Consultă ordinea de zi

I.     Proiecte de hotărâre, privind:

A.     Direcția de asistență socială Deva

1.      Aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii  pentru investiţia „Realizare sistem de încălzire pentru imobilul situat în Deva, str.1 Mai, nr.27 – Cămin Rempes”, imobil aflat în administrarea Direcției de asistență socială Deva;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

2.      Încheierea unui contract de locațiune-închiriere între municipiul Deva și numita Costin Roxana-Rodica, pentru locuința de necesitate din imobilul situat în municipiul Deva, str.N. Grigorescu nr.45B, corp A, camera 12;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

3.      Aprobarea repartizării spre închiriere a locuinţei sociale situată în municipiul Deva, str.Zăvoi, bl.4, et.3, ap.16, aflată în administrarea Direcției de asistenţă socială Deva, către numita Mircea Simona;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

4.      Aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pe termen de un an de la data expirării acestora, pentru un număr de 11 – unsprezece locuinţe situate în imobilele ANL1, ANL2 și ANL3 din municipiul Deva, Aleea Moților nr.2A, str. M. Eminescu, bl.T1 și str. M. Eminescu nr.103, bl.1;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

5.      Aprobarea componenţei Comisiei sociale de analiză a solicitărilor de locuinţe destinate închirierii și a Regulamentului de organizare și funcționare al comisiei;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

6.      Modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.374/2021 privind aprobarea noului Regulament de organizare şi funcţionare al serviciului social „Servicii de îngrijire personale la domiciliu pentru persoane vârstnice” din cadrul Direcţiei de asistenţă socială Deva și a modelului contractului de furnizare a serviciilor sociale;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

7.      Modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.375/2021 privind aprobarea înființării serviciului social „Servicii de îngrijiri la domiciliu pentru persoane adulte cu dizabilități” din cadrul Direcţiei de asistenţă socială Deva, a Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social, precum și a modelului contractului de furnizare a serviciilor sociale;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

8.      Aprobarea numărului maxim de porţii zilnice acordate în cadrul serviciului social „Adăpostul de urgență pe timp de noapte” Deva pentrul anul 2021;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

9.      Modificarea organigramei și a statului de funcții pentru Direcția de asistență socială Deva;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

B.     Serviciul resurse umane

10.  Modificarea statului de funcții pentru Direcția publică locală de evidența persoanelor și stare civilă Deva;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

11.  Modificarea statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

C.     Direcția urbanism, privatizare

12.  Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal ,,Locuință familială, împrejmuire și racord la utilități” generat de imobilul situat în  extravilanul municipiul Deva, strada Zăvoi, nr.56A;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

13.  Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal ,,Parcelare teren, locuințe individuale, împrejmuire și racorduri la utilități” generat de imobilul situat în  intravilanul municipiul Deva, strada Iosif Vulcan, nr.99C;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

14.  Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu „Modernizare și etajare farmacie” generat de imobilul situat în municipiul Deva, Bulevardul Decebal, nr.26A;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

D.     Direcția Deva 2020

15.  Aprobarea actelor adiționale nr.1 la contractele de închiriere nr.13054/2021 și nr.10692/2021 pentru spațiul situat în municipiul Deva, b-dul 1 Decembrie 1918, nr.13, județul Hunedoara;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

16.  Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a terenului în suprafață de 21 mp, înscris în CF nr.65232 situat în municipiul Deva, str. Nuferilor,  județul Hunedoara;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

17.  Necesitatea și oportunitatea achiziționării imobilului teren înscris în Cartea Funciară nr.64425, nr. cadastral 64425, situat în municipiul Deva, B-dul 22 Decembrie, județul Hunedoara;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

18.  Necesitatea și oportunitatea achiziționării imobilului teren înscris în Cartea Funciară nr.64293 nr. cadastral 7026, nr. Topo: (3495-3505)/13/1/1,(3494-3505)/13/2/1 situat în municipiul Deva, b-dul 22 Decembrie, f.n., județul Hunedoara;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

19.  Aprobarea Acordului de parteneriat între Agenția de Dezvoltare Regională a Regiunii Vest și U.A.T. municipiul Deva pentru proiectul de investiții în domeniul mobilitate urbană ce urmează a fi depus la finanțare în perioada de programare 2021 – 2027 și anume „Extinderea pistei pentru bicicliști și a traseelor pietonale de pe Calea Zarandului spre zona industrială și comercială a municipiului Deva;  

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

E.     Serviciul administrare unități de învățământ, comunicare, promovare imagine

20.  Acordarea de sprijin financiar de la bugetul local pe anul 2021 pentru cultele religioase recunoscute în România care au depus cereri în baza Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Deva, pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute în România, care îşi desfăşoară activitatea pe raza municipiului Deva, aprobat prin Hotărârea nr.315/2021;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

21.  Aprobarea contractului de închiriere între Municipiul Deva și S.C. Everest S.R.L.;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

F.      Centrul Cultural Drăgan Muntean Deva

22.  Modificarea statului de funcții pentru Centrul Cultural „Drăgan Muntean” Deva;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

G.    Direcția economica

23.  Aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Deva pe anul 2021;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

II.                Diverse

                                   

Source