P R O I E C T U L ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Deva din data de 28 ianuarie 2022

I.                   Raport privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav pentru perioada 01.07.2021 – 31.12.2021;

II.                Proiecte de hotărâre, privind:

A.     Direcția de asistență socială Deva

1.      Aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pe termen de un an de la data expirării acestora și stabilirea chiriei conform prevederilor legale în vigoare pentru locuinţele situate în imobilele ANL1 și ANL3 din municipiul Deva, Aleea Moților nr.2A și str. M.Eminescu nr.103, bl.1;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

2.      Aprobarea repartizării spre închiriere a locuinței de necesitate situată în imobilul din municipiul Deva, str.1 Mai nr.27, et.2, camera 222, către numitul Varga Grigore;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

3.      Aprobarea vânzării către chiriașii Magda Lenuța și Magda Ionel-Dorel, a imobilului construit din fondurile statului, situat în municipiul Deva, Aleea Păcii, bl.F1, sc.B, parter, ap.2, în baza Decretului-lege nr.61/1990 și a Legii nr.85/1992, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

4.      Aprobarea vânzării către chiriașii Cernat Adrian-Viorel și Cernat Olguța, a imobilului construit din fondurile statului, situat în municipiul Deva, str.Bejan, bl.70, sc.1, parter, ap.4, în baza Decretului-lege nr.61/1990 și a Legii nr.85/1992, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

5.      Modificarea organigramei și a statului de funcții pentru Direcția de asistență socială Deva;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

6.      Aprobarea Planului de acțiuni de interes local pentru anul 2022, estimate a se efectua cu persoanele beneficiare de ajutor social potrivit  Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare, pe raza municipiului Deva;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

7.      Adoptarea formei finale a criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Deva; 

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

B.     Direcția urbanism, privatizare

8.      Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal „Locuință familială și îmrejmuire” generat de imobilul situat în extravilanul municipiul Deva, zona strada Cozia, f.n.;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

C.     Direcția Deva 2020

9.      Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 26 mp, proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, str.Mihai Eminescu, între blocurile 31 și 33, județul Hunedoara;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

10.  Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 20 mp, proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, str.Mihai Viteazu,  în spatele blocurilor 44 și 8, județul Hunedoara;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

11.  Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 19 mp, proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, str. I.L. Caragiale, în spatele blocului 7, județul Hunedoara;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

12.  Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 20 mp, proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, str.Mihai Eminescu,  în spatele blocurilor C1 și C2, județul Hunedoara;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

13.  Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 19 mp, înscris în CF nr.76249, proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, str. I.L.Caragiale,  în spatele blocului 7, județul Hunedoara;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

14.  Modificarea articolului nr.1 al Hotărârii Consiliului local nr.47/2004, privind transmiterea în folosință gratuită a unui teren în suprafață de 1218,652 m.p. către Asociația Geszthy Ferenc;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

15.  Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.26/2018 privind constituirea Societății Transport Public Local Deva S.R.L., având ca asociat unic municipiul Deva reprezentat prin Consiliul local al municipiului Deva, cu modificările ulterioare;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

16.  Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a  terenului în suprafață de 3.571 mp, înscris în CF nr.72089, situat în localitatea Sântuhalm, județul Hunedoara;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

17.  Analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

18.  Aprobarea implementării proiectului de investiții „Protejăm sănătatea elevilor şi a personalului angajat pentru a desfășura cu succes procesul educaţional la Colegiul Naţional „Decebal” din Deva în contextul răspândirii virusului SARS-CoV-2″ cod SMIS 143344, finanțat de Ministerul Investițiilor şi Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

19.  Aprobarea implementării proiectului de investiții „TOP – Transilvania oferă protecție” cod SMIS 143156, finanțat de Ministerul Investițiilor şi Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

20.  Încheierea contractului de comodat mobiliar între municipiul Deva prin Consiliul local al municipiului Deva și Spitalul județean de urgență Deva;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

D.     Serviciul administrare unități de învățământ, comunicare, promovare imagine

21.  Aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular care funcţionează pe raza teritorială a municipiului Deva, subordonate Consiliului local Deva, pentru anul şcolar 2022-2023;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

E.     Serviciul resurse umane

22.  Modificarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

23.  Desemnarea consilierilor locali  în comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale Secretarului general al municipiului Deva pentru activitatea desfășurată în anul 2021;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

III. Diverse

Source