P R O I E C T U L ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Deva din data de 25 noiembrie 2021

I.                   Proiecte de hotărâre, privind:

A.     Direcția de asistență socială Deva

1.      Aprobarea încheierii „Convenției de colaborare” între Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Sociologie și Psihologie și Direcția de asistență socială Deva, instituție publică cu personalitate juridică, subordonată Consiliului local al municipiului Deva;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

2.      Aprobarea încheierii Acordului între municipiul Deva şi Vodafone România S.A., pentru dreptul de a instala reţeaua de telecomunicații la imobilul situat în municipiul Deva, str. 1 Mai nr.27;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

3.      Aprobarea încheierii Acordului între municipiul Deva şi Vodafone România S.A., pentru dreptul de a instala reţeaua de telecomunicații la imobilul situat în municipiul Deva, Aleea Streiului nr.24;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

4.      Aprobarea repartizării spre închiriere a locuinţei sociale situată în municipiul Deva, str. N. Grigorescu nr.10A, bl.1, et.parter, ap.4, aflată în administrarea Direcției de asistenţă socială Deva, către numita Cașlarova Lucia-Înghețata;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

5.      Aprobarea repartizării spre închiriere a locuinţei sociale situată în municipiul Deva, str. N. Grigorescu nr.10B, bl.2, et.1, ap.11, aflată în administrarea Direcției de asistenţă socială Deva, către numita Bogdan Mariana;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

6.      Aprobarea încheierii unui nou contract de locațiune-închiriere între municipiul Deva și numita Mihăeș Daniela, pentru locuința tip cameră de cămin din imobilul situat în municipiul Deva, str.1 Mai nr.27, et.4, camera 419;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

7.      Aprobarea prelungirii duratei unor contracte de locațiune-închiriere pentru suprafețele locative cu destinația de locuință tip cameră de cămin, situate în imobilele aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială Deva din subordinea Consiliului local al municipiului Deva;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

8.      Aprobarea închirierii locuinţei tip cameră de cămin, situată în imobilul din municipiul Deva, str. 1 Mai, nr.27, et.1, camera 119, aflată în administrarea Direcției de asistenţă socială Deva, către numitul Rațiu Iulian-Alexandru;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

9.      Schimbarea destinației locuințelor situate în imobilul din municipiul Deva, str. 1 Mai nr.27, camerele 222 și 302, din locuințe sociale în locuințe de necesitate, aprobarea listei de priorități cu solicitanții îndreptățiți să beneficieze de locuințe de necesitate și repartizarea spre închiriere a locuințelor de necessitate;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

10.  Adoptarea sub formă de propuneri a criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

B.     Direcția urbanism, privatizare

11.  Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal ,,Parcelare teren în vederea construirii de locuințe individuale, împrejmuire și racorduri la utilități” generat de imobilul situat în intravilanul municipiul Deva, strada Petre Ispirescu, nr.8;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

12.  Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal ,,Clădire apartamente” generat de imobilul situat în intravilanul municipiul Deva, strada Plaiului, nr.5;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

13.  Aprobarea formei preliminare a Planului urbanistic general al municipiului Deva și a Regulamentului local de urbanism;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

C.     Direcția Deva 2020

14.  Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Extindere rețea electrică de interes public în zona Zăvoi – terenuri atribuite veteranilor de război, în municipiul Deva”;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

15.  Aprobarea Actului Adițional nr.4 la Contractul privind atribuirea directă a gestiunii serviciului de transport public local de persoane efectuat prin curse regulate în municipiul Deva și localitățile aparținătoare nr.32518 din data de 21 aprilie 2020;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

16.  Însușirea Raportului de evaluare întocmit de evaluatorul autorizat, membru ANEVAR, pentru imobilul teren înscris în Cartea funciară nr.61190 nr. cadastral 61190, situat în municipiul Deva, str.M. Eminescu, f.n., județul Hunedoara;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

17.  Acceptarea unei donații din partea numitului Mărginean Ioan Paul și a S.C. Olimpia Prodservco S.R.L., în vederea realizării unui drum de acces;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

18.  Modificarea Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului local nr.468/2020, privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiilor comerciale din incinta Pieței Agroalimentare, situate în municipiul Deva, str.Ion Creangă, nr.60, județul Hunedoara, cu modificările și completările ulterioare;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

19.  Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a terenului în suprafață de 18 mp, înscris în CF nr.67878, situat în municipiul Deva, Calea Zarandului, bl.43, parter, județul Hunedoara;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

20.  Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 27 mp, situat în  municipiul Deva, Aleea Panseluțelor, între blocul 29 și 30, județul Hunedoara;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

21.  Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 20 mp, situat în  municipiul Deva, str. Mihai Eminescu, în spatele blocurilor C1, C2, județul Hunedoara;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

D.     Serviciul administrare unități de învățământ, comunicare, promovare imagine

22.  Revocarea Hotărârii Consiliului local nr.406/2021 privind acordarea de sprijin financiar de la bugetul local pe anul 2021 pentru cultele religioase recunoscute în România care au depus cereri în baza Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Deva, pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute în România, care îşi desfăşoară activitatea pe raza municipiului Deva, aprobat prin Hotărârea Consiliului local nr.315/2021;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

E.     Direcția economică

23.  Transferul valorii investiției rezultate prin  finalizarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocului 13A – strada Mihai Eminescu din municipiul Deva”, cod smis 117065, către Asociația de proprietari nr.280, bloc 13A;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

24.  Retragerea dreptului de administrare al Serviciului Public de Întreținere și Gospodărire Municipală Deva, subordonat Consiliului local al municipiului Deva a imobilului teren și construcții înscris în CF nr.75413 Deva, nr. cadastral 75413-C2 și 75413 – C3, situat în Deva, județul Hunedoara, Dealul Cetății;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

25.  Transferul valorii investiției rezultate prin  finalizarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 79, strada Bejan din municipiul Deva”, cod SMIS 116983, către Asociația de Proprietari nr.35, bloc 79;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

II.                Diverse

Source