P R O I E C T U L ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Deva din data de 30 iunie 2021

I. Proiecte de hotărâre, privind:
A. Direcția juridică și administrație publică locală
1. Constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local în Consiliul local al municipiului Deva al domnului Simionescu Claudiu Petre;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
2. Alegerea preşedintelui de şedinţă;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
3. Mandatarea unui reprezentant al Consiliului local cu calitatea de „Consilier responsabil cu afacerile europene”;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

B. Serviciul resurse umane
4. Organizarea concursului pentru ocuparea postului de conducere în regim contractual vacant de Director al Creșei Deva din subordinea Consiliului local al municipiului Deva;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
5. Modificarea statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

C. Direcția de asistență socială Deva
6. Aprobarea repartizării spre închiriere a locuinţei sociale situată în municipiul Deva, str. Zăvoi, bl.9, sc.1, parter, ap.4, aflată în administrarea Direcției de asistenţă socială Deva, către numita Haratău Crina-Maria;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
7. Aprobarea repartizării spre închiriere a locuinţei sociale situată în municipiul Deva, str. N. Grigorescu nr.10C, bl.3, parter, ap.5, aflată în proprietatea municipiului Deva și în administrarea Direcției de asistenţă socială Deva, către numita Micu Mirela;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
8. Aprobarea repartizării spre închiriere a locuinţelor tip cameră de cămin, rămase disponibile în imobilul situat în municipiul Deva, str.1 Mai nr.27, aflat în administrarea Direcției de asistenţă socială Deva;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
9. Aprobarea acordării de beneficii sociale, sub formă de tichete sociale, pentru acoperirea parțială a cheltuielilor privind achiziționarea de centrale termice individuale pentru persoanele singure/familiile din municipiul Deva, racordate la sistemul centralizat de termoficare, care au venit net/lună/membru de familie de până la nivelul salariului minim net pe țară;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

D. Direcția urbanism, privatizare
10. Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal „Ansamblu de locuințe unifamiliale” generat de imobilul situat în intravilan, localitatea Deva, strada Iosif Vulcan, F.N.;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
11. Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu „Locuință familială, împrejmuire și racorduri la utilități” generat de imobilul situat în municipiul Deva, zona străzii Zăvoi, f.n.;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

E. Serviciul administrare unități de învățământ, comunicare, promovare imagine
12. Schimbare destinației clădirii Atelier școală „Ion Mincu”, înscrisă în CF cu nr.63109 Deva, nr. cadastral 63109-C1, situată în Deva, str.Titu Maiorescu, nr.30, județul Hunedoara, din spațiu de învățământ, în spațiu destinat activităților sportive/educative;
Iniţiatori consilieri locali Ilieș Gabriel Nelu, Mara Lucian Marius, Iacob Petru Florin, Dronca Robert Adrian, Bălan Jean Florin, Bobora Mircea Flaviu, Moraru Călin Constantin, Moș Ovidiu
F. Serviciul investitori, relații externe
13. Acordarea de facilităţi fiscale pentru atragerea și realizarea de noi investiţii cu capital privat şi crearea de noi locuri de muncă în municipiul Deva;

G. Direcția Deva 2020
14. Aprobarea criteriilor suplimentare de atribuire a terenului, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată;
Iniţiatori consilieri locali Bălan Jean Florin, Moraru Călin Constantin, Ilieș Gabriel Nelu, Mara Lucian Marius
15. Acceptarea unor donaţii din partea numiților: Ciupuliga Virgil și Ciupuliga Raluca, a unor terenuri în vederea realizării unui drum de acces;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
16. Aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul de concesiune nr.35/2015;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
17. Aprobarea Actului adițional nr.2 la Contractul de concesiune nr.553/1999;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
18. Aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul de concesiune nr.159/1996;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
19. Aprobarea Actului adițional nr.2 la Contractul de concesiune nr.554/1999;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
20. Aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul de concesiune nr.168/1996;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
21. Încetarea contractului de închiriere nr.8609/20.06.2017 încheiat cu Aeroclubul României – Aeroclubul Teritorial „Constantin Manolache” Deva;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
22. Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.154/2018 privind reglementarea acordării de facilități și gratuități transportului local în comun pe raza administrativ-teritorială a municipiului Deva, precum și a modalității de acordare a subvențiilor de exploatare operatorului serviciului de transport public local, cu modificările ulterioare;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
23. Încetarea contractului de închiriere nr.10582/01.02.2021 încheiat cu Alianța Liberalilor și Democraților, Filiala Teritorială ALDE Hunedoara;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
24. Închirierea spaţiului situat în municipiul Deva, str. Avram Iancu, bl.H1, mezanin, în suprafață de 50 mp, către Alianța Liberalilor și Democraților, Filiala Teritorială ALDE Hunedoara;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

25. Aprobarea Devizului general rectificat pentru obiectivul de investiție „Sistem de încălzire cu C.T. proprie – clădire strada Titu Maiorescu, nr.30 – sediu Inspectoratul de Jandarmi Județean „Decebal” Hunedoara” din municipiul Deva, județul Hunedoara;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
 26. Aprobarea Devizului general actualizat pentru continuarea lucrărilor autorizate cu A.C. nr.384/2011 pentru obiectivul de investiție „Împrejmuire teren cu sârmă ghimpată – exclusiv amenajări genistice” în Bârcea Mică;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

H. Direcția economică
27. Retragerea dreptului de administrare acordat Serviciului public de întreținere și gospodărire municipală Deva, subordonat Consiliului local al municipiului Deva asupra imobilului aparținând domeniului public al municipiului Deva, înscris în Cartea Funciară cu numărul cadastral 71851, în suprafață de 6.504 mp, situat în municipiul Deva, strada Dorobanților, județul Hunedoara, împreună cu bunurile aferente;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
28. Aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Deva pe anul 2021;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

II. Diverse

Source