P R O I E C T U L ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Deva din data de 25 februarie 2022

Consultă ordinea de zi a ședinței

I. Proiecte de hotărâre, privind:

A. Direcția juridică și administrație publică locală
1. Eliberarea din funcție a viceprimarului municipiului Deva, domnul Ilieș Gabriel Nelu;
Iniţiatori Consilieri locali Petrui Ioan Dorin, Iorga Ovidiu Gabriel, Iacob Petru Florin, Sav Nicu, Bălan Jean Florin, Bobora Mircea Flaviu, Moraru Călin Constantin, Moș Ovidiu și Pogocsan Ferdinand Zoltan
2. Alegerea în funcția de viceprimar al municipiului Deva;
Iniţiatori Consilieri locali Petrui Ioan Dorin, Iorga Ovidiu Gabriel, Iacob Petru Florin, Sav Nicu, Bălan Jean Florin, Bobora Mircea Flaviu, Moraru Călin Constantin, Moș Ovidiu și Pogocsan Ferdinand Zoltan

B. Direcția de asistență socială Deva
3. Aprobarea repartizării spre închiriere a locuinţei sociale situată în municipiul Deva, str.Zăvoi, bl.1, et.1, ap.6, aflată în administrarea Direcției de asistenţă socială Deva, către numita Bogdănescu Florentina-Maria;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
4. Aprobarea preţului de vânzare pentru locuinţa ANL situată în imobilul din municipiul Deva, Aleea Moţilor nr.2A, et.3, ap.36, în vederea vânzării acesteia către chiriașul titular Popa Carla;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
5. Aprobarea prelungirii duratei unor contracte de locațiune-închiriere pentru suprafețele locative cu destinația de locuință socială, situate în imobilele din municipiul Deva, str.Zăvoi, aflate în proprietatea municipiului Deva și în administrarea Direcției de asistență socială Deva;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
6. Aprobarea prelungirii termenului contractului de locațiune-închiriere nr.4251/28.02.2019 încheiat între municipiul Deva și numitul Ioniță Ion, pentru locuința de necesitate situată în imobilul din municipiul Deva, Aleea Moților nr.2, bl.1, et.4, camera 108;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
7. Aprobarea prelungirii duratei unor contracte de locațiune-închiriere pentru locuințele tip cameră de cămin situate în imobilul din municipiul Deva, Aleea Moților nr.2, bl.1, aflate în proprietatea municipiului Deva și în administrarea Direcției de asistență socială Deva;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
8. Aprobarea actualizării cu rata inflației pentru anul anterior, a chiriei determinată potrivit prevederilor legale în vigoare, în cazul locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, situate în imobilele ANL din municipiul Deva, Aleea Moților nr.2A, str.M. Eminescu, bl.T1 și str.M. Eminescu nr.103, bl.1;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

9. Aprobarea listei cu solicitanţii care au acces la locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, precum şi a listei de priorităţi în soluţionarea cererilor, valabile pentru anul 2022, prezentate de Comisia socială de analiză a dosarelor depuse de solicitanţii de locuinţe pentru tineri destinate închirierii;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

C. Direcția urbanism, privatizare
10. Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu „Locuință unifamilială, piscină, filigorie, împrejmuire și racorduri la utilități” generat de imobilul situat în municipiul Deva, strada Retezat, nr.30F;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
11. Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu „Locuință unifamilială, filigorie, împrejmuire și racorduri la utilități” generat de imobilul situat în municipiul Deva, strada Retezat, nr.30H;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
12. Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal ,,Locunță individuală împrejmuire și racorduri la utilități” generat de imobilul situat în extravilanul municipiului Deva, strada Granitului;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
13. Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal „Casă de vacanță și împrejmuire” generat de imobilul situat în intravilanul municipiului Deva, zona străzii 1 Mai;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

D. Direcția Deva 2020
14. Solicitarea transmiterii imobilului situat în Deva, str.Octavian Goga, nr.4, județul Hunedoara, înscris în CF nr.68612, din domeniul public al statului și din administrarea Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara, în proprietatea publică a municipiului Deva și în administrarea Consiliului local al municipiului Deva;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
15. Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a terenului în suprafață de 7 mp , înscris în CF nr.79031, situat în municipiul Deva, b-dul 1 Decembrie 1918, județul Hunedoara;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
16. Aprobarea cererilor de atribuire a terenurilor în folosinţă gratuită tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală în baza Legii nr.15/2003, republicată;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
17. Aprobarea atribuirii terenurilor disponibile pentru construirea de locuinţe proprietate personală în folosinţă gratuită tinerilor care beneficiază de prevederile Legii nr.15/2003, republicată;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
18. Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.506/2004, Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.542/2004 și Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.166/2008 privind aprobarea cererilor de atribuire a terenurilor în folosință gratuită tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală în baza Legii nr.15/2003, republicată;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
19. Aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul de închiriere nr.5939/18.01.2022 încheiat cu Alianța pentru Unirea Românilor – Filiala Județeană Hunedoara;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

20. Aprobarea Acordului de parteneriat – cadru între Municipiul Deva și Centrul Militar Județean Hunedoara – clădirea din Piața Unirii nr.6, Episcopia Devei și Hunedoarei – Biserica de lemn cartier Dealul Paiului, Comunitatea evreilor Deva – Sinagoga Deva în vederea realizării obiectivelor de investiții „Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public”;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
21. Aprobarea Regulamentului privind condițiile de utilizare a trotinetelor electrice pe domeniul public al municipiului Deva;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
22. Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 21 mp, proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, str.Nuferilor, în spatele blocului D5, județul Hunedoara;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
23. Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 20 mp, proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, b-dul Decebal, în spatele blocului P, județul Hunedoara;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
24. Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafață de 27 mp, situat în municipiul Deva, Aleea Panseluțelor, între blocurile 29 și 30, județul Hunedoara;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
25. Aprobarea programului de subvenționare a sterilizării câinilor cu stăpân ce aparțin rasei comune și a metișilor acestora aflați pe raza municipiului Deva;
Iniţiatori Consilieri locali Marius Mane și Tiberiu Claudiu Barstan
26. Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.128/2018 privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție pentru proiectul ,,Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe P5, str.Titu Maiorescu din municipiul Deva”, cod SMIS 116981, cu modificările și completările ulterioare;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
27. Instituirea taxei de reabilitare termică ca mecanism de recuperare a sumelor avansate de Consiliul local al municipiului Deva pentru implementarea proiectelor de creștere a eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din municipiul Deva, prin Programul Operațional Regional 2021-2027 și Programul Național de Redresare și Reziliență, aprobarea modelului Contractelor cu Asociațiile de proprietari pentru depunerea și derularea proiectelor;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
28. Modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.188/2021, privind numirea comisiei de evaluare a oportunității achiziționării și/sau închirierii de imobile precum și aprobarea Regulamentului de funcționare al comisiei de evaluare a oportunității achiziționării și/sau închirierii de imobile, cu modificările și completările ulterioare;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
29. Predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A., a amplasamentului situat în municipiul Deva și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Proiect tip – Bazin de înot didactic şi agrement, Cartier Dealul Paiului, municipiul Deva, județul Hunedoara;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

30. Asocierea Municipiului Deva cu unitățile de învățământ, serviciile din subordinea consiliului local și societățile comerciale la care Municipiul Deva este unic acționar, în vederea organizării procedurii pentru achiziția de gaze naturale;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
31. Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.5/2022 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivului de investiții „Amenajare platformă betonată, amplasare locuințe modulare și racorduri la utilități”, în municipiul Deva, strada Depozitelor nr.41A, județ Hunedoara;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

E. Serviciul administrare unități de învățământ, comunicare, promovare imagine
32. Desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Deva și membrilor supleanți în cadrul comisiilor de interviu la concursul pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitare de stat din municipiul Deva – sesiunea 2022;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
33. Aprobarea Ghidului solicitantului pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă pe baza selecţiei publice de proiecte;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
34. Aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

F. Serviciul resurse umane
35. Modificarea statului de funcții pentru Direcția publică locală de evidența persoanelor și stare civilă Deva;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
36. Modificarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

G. Direcția impozite și taxe locale
37. Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.301/2020 privind anularea accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la 31.03.2020, administrate de Direcția impozite și taxe locale Deva, cu modificările și completările ulterioare;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

H. Centrul Cultural „Drăgan Muntean” Deva
38. Modificarea organigramei și a statului de funcții pentru Centrul Cultural „Drăgan Muntean” Deva;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

I. Serviciul administrare parc auto
39. Aprobarea participării Municipiului Deva în calitate de unitate administrativ teritorială la „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020 – 2024”, în vederea achiziționării a trei autovehicule;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

II. Diverse

Source