ANUNȚ


Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu, desfășoară o campanie de selecție în vederea evaluării, formării, atestării și angajării în condițiile legii, de asistenți maternali.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului – Giurgiu, în scopul consolidării și dezvoltării rețelei de asistenți maternali profesioniști derulează în parteneriat cu Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, Proiectul „TEAM – UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, cod proiect POCU/480/4/19/127169, proiect finanțat de Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman.

În acest context, D.G.A.S.P.C. Giurgiu vă informează că este deschisă campania de recrutare a persoanelor care doresc să devină asistenți maternali profesioniști, pentru a lua în plasament copii.

Pot fi atestate ca asistent maternal doar persoanele care îndeplinesc următoarele condiții, în conformitate cu H.G. nr 679/2003 privind condițiile de obținere a atestatului, procedurile de atestare și statutul asistentului maternal profesionist și Ordinul nr.26/2019 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip familial destinate copiilor din sistemul de protecție specială:
• să aibă capacitatea deplină de exercițiu;
• prin comportamentul în societate, stare a sănătății și profilul psihologic, să prezinte garanții pentru îndeplinirea corectă a obligațiilor care revin unui părinte, referitoare la creșterea, îngrijirea și educarea copiilor săi;
• să aibă disponibilitatea de timp necesar creșterii și educării copiilor;
• să aibă domiciliul stabil în județul Giurgiu;
• domiciliul să permită accesul la servicii medicale de specialitate sau de urgență, servicii de recuperare/reabilitare, servicii educative;
• să aibă în folosință o locuință care să dispună de spațiu corespunzător, dotat cu pat/pătuț pentru fiecare copil în parte, cu dependințe corespunzătoare pentru igienă, ambient sigur pentru asigurarea sănătății și bunăstării copiilor, spațiu care sa permită realizarea unei îngrijiri cât mai bune a copiilor;
• experiență și/sau disponibilitate pentru creșterea și îngrijirea cu ponderență a doi copii;
• să existe acordul din partea tuturor membrilor familiei pentru plasarea copiilor în familie;
• să manifeste o atitudine non-discriminatorie față de persoanele cu nevoi special și față de minoritățile existente;
• motivația de a accepta copii în plasament în regim de urgență, să fie precisă și clară;
• să înțeleagă, să sprijine și să încurajeze reintegrarea copilului în familie atunci când este posibil sau adopția, după caz;
• să aibă disponibilitatea de a lucra în condiții speciale sau de stres (plasament în regim de urgență, copii cu nevoi speciale);
• să aibă minim cursuri gimnaziale absolvite.

Solicitanții să nu se afle în următoarele situații:
• să fi suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru săvârșirea cu intenție a unei infracțiuni;
• părintele decăzut din drepturile părintești sau cel al cărui copil a fost declarant abandonat prin hotărâre judecătoreasă rămasă definitivă;
• să sufere de boli cornice transmisibile;
• persoana care are proprii copii dați în plasament.

Solicitanții vor depune la sediul Serviciului Asistență Maternală din Giurgiu, șos. Alexandriei, nr. 7 – 9, următoarele documente:
• CEREREA DE EVALUARE A CAPACITĂȚII DE A DEVENI AMP (formular tipizat care se completează la sediul serviciului);
• CURRICULUM VITEA (formular tipizat care se completează la sediul serviciului);
• copii de pe actele de stare civilă și de pe actele de studii ale solicitantului;
• adeverință medicală de la medicul de familie, care să prezinte o evaluare completă a stării de sănătate a solicitantului și a persoanelor care locuiesc cu aceasta;
• certificate de cazier judiciar ale solicitantului și ale persoanelor cu care aceasta locuiește;
• un document care să ateste dreptul de folosință al solicitantului asupra locuinței.

Persoanele interesate pentru a deveni asistenți maternali profesioniști se pot adresa pentru informații suplimentare, la sediul D.G.A.S.P.C. din Giurgiu, șos. Alexandriei, nr. 7 – 9, Serviciul Asistență Maternală – persoana de contact Mariana Dragnuta – telefon 0246/214011, int. 135

Source