Ședinţa ordinara a Consiliului local al municipiului Deva va avea loc în data de 23 septembrie 2021, ora 12:00

I.                   Proiecte de hotărâre, privind:

A.     Direcția de asistență socială Deva

1.      Aprobarea repartizării spre închiriere a locuinţei sociale situată în imobilul din municipiul Deva, Aleea Streiului nr.24, et.1, ap.9, aflat în proprietatea municipiului Deva și în administrarea Direcției de asistenţă socială Deva, către numita Szöcsi Andreea-Cristina;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

2.      Aprobarea repartizării spre închiriere a locuinţei sociale situată în municipiul Deva, str. N. Grigorescu nr.10D, bl.4, et.2, ap.24, aflată în administrarea Direcției de asistenţă socială Deva, către numita Nistor Milena-Elena;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

3.      Aprobarea închirierii locuinţei tip cameră de cămin, situată în imobilul din municipiul Deva, str.1 Mai, nr.27, et.3, camera 304, aflată în administrarea Direcției de asistenţă socială Deva, către numitul Covaci Vasile;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

4.      Încheierea unui nou contract de locațiune-închiriere între municipiul Deva și numita Varga Crina-Georgeta, pentru locuința tip cameră de cămin din imobilul situat în municipiul Deva, str. N. Grigorescu nr.45B, corp A, camera 15;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

5.      Aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridică pentru Direcția de asistență socială Deva, instituție publică cu personalitate juridică, subordonată Consiliului local al municipiului Deva;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

6.      Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.323/2021 privind aprobarea înființării serviciului social „Serviciul mobil de acordare a hranei – Masa pe roți Deva” și aprobarea Regulamentului de organizare și functionare al serviciului social ” Serviciul mobil de acordare a hranei – Masa pe roți Deva” din cadrul Directiei de asistenţă socială Deva;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

7.      Aprobarea desfășurării campaniei de informare și conștientizare a membrilor comunității locale cu privire la extinderea fenomenului cerșetoriei și implicațiile acestuia pe raza municipiului Deva, denumită generic” Spune „NU” cerșetoriei!” precum și aprobarea modelului-cadru al convențiilor de colaborare privind desfășurarea campaniei de informare și conștientizare a membrilor comunității locale cu privire la extinderea fenomenului cerșetoriei pe raza municipiului Deva;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

8.      Aprobarea metodologiei pentru efectuarea unor activități gospodărești de către persoanele beneficiare de serviciile sociale acordate în cadrul serviciului social „Serviciul mobil de acordare a hranei – Masa pe roți Deva”;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

9.      Aprobarea numărului maxim zilnic de beneficiari în cadrul serviciului social „Serviciul mobil de acordare a hranei – Masa pe roți Deva” pentru anul 2021;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

B.     Direcția juridică și administrație publică locală

10.  Alegerea preşedintelui de şedinţă;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

C.     Direcția urbanism, privatizare

11.  Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu „Locuință unifamilială, împrejmuire, racorduri la utilități și organizare de șantier” generat de imobilul situat în municipiul Deva, strada Iosif Vulcan, nr.94B;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

12.  Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu „Locuință unifamilială, garaj, împrejmuire și racorduri la utilități” generat de imobilul situat în municipiul Deva, strada Retezat, nr.30E;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

13.  Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu „Locuință familială şi racorduri la utilități” generat de imobilul situat în municipiul Deva, strada Coziei, fn;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

14.  Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu „Locuință unifamilială şi racorduri la utilități” generat de imobilul situat în municipiul Deva, strada Prunilor, fn;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

15.  Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu „Etajare și mansardare garaje” generat de imobilul situat în municipiul Deva, Aleea Constructorilor, nr.4K;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

16.  Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal ,,Parcelare teren în vederea construirii de locuințe” generat de imobilul situat în intravilanul municipiul Deva, strada Iosif Vulcan, nr.67;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

17.  Aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de eliberare a ,,Certificatului de Atestare a Edificării/Extinderii/Radierii Construcţiilor” de pe raza administrativ teritorială a municipiului Deva, localitatea componentă Sântuhalm, satele aparţinătoare Cristur, Bârcea Mică şi Archia;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

D.     Serviciul administrare unități de învățământ, comunicare, promovare imagine

18.  Aprobarea contractului de parteneriat între Liceul Tehnologic „Transilvania„ Deva, Municipiul Deva și S.C. Dar Dräxlmaier Automotive S.R.L. pentru formarea profesională a elevilor prin învăţământul dual, începând din anul şcolar 2021-2022;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

19.  Aprobarea  contractului de parteneriat între Liceul Tehnologic Energetic „Dragomir Hurmuzescu” Deva, Municipiul Deva și S.C. CTS România S.A. pentru formarea profesională a elevilor prin învăţământul dual, începând din anul şcolar 2021-2022;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

E.     Direcția Deva 2020

20.  Concesionarea directă a unui teren în suprafaţă  de 7  m.p, situat în municipiul Deva, str. Mărăști, bl.6, sc.C, ap.29, parter, județul Hunedoara din domeniul privat al municipiului Deva, înscris în  CF nr.77093;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

21.  Concesionarea directă a unui teren în suprafaţă  de 10  m.p, situat în municipiul Deva, str. Mărășești, județul Hunedoara din domeniul privat al municipiului Deva, înscris în  CF nr.78279;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

22.  Însușirea Raportului de evaluare întocmit de evaluatorul autorizat, membru ANEVAR, pentru imobilul teren înscris în Cartea funciară nr.62017 nr. cadastral 62017, situat în municipiul Deva, str. Mitropolit Andrei Șaguna, județul Hunedoara;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

23.  Necesitatea și oportunitatea achiziționării imobilul teren înscris în Cartea funciară nr.68491 nr. cadastral 68491, situat în municipiul Deva, Aleea Poiana Narciselor, județul Hunedoara;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

24.  Însușirea Raportului de evaluare întocmit de evaluatorul autorizat, membru ANEVAR, pentru imobilul înscris în Cartea funciară nr.62224 nr. cadastral 62224, respectiv 62224-C1, situat în municipiul Deva, Calea Zarandului, nr.25, județul Hunedoara;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

25.  Însușirea Raportului de evaluare întocmit de evaluatorul autorizat, membru ANEVAR, pentru imobilul înscris în Cartea funciară nr.73333 și nr.73333-C1, situat în municipiul Deva, Aleea Streiului, nr.62, județul Hunedoara;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

26.  Aprobarea pachetului de măsuri administrative pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2018;

Partea 1

Partea 2

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

27.  Aprobarea Actului Adițional nr.3 la  Contractul privind atribuirea directă a gestiunii serviciului de transport public local de persoane efectuat prin curse regulate în municipiul Deva și localitățile aparținătoare nr.32518 din data de 21 aprilie 2020;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

28.  Solicitarea transmiterii din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul Județean de Poliție Hunedoara în domeniul public al municipiului Deva a „Blocului de locuințe înscris în CF 76676, nr. cadastral 76676-C1” situat în Deva, str.Saturn, f.n., județul Hunedoara;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

F.      Centrul Cultural Drăgan Muntean Deva

29.  Modificarea statului de funcții pentru Centrul Cultural „Drăgan Muntean” Deva;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

II.                Diverse

                                   

Source