadrul Direcției Administrarea Domeniului Public și Privat, Birou monitorizare servicii și utilități publice, Compartiment salubritate și protecția mediului – zone verzi și mobilitate urbană – sunt următoarele:

 1. Atribuțiile postului:
  • Atribuții Specifice:

1.1.1. Asigurarea funcționarii în condiții de eficacitate, economicitate și eficientă a serviciilor de utilitate

 • Urmărește realizarea în bune condiții și termenele stabilite a serviciilor, activităților și acțiunilor desfășurate pe baza planurilor de acțiune elaborate;
 • Coordonează și controlează, respectarea programului de transport public local.

1.1.2. Gestionarea și monitorizarea contractului de delegare a gestiuni serviciilor publice de salubritate menajeră

 • Monitorizează și exercită controlul cu privire la furnizarea/prestarea serviciului de salubrizare;                
 • Îndeplinește obligațiile legale privind gestiunea deșeurilor, în conformitate cu Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor și asigurarea evidenței gestiunii deșeurilor;
 • Întocmește Strategia și Planul de acțiune privind gestionarea deșeurilor;
 • Face propuneri pentru optimizarea și eficientizarea serviciului public de salubrizare și protecția mediului;
 • Urmărește respectarea prevederilor contractuale de către operatorul de salubritate și utilizator;
 • Consemnează deficientele constatate în executarea serviciului public de către operatorul de salubritate și utilizator, inclusiv prin întâlniri periodice cu utilizatorii și legătura permanenta cu aceștia sau cu reprezentanții acestora – asociațiile de proprietari și medierea conflictelor contractuale dintre utilizatori și operatorul serviciului de salubrizare, la cererea oricăreia dintre părți;
 • Identifică amplasamentele pentru realizarea platformelor de colectare a deșeurilor de la populație, cu respectarea condițiilor stabilite prin legislația în vigoare privind distanța față de locuințe și în colaborare cu utilizatorii reprezentați de asociațiile de proprietari/ locatari, cu asigurarea racordării platformelor amenajate la rețeaua de canalizare a orașului Negrești Oaș;
 • Verifica salubrizarea (măturat, spălat) platformelor amenajate pentru colectarea selectivă a deșeurilor de la generatorii de deșeuri din asociațiile de locatari;
 • Monitorizează starea tehnica a platformelor amenajate pentru colectarea selectivă a deșeurilor de la generatorii de deșeuri din asociațiile de locatari;
 • Monitorizează transportul containerelor de colectare a deșeurilor din demolări de pe amplasamentele stabilite pentru acoperirea nevoilor cetățenilor din orașul Negrești Oașși verificarea salubrizării acestor amplasamente;
 • Monitorizează starea tehnica a recipientelor instalați pentru colectarea selectivă a deșeurilor de ambalaje de la populație și a respectării de către operator a programului de golire și transport al deșeurilor de ambalaje.
 • Monitorizează şi exercită controlul cu privire la furnizarea/prestarea serviciului de deszăpezire.
 • Urmărește respectarea prevederilor contractuale de către operatorul de deszăpezire.

1.1.3. Gestionarea și monitorizarea salubrității stradale

 • Întocmește programul de curățenie stradală anual, săptămânal și întocmește procesele verbale zilnice în relație cu operatorul de salubrizare;
 • Monitorizează serviciul de salubritate stradală, cu privire la:

-măturatul mecanic  și  măturatul manual  pe  străzile  din orașul Negrești Oaș,

-spălatul mecanic,

-stropitul mecanic,

-maturatul trotuare,

-măturatul  stațiilor mijloacelor de transport în comun  și al stațiilor taxi;

 • Verifica realizărilor activităților de salubrizare (colectare deșeuri)  pe spațiile căilor de comunicație rutieră în orașul Negrești Oaș;
 • Verifica golirii și transportului deșeurilor colectate din coșurile stradale conform frecventelor stabilite prin contract și necesitaților rezultate potrivit situației din teren;
 • Verifica menținerea curățeniei pe străzi (carosabil și trotuare), spatii verzi, pe alei și terenuri aparținând domeniului public, inclusiv în cvartale de locuit;
 • Identifica necesitatea completării/montării suplimentare de coșuri de gunoi stradal pe artere circulabile, spații verzi, locuri de joacă, alte amplasamente aferente domeniului public;
 • Monitorizează sesizările formulate de cetățeni cu privire la serviciul prestat de operatorul licențiat și urmărirea aplicării prevederilor contractului încheiat de administrația publică locală și operatorul licențiat la prestarea serviciului de salubritate;
 • Verifică starea de salubritate a spațiilor verzi existente în cvartalele/cartierele de blocuri și alte zone rezidențiale;
 • Verifica cvartalele de blocuri – colectarea și transportul deșeurilor de pe aliniamentele verzi aferente căilor de comunicație rutiera și alei pietonale, gradul de curățenie asigurat de operatorul licențiat.

1.1.4. Gestionarea și monitorizarea  ecologizării domeniului public și privat

 • Verifică ecologizarea malurilor râurilor Tur, Talna, Gozureni și a Domeniului Public și Privat de pe raza orașului Negrești Oaș;
 • Organizează și stabilește un program de acțiuni de ecologizare a domeniului public și privat.

1.1.5.   Asigură respectarea legislației în domeniul Protecției Mediului

 • Asigură întocmirea documentelor pentru controlul efectuat de instituțiile pe linie de Mediu, în conformitate cu legislația în vigoare, cu avizul Șefului de Birou;
 • Asigură buna utilizare și funcționare a zonelor de picnic;
 • Colaborează cu agenți economici în vederea prevenirii deversării accidentale a poluanților sau a depozitării necontrolate a deșeurilor;
 • Colaborează cu diferite instituții și organisme (ONG-uri, Direcția de Sănătate Publică, Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare, ADMINSTRATIA BAZINALA ,,Someș Tisa ”Cluj Napoca, Inspectoratul Școlar Satu Mare) care desfășoară activități specifice în domeniul protecției mediului;
 • Întocmește referate, informări și rapoarte de specialitate către conducerea instituției și/sau Consiliul Local al orașului Negrești Oaș în vederea aducerii la cunoștință, promovării și/sau aprobării studiilor, lucrărilor de investiții, sau proiecte referitoare la probleme de mediu.
 • Răspunde de centralizarea unor date si studii statistice, necesare unor raportări solicitate de Consiliul Județean, Direcția de Statistica, ministerele de resort sau alte organe administrative la nivel național, cu avizul Șefului de Direcție;
 • Colaborează cu alte servicii de specialitate din instituțiile autorități, pentru a obține sprijinul necesar în rezolvarea problemelor specifice domeniului său de competență sau care au conexiuni cu activitatea specifică acestora;
 • Urmărește campaniile pentru colectarea DEEE-urilor de pe raza orașului Negrești Oaș.

1.1.6.   Monitorizarea și gestionarea activității personalului responsabil cu parc auto, utilaje și întreținerea domeniului public și privat

 • Întocmește Fișele de activitate zilnică pentru autovehicule și Fișa centralizatoare de consum de combustibil și lubrifianți lunară pentru utilaje din gestiunea Direcției Administrarea Domeniului Public și Privat;
 • Utilizator pe toate autovehiculele aparținând Direcției Administrarea Domeniului Public și Privat cu excepția Utilajelor.
 • La intrare în serviciu verifica autovehiculul din punct de vedere a funcționalității pe cât este posibil, iar în cazul defecțiuni să ia măsurile ce se impun.

1.1.7.   Asigurarea și coordonarea activității de supervizare și control din cadrul Direcției Administrarea Domeniului Public și Privat

 • Întocmește lunar foaia colectivă de prezență a personalului angajat.

1.1.8.   Asigurarea și coordonarea activității de monitorizare și gestiune a Domeniului Privat

 • Colaborează cu alte servicii de specialitate din instituție/alte autorități, pentru a obține sprijinul necesar în rezolvarea problemelor specifice serviciului sau care au conexiuni cu activitatea specifică acestora

 Compartiment RUS,                                                         Viza de legalitate,

         Inspector                                                               Secretar general UAT,

     Manea Cristina                                                                   Cionca Ioan

Descarcă documentele atașate: 

Anunt recrutare

Bibliografie concurs

Principale atributii din fisa postului-inspector ADPP

Source