Având în vedere prevederile art. 618 alin.(3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ale art.39, alin (1^1) din HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici și ale art. IV, alin.(2), lit. a) din OUG nr.34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu completările și modificările ulterioare.

Primăria orașului Negrești-Oaș, cu sediul în Negrești-Oaș, str. Victoriei, nr.95-97, organizează concurs de promovare pentru ocuparea unei funcții publice de conducere vacantă, respectiv:

 1. Șef birou, clasa I, grad I – Birou informare și relații publice – Compartimente în subordinea secretarului

Condiţii specifice de participare:

 1. Șef birou, clasa I, grad I – Birou informare și relații publice – Compartimente în subordinea secretarului

a)să fie numiți într-o funcție publică din clasa I;

b)să îndeplinească condițiile de minime de vechime în specialitate prevăzute la art.468, alin. 2, respectiv 5 ani vechime

c)studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă

Domeniu de studiu: științe economice

d)să fie absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

 1. e) să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile OUG nr.57/2019 privind codul administrativ.

Durata normală  a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Concursul se organizează la sediul Primăriei orașului Negrești-Oaș, str. Victoriei, nr.95-97, în data de 17 noiembrie 2023, ora 1000  – proba scrisă

      Interviul se susține în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, data și ora susținerii interviului se afișează odată cu rezultatele la proba scrisă.                                    

   Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului, respectiv în perioada 17.10.2023 – 06.11.2023, ora 1600 , la registratura instituției, Primăria orașului Negrești-Oaș, str.Victoriei, nr.95-97, tel: 0261/854845 și trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.143 din HG nr.611/2008, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

 1. a) formularul de înscriere;
 2. b) curriculum vitae, modelul comun european;
 3. c) copia actului de identitate;
 4. d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 5. e) copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;
 6. f) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;
 7. g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 8. h) cazierul administrativ.

    Bibliografie și tematică:

 1. Șef birou, clasa I, grad I – Birou informare și relații publice – Compartimente în subordinea secretarului

1.Constituţia României, republicată cu tematica Titlul II – Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale

2.Ordonanţa Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare cu tematica Secțiunea I – Egalitatea în activitatea economică și în materie de angajare și profesie, Secțiunea a III-a – Accesul la educație

3.Legea nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările și completările ulterioare cu tematica Cap.II – Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul muncii, Cap.III – Egalitatea de șanse și de tratament în ceea ce privește accesul la educație, la sănătate, la cultură și la informare

4.Titlul I și II ale părții a VI – a din Ordonanța de urgență a guvernului nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare – Completări: Partea a III-a și Anexa 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare cu tematica Partea a VI-a, Titlul II – Statutul funcționarilor publici, Cap.V – Drepturi și îndatoriri, Cap.VI – Cariera funcționarilor, Cap VIII – Sancțiunile disciplinare și răspunderea funcționarilor publici, Partea a III-a – Administrația publică locală, Titlul I – Dispoziții generale, Titlul III – Regimul general al autonomiei locale, Titul IV – Unitățile administrativ teritoriale din România, Titlul V – Autoritățile administrației publice locale – cap I-IV, Titlul VI – Mandatul de ales local, Titlul VII – Alte dispoziții aplicabile administrației publice locale, Anexa 1 – Procedura de organizare și publicare a monitoarelor oficiale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, în format electronic

 1. Hotărârea nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public cu tematica integral
 1. Legea nr.52/2003(*republicată*) privind transparența decizională în administrația publică*) cu tematica integral

7.Legea nr.554/2004 contenciosului  administrativ cu tematica integral

8.Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes publiccu tematica integral

 1. Ordonanța nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor cu tematica integral

Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei orașului Negrești-Oaș, str.Victoriei, nr.95-97, tel: 0261/854845, fax: 0261/854845, e-mail: [email protected], persoana de contact: Manea Cristina – inspector – Compartiment resurse umane și salarizare.

DOCUMENTE ATASATE

Source