P R O I E C T U L ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Deva din data de 30 august 2021

CONSULTA ORDINEA DE ZI

 

I.                   Proiecte de hotărâre, privind:

A.     Direcția Deva 2020

1.      Aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul de concesiune nr.235/2021;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

2.      Darea în folosință gratuită către Direcția de Asistență Socială Deva, aflată în subordinea Consiliului local al municipiului Deva, a  două spații din incinta Pieței Agroalimentare Deva,  str. Ion Creangă, nr.60, județul Hunedoara;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

3.      Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unor terenuri situate în municipiul Deva, județul Hunedoara;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

4.      Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.29/2019, privind aprobarea cererii de finanţare și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție pentru proiectul „Reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea infrastructurii educaţionale preşcolare la Grădinița cu program normal nr. 2, Deva, Al. Salcâmilor”, cod SMIS 125417, cu modificările şi completările ulterioare;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

5.      Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.341/2018 privind  aprobarea proiectului

„Creşterea eficienţei energetice a blocului de locuinţe M2, Aleea Crizantemelor din municipiul Deva” cod SMIS 117068 și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție, cu modificările şi completările ulterioare;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

6.      Aprobarea Devizului General rectificat pentru obiectivul de investiţie „Sistem de încălzire cu C.T. proprie – clădire strada Titu Maiorescu nr.30 – sediu Inspectoratul de Jandarmi Județean <> Hunedoara” din municipiul Deva, judeţul Hunedoara;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

7.      Modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.114/2021, privind utilizarea fondului de rezervă al bugetului local al Municipiului Deva în anul 2021;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

B.     Serviciul administrare unități de învățământ, comunicare, promovare imagine

8.      Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.10/2021 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Deva în cadrul consiliilor de administraţie ale unităţilor de învaţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Deva, cu modificările şi completările ulterioare;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

9.      Aprobarea Ghidului solicitantului pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă pe baza selecţiei publice de proiecte;

9.1  Anexa nr I

9.2  Anexa nr. II

9.3  Anexa nr. III

9.4  Anexa nr. IV

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

10.  Aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute în România;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

C.     Direcția de asistență socială Deva

11.  Aprobarea contractului-cadru de locațiune-închiriere pentru locuințele sociale aflate în proprietatea municipiului Deva și în administrarea Direcției de asistență socială Deva;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

12.  Aprobarea criteriilor de stabilire a ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi de repartizare a locuinţelor din fondul locativ aflat în proprietatea statului şi a municipiului Deva, administrat de Direcţia de asistenţă socială Deva, valabile pentru anul 2022;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

13.  Aprobarea prelungirii duratei unor contracte de locațiune-închiriere pentru suprafețele locative cu destinația de locuință socială, situate în imobilele din municipiul Deva, str. Zăvoi și Aleea Streiului nr.24;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

14.  Aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pe termen de un an de la data expirării acestora, pentru un număr de 11 – unsprezece locuinţe situate în imobilele ANL1 și ANL3 din municipiul Deva, Aleea Moților nr.2A și str. M. Eminescu nr.103, bl.1;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

15.  Aprobarea prelungirii duratei contractelor de locațiune-închiriere pentru locuințele de necesitate situate în imobilele din municipiul Deva, str. 1 Mai nr.27 și Aleea Moților nr.2, bl.1;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

16.  Aprobarea prelungirii termenului contractului de locațiune-închiriere nr.15316/01.09.2017 încheiat între Municipiul Deva și numita Farkas Gyöngyi pentru locuința tip cameră de cămin situată în imobilul din municipiul Deva, str.1 Mai nr.27, et.parter, camera 20;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

17.  Aprobarea desființării serviciului social ,,Cantina socială” Deva din cadrul Direcției de asistență socială Deva, instituție publică cu personalitate juridică, subordonată Consiliului Local al Municipiului Deva;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

18.  Aprobarea înfiinţării serviciului social „Serviciul mobil de acordare a hranei – Masa pe roţi Deva” şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social „Serviciul mobil de acordare a hranei – Masa pe roţi Deva” din cadrul Direcţiei de asistenţă socială Deva;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

19.  Aprobarea Convenției de colaborare privind acordarea de asistență juridică orientativă, cu titlu gratuit, între Baroul Hunedoara și Direcția de asistență socială Deva, instituție publică cu personalitate juridică, subordonată Consiliului Local al Municipiului Deva;  

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

20.  Modificarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru Direcția de asistență socială Deva;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

D.     Direcția urbanism, privatizare

21.  Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal „Locuință unifamilială, anexă gospodărească, garaj, piscină, împrejmuire și racorduri la utilități”, generat de imobilul situat în intravilan, localitatea Deva, strada Mihail Sadoveanu, f.n.;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

22.  Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal „Locuință familială, anexă și  racorduri la utilități”, generat de imobilul situat în extravilanul municipiului Deva, strada Olarilor, f.n;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

23.  Aprobarea documentaţiei Planul Urbanistic de Detaliu „Locuință familială, foișor, împrejmuire, racorduri la utilități și organizare șantier” generat de imobilul situat în municipiul Deva, strada Nicolae Tonitza, nr.18;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

E.     Serviciul public de întreținere și gospodărire municipală Deva

24. Aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiului Restaurant – Aqualand, proprietatea Municipiului Deva, situat în Deva, str. Axente Sever, nr.40, județul Hunedoara;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

F.      Serviciul resurse umane

25.  Modificarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

G.    Direcția economică

26.  Transmiterea în administrarea Școlii Gimnaziale „Andrei Șaguna” Deva, a imobilului teren și construcții înscris în CF nr.68683 Deva, nr. cadastral 68683, 68683-C1, 68683-C2, 68683-C3, situat în Deva, strada 16 Februarie, nr.1, județul Hunedoara;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

27.  Aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 20.266.043 lei, în conformitate cu prevederile art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2021 pentru unele măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

28.  Aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 10.000.000 lei, în conformitate cu prevederile art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2021 pentru unele măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

29.  Aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Deva pe anul 2021;

29.1 Partea I

29.2 Partea II

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea  

30. Însușirea raportului de evaluare întocmit de evaluatorul autorizat, membru ANEVAR, pentru imobilul teren înscris în Cartea Funciară nr. 68491 nr. cadastral 68491, situat în municipiul Deva, Aleea Poiana Narciselor, județul Hunedoara;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

II.                Diverse

Source