Şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Deva

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Deva va avea loc marti 30 martie 2021, ora 12:00 in sistem de videoconferinta.

Comisiile de specialitate -on-line in sistem de videoconferinta, vor avea loc luni, 29 martie 2021.

1.      Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.409/2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale consiliului local, cu modificările ulterioare

2.      Aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor – P.A.A.R. – în municipiul Deva pe anul 2021

3.      Modificarea organigramei și statului de funcții pentru Centrul Cultural „Drăgan Muntean” Deva

4.      Modificarea statului de funcții pentru Direcția de asistență socială Deva

5.      Modificarea statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare pentru Primăria municipiului Deva

6.      Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.273/2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru functionarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” la nivelul unității administrativ teritoriale municipiul Deva, cu modificările și completările ulterioare  

7.      Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal „Reglementare zonă rezidențială” generat de imobilul situat în intravilan, localitatea Deva, zona Bejan – Aleea Streiului, f.n.

8.      Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal „Locuințe familiale, împrejmuire și racorduri la utilități” generat de imobilul situat în intravilan, localitatea Deva, strada Petre Ispirescu, f.n.

9.      Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal „Amenajare platformă betonată, amplasare locuințe modulare și racorduri la utilități” generat de imobilul situat în intravilan, localitatea Deva, strada Depozitelor, nr.41A

10.  Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal „Lotizare teren în vederea construirii de locuințe individuale – șase, împrejmuire proprietate și racorduri la utilități” generat de imobilul situat în extravilanul municipiului Deva, zona strada Plaiului- Zăvoi, f.n.

11.  Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu „Modernizarea fațadei -magazin bijuterie – și extindere spațiu” generat de imobilul situat în municipiul Deva, str.Libertății, bl.2, sc.1, parter și etaj 1, ap.7 și 15

12.  Utilizarea fondului de rezervă al bugetului local al municipiului Deva în anul 2021

13.  Aprobarea Studiului de fezabilitate revizuit pentru obiectivul de investiții  „Alimentare cu apă și canalizare pe strada Lotusului din municipiul Deva”  

14.  Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Zid de sprijin pe strada Aurel Vlaicu” din municipiul Deva, județul Hunedoara

15.  Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii educaționale a Colegiului Național Decebal prin crearea unui Centru Școlar de Educație Inovativă” în municipiul Deva, str. Oituz, nr.8, județul Hunedoara

16.  Aprobarea  Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Alimentare cu apă și canalizare pe drum legătură între str.Granitului și Titu Maiorescu, în municipiul Deva”

17.  Aprobarea Actului Adițional nr.1 la Contractul de concesiune nr.99785/31.12.2020 a Serviciului public de salubrizare al municipiului Deva –  pentru activitatea de curățare și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț în municipiul Deva cu S.C. Salubritate SA  

18.  Modificarea Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului local nr.468/2020, privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiilor comerciale din incinta Pieței Agroalimentare, situate în municipiul Deva, str.Ion Creangă, nr.60, județul Hunedoara

19.  Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unor terenuri situate în municipiul Deva, județul Hunedoara

20.  Darea în administrare către Direcția de asistență socială Deva, aflată în subordinea Consiliului local al municipiului Deva, a unor spații din incinta Pieței Agroalimentare Deva,  str. Ion Creangă, nr.60, județul Hunedoara

21.  Acordul pentru continuarea investiției la corpul B și corpul D a obiectivului de investiții „Palatul Administrativ al Județului Hunedoara”

22.  Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 21 mp, proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, str.Duiliu Zamfirescu, F.N, județul Hunedoara

23.  Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 21 mp, proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, str.Duiliu Zamfirescu, în spatele bl.D3, județul Hunedoara

24.  Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 21 mp, proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, str.Mihai Eminescu, în spatele blocurilor C3, C10 si C11, județul Hunedoara

25.  Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 20 mp, proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, str.Avram Iancu, în spatele blocului H3, județul Hunedoara

26.  Aprobarea cererilor de atribuire a terenurilor în folosinţă gratuită tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală în baza Legii nr.15/2003, republicată

27.  Convocarea adunării proprietarilor în vederea alegerii reprezentantului proprietarilor în Comisia locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor a municipiului Deva

28.  Desemnarea Viceprimarului municipiului Deva să facă parte din componența  Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor a municipiului Deva

29.  Aprobarea Planului de ordine și siguranță publică al municipiului Deva pentru anul 2021

30.  Aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului local al municipiului Deva pentru anul 2021, la nivelul municipiului Deva

31.  Aprobarea „Convenției de colaborare” între municipiul Deva, prin Direcția de asistență socială Deva și Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului Hunedoara

32.  Aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pe termen de un an de la data expirării acestora, pentru un număr de 13 locuinţe situate în imobilele ANL1 și ANL2 din municipiul Deva, Aleea Moţilor nr.2A și str.M. Eminescu, bl.T1

33.  Aprobarea prelungirii duratei contractelor de locațiune-închiriere nr.15469/01.09.2017 și nr.15478/01.09.2017, încheiate între municipiul Deva și numiții Hrițcu Olivian și Bacrău Stela

34.  Aprobarea prelungirii duratei contractului de locațiune-închiriere nr.15930/01.09.2017, încheiat între municipiul Deva și numitul Moldovan Ioan-Toader, pentru locuinţa socială situată în municipiul Deva, str. Zăvoi, bl.9, sc.2, parter, ap.24

35.  Încheierea unui nou contract de locațiune-închiriere între municipiul Deva și numitul Rafi Remus-Rusu, pentru locuința tip cameră de cămin din imobilul situat în municipiul Deva, str. N. Grigorescu nr.45B, corp A, camera 4

36.  Aprobarea închirierii locuinţei tip cameră de cămin, situată în municipiul Deva, str. Hărăului nr.40, et.parter, camera 5, aflată în administrarea Direcției de asistenţă socială Deva, către numita Bacrău Viorica-Elena

37.  Aprobarea repartizării spre închiriere a locuinţelor tip cameră de cămin, rămase disponibile în imobilul situat în municipiul Deva, str.1 Mai nr.27, aflat în administrarea Direcției de asistenţă socială Deva

38.  Aprobarea repartizării spre închiriere a locuinţei sociale situată în municipiul Deva, str.Zăvoi, bl.9, sc.2, et.mansardă, ap.38, aflată în administrarea Direcției de Asistenţă Socială Deva, către numita Ghidu Diana-Petruța

39.  Aprobarea asocierii municipiului Deva prin Consiliul local al municipiului Deva  cu Spitalul Județean de Urgență Deva

40.  Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.303/2018 privind aprobarea contractării şi garantării de către municipiul Deva a unei finanţări rambursabile interne în valoare de 50.000.000,00 lei, modificată şi completată ulterior

41.  Retragerea dreptului de administrare acordat Serviciului public de întreținere și gospodărire municipală Deva, subordonat Consiliului local al municipiului Deva asupra imobilului înscris în CF nr.74377, nr.cadastral 74377 și 74377 – C1 și a imobilului înscris în CF nr.74376, nr.cadastral 74376

42.  Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local nr.519/2018 privind aprobarea Studiului de oportunitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ,,Modernizarea sistemului de transport public local prin achiziționarea de vehicule ecologice”, cu modificările ulterioare  

43.  Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitarea zonei urbane Dealul Cetății, monument al naturii și istoric cu valoare turistică ridicată din municipiul Deva – Refuncționalizarea Incintei I” stabiliți în faza Proiect Tehnic de Execuție

44.  Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție  ,,Reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea infrastructurii educaționale preșcolare la Grădinița cu program normal nr.2, Deva, Al. Salcâmilor” stabiliți în faza Proiect Tehnic de Execuție

45.  Participarea Municipiului Deva în calitate de membru fondator la constituirea asociației ,,Asociația pentru promovarea turismului din Deva și regiune,,

46.  Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.416/2020, privind finanțarea burselor din bugetul general al municipiului Deva, aferente anului şcolar 2020-2021, pentru elevii care frecventează cursurile de zi, în  unitățile de învățământ preuniversitar de stat, de pe raza municipiului Deva, subordonate Consiliului local Deva

47.  Aprobarea Metodologiei de acordare a granturilor unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Deva pentru premierea elevilor care au obținut distincții la olimpiadele internaționale și concursurile internaționale și naționale pe discipline de învățământ, pentru elevii cu rezultate deosebite la examenul de Evaluare Națională și la examenul de Bacalaureat și pentru profesorii care i-au pregătit pe aceștia

Source