P R O I E C T U L ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Deva din data de 28 decembrie 2021

I.                   Proiecte de hotărâre, privind:

A.     Direcția de asistență socială Deva

1.      Aprobarea numărului maxim zilnic de beneficiari în cadrul serviciului social „Serviciul mobil de acordare a hranei – Masa pe roți Deva” pentru anul 2022, precum și a sumei alocate unui beneficiar/zi;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

2.      Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.242/2021 privind aprobarea acordării de beneficii sociale, sub formă de tichete sociale, pentru acoperirea parțială a cheltuielilor privind achiziționarea de centrale termice individuale pentru persoanele singure/familiile din municipiul Deva, racordate la sistemul centralizat de termoficare, care au venit net/luna/ membru de familie de până la nivelul salariului minim net pe țară;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

3.      Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.445/2021 privind schimbarea destinației locuințelor situate în imobilul din municipiul Deva, str.1 Mai nr.27, camerele 222 și 302, din locuințe sociale în locuințe de necesitate, aprobarea listei de priorități cu solicitanții îndreptățiți să beneficieze de locuințe de necesitate și repartizarea spre închiriere a locuințelor de necesitate;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

4.      Modificarea Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului local nr.259/2018 privind stabilirea tipurilor de servicii şi a contribuţiei persoanelor vârstnice beneficiare de serviciul social „Servicii de îngrijire personale la domiciliu pentru persoane vârstnice”, aflat în subordinea Direcţiei de asistență socială Deva, cu modificările ulterioare;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

5.      Aprobarea listei cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul 2022 o locuinţă socială, în ordinea de prioritate stabilită de Comisia socială de analiză a solicitărilor de locuinţe destinate închirierii;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

6.      Aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pe termen de un an de la data expirării acestora și stabilirea chiriei conform prevederilor legale în vigoare pentru locuinţele situate în imobilele ANL1, ANL2 și ANL3 din municipiul Deva, Aleea Moților nr.2A, str. M.Eminescu, bl.T1 și str. M.Eminescu nr.103, bl.1, al căror termen de valabilitate expiră la data de 31.12.2021;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

7.      Modificarea statului de funcții pentru Direcția de asistență social Deva;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

B.     Direcția impozite și taxe locale

8.      Stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2022 în municipiul Deva;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

C.     Direcția urbanism, privatizare

9.      Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu „Locuință unifamilială și racorduri la utilități” generat de imobilul situat în municipiul Deva, strada Iosif Vulcan, nr.148A;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

10.  Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu „Locuință familială, garaj, terasă acoperită, imprejmuire și racorduri la utilități”, generat de imobilul situat în municipiul Deva, str. Henri Coandă, nr.12;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

11.  Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal ,,Clădire apartamente” generat de imobilul situat în  intravilanul municipiul Deva, strada Plaiului, nr.5;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

12.  Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal ,,Reamenajare parc – Piața I.C. Brătianu – municipiul Deva”, generat de imobilul situat în intravilanul municipiul Deva, Piața I.C. Brătianu;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

D.     Direcția Deva 2020

13.  Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unor terenuri situate în municipiul Deva, județul Hunedoara;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

14.  Aprobarea Actului adițional nr.5 la Contractul de închiriere nr.5806/24.04.2017;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

15.  Darea în folosință gratuită către Direcția de asistență socială Deva, aflată în subordinea Consiliului local al municipiului Deva, a  șapte spații din incinta Pieței Agroalimentare Deva,  str. Ion Creangă, nr.60, județul Hunedoara;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

16.  Instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii casnici și non-casnici beneficiari ai serviciului de salubrizare care nu au încheiat contract de salubrizare și aprobarea Regulamentului de instituire, stabilire, aplicare și încasare a taxei speciale de salubrizare în municipiul Deva;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

17.  Punerea la dispoziția „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Hunedoara, în perioada 2014-2020” a terenurilor pentru construcția/extinderea/reabilitarea noilor investiții aferente acestuia;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

18.  Aprobarea Studiului de fezabilitate cu elemente D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții „Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii educaționale a Colegiului Național „Decebal” prin crearea unui Centru Școlar de Educație Inovativă” în municipiul Deva, str.Oituz, nr.8;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

19.  Completarea Hotărârii Consiliului local nr.418/2021 privind aprobarea cofinanțării proiectului „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Hunedoara, în perioada 2014-2020”; 

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

E.     Serviciul administrare unități de învățământ, comunicare, promovare imagine

20.  Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.467/2021, privind premierea sportivilor și a membrilor colectivelor tehnice care au obţinut performanţe deosebite la acţiunile sportive internaţionale şi naţionale oficiale în anul calendarisitic 2021;

Inițiatori Consilieri locali: Florin Marin Ilieș și Gheorghe Ludoșean

21.  Aprobarea încetării Contractului de închiriere nr.115781/08.11.2021, încheiat între municipiul Deva și SC Everest SRL;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

F.      Serviciul investitori, relații externe

22.  Aprobarea Acordului de Cooperare între municipiul Deva, județul Hunedoara din România și sectorul Buiucani, municipiul Chișinău din Republica Moldova;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

G.    Direcția economică

23.  Revocarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.259/2021, privind retragerea dreptului de administrare acordat Serviciului public de întreținere și gospodărire municipală Deva, subordonat Consiliului local al municipiului Deva asupra imobilului aparținând domeniului public al municipiului Deva, înscris în Cartea Funciară cu numărul cadastral 71851, în suprafață de 6.504 mp, situat în municipiul Deva, strada Dorobanților, județul Hunedoara, împreună cu bunurile aferente;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

24.  Aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Deva pe anul 2021;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

H.     Serviciul resurse umane

25.  Modificarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

26.  Acordarea normei de hrană personalului din cadrul Direcției poliția locală a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

27.  Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.273/2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” la nivelul unității administrativ teritoriale municipiul Deva, așa cum a mai fost modificată;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

28.  Organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de Șef serviciu al instituției publice „Club sportiv municipal Deva” din subordinea Consiliului local al municipiului Deva;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

I.        Cabinet primar

29.  Participarea municipiului Deva în calitate de membru fondator la constituirea asociației „Asociația pentru promovarea turismului din Deva și regiune”;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

II.                Diverse

Source