PRIMĂRIA  ORAŞULUI   NEGREŞTI-OAŞ
JUDEŢUL SATU MARE
ROMÂNIA
Str. Victoriei, Nr.95–97, Tel/Fax:+40- 0261-854845,0261-853112,  0261-854842
e-mail: [email protected], pagină de internet: www.negresti-oas.ro

 Nr.8751/06.04.2022

ANUNȚ

Având în vedere prevederile art. 618 alin.(1) și (2), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ și ale art.39, alin (11) din HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu completările și modificările ulterioare.

Primăria orașului Negrești-Oaș, cu sediul în Negrești-Oaș, str. Victoriei, nr.95-97, organizează concurs de promovare în funcția publică de conducere vacantă de director executiv – Direcția Economică.

     Concursul se organizează la sediul Primăriei orașului Negrești-Oaș, str. Victoriei, nr.95-97, în data de 6 mai 2022, ora 1000  – proba scrisă

      Interviul se susține în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, data și ora susținerii interviului se afișează odată cu rezultatele la proba scrisă.

Condiţii specifice de participare:

 1. a) să fie numiți într-o funcție publică din clasa I;
 2. b) să îndeplinească condițiile de minime de vechime în specialitate prevăzute la art.468, alin. 2, respectiv 7 ani vechime

c)studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științe economice

 1. d) să fie absolvent cu diplomă a studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
 2. f) să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile OUG nr.57/2019 privind codul administrativ.

Durata normală  a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului, respectiv în perioada 6 – 26 aprilie 2022, ora 1600 , la registratura instituției, Primăria orașului Negrești-Oaș, str.Victoriei, nr.95-97, tel: 0261/854845 și trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.143 din HG nr.611/2008, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

 1. a) formularul de înscriere;
 2. b) curriculum vitae, modelul comun european;
 3. c) copia actului de identitate;
 4. d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 5. e) copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. f) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;
 7. g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 8. h) cazierul administrativ.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei orașului Negrești-Oaș, str.Victoriei, nr.95-97, tel: 0261/854845, fax: 0261/854845, e-mail: [email protected], persoana de contact: Manea Cristina – inspector – Compartiment resurse umane și salarizare.

PRIMAR,

AURELIA FEDORCA

Bibliografia/tematica pentru concursul de promovare organizat în data de 6 mai 2022 pentru ocuparea funcției publice de conducere vacantă de director executiv  – Direcția Economică

Principalele atribuții ale postului de director executiv, S, grad I – Direcția Economică

Source