Şedinţa ordinară va avea loc joi – 27 mai 2021, ora 12:00 în sala de ședințe a Consiliului local al municipiului Deva.

P R O I E C T U L ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Deva din data de 27 mai 2021

ORDINEA DE ZI  A SEDINTEI:

A.     Direcția Deva 2020

1.  Aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul de concesiune nr.59/2001;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

2.  Aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul de concesiune nr.226/2021;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

3.  Aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul de concesiune nr.803/2000;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

4.  Preluarea Contractului de comodat nr.302/06.07.2020, încheiat în baza Legii nr.15/2003, republicată;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

5.  Acceptarea donaţiei din partea S.C. Dedeman S.R.L., a unui teren în vederea realizării unor lucrări de utilitate publică, trotuare și piste de biciclete;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

6.  Revocarea Hotărârii Consiliului local nr.250/2020 privind aprobarea trecerii din  domeniul public al municipiului Deva și administrarea Consiliului local al municipiului Deva în domeniul public al județului Hunedoara și administrarea Consiliului județean Hunedoara a imobilelor „Adăpost de urgență pe timp de noapte” situat în Deva, str.Nicolae Grigorescu, nr.8 bis și teren aferent clădirii „Fosta Bancă Agricolă”, în prezent proprietatea Consiliului județean Hunedoara, situat în Deva, strada Iuliu Maniu nr.18;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

7.  Revocarea Hotărârii Consiliului local nr.172/2020 privind solicitarea trecerii din domeniul public al Județului Hunedoara și administrarea Consiliului Județean Hunedoara în domeniul public al Municipiului Deva și administrarea Consiliului local Deva al unui imobil – clădire și teren – situat în Deva, str.Scărișoara nr.3;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

8.  Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a terenului în suprafață de 23 mp, înscris în CF nr.78443, situat în municipiul Deva, str. Mihai Eminescu, spate bl.C1-C2,  județul Hunedoara;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

9.  Darea în folosință gratuită către Direcția de asistență socială Deva, aflată în subordinea Consiliului local al municipiului Deva, a unor spații din incinta Pieței Agroalimentare Deva, str. Ion Creangă, nr.60, județul Hunedoara;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

10. Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului de Iluminat Public, a Indicatorilor de performanță, a Studiului de Oportunitate, a Caietului de  sarcini în vederea stabilirii condițiilor specifice de desfășurare a Serviciului de Iluminat Public și a Contractului-cadru de delegare a gestiunii pentru activitățile de întreținere și reparații a sistemului de iluminat public în municipiul Deva, precum și verificarea/repararea, montarea/demontarea ornamentelor pentru sărbători din proprietatea municpiului Deva;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

11.  Aprobarea Regulamentului privind procedura pentru înregistrare, evidența și radierea vehiculelor care se înregistrează la Primăria municipiului Deva;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

12.  Numirea comisiei de evaluare a oportunității achiziționării și/sau închirierii de imobile precum și aprobarea Regulamentului de funcționare al comisiei de evaluare a oportunității achiziționării și/sau închirierii de imobile;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

13.  Modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.428/2020 privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru licitațiile publice, a negocierilor directe privind vânzarea, închirierea sau concesionarea bunurilor aparținând domeniului public sau privat al municipiului Deva, precum și pentru achiziționarea de imobile;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

14.  Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.145/2021, privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea infrastructurii educaționale preșcolare la Grădinița cu program normal nr.2, Deva, Al.Salcâmilor” stabiliți în faza Proiect Tehnic de Execuție;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

15.  Participarea Municipiului Deva ca membru afiliat la Bursa Română de Mărfuri S.A.;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

16.  Solicitarea transmiterii imobilului „Sala Sporturilor” înscris în CF nr.67817, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului prin Sport Club municipal Deva, în proprietatea publică a municipiului Deva și în administrarea Consiliului local al municipiului Deva;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

17.  Darea în administrare către Direcția de asistență socială Deva, aflată în subordinea Consiliului local al municipiului Deva, a Adăpostului de Urgență pe timp de noapte, situat în Deva, str. Nicolae Grigorescu, nr.8 bis, județul Hunedoara;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

B.     Direcția economică

18.  Aprobarea situațiilor financiare ale municipiului Deva pe anul 2020;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

18. Partea a II – a

19.  Aprobarea execuției bugetului general al municipiului Deva la data de 31 martie 2021;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

C.     Direcția de asistență socială Deva

20.  Aprobarea Regulamentului de organizare şi desfășurare a activităţii de voluntariat din cadrul Direcției de asistență socială Deva, instituție publică cu personalitate juridică, subordonată Consiliului local al municipiului Deva;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

21.  Aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pe termen de un an de la data expirării acestora, pentru un număr de 3 locuinţe situate în imobilul ANL3 din municipiul Deva, str. M. Eminescu nr.103, bl.1;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

22.  Aprobarea prelungirii duratei unor contracte de locațiune-închiriere pentru suprafețele locative cu destinația de locuință tip cameră de cămin, situate în imobilele aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială Deva din subordinea Consiliului local al municipiului Deva;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

23.  Aprobarea prelungirii duratei contractelor de locațiune-închiriere pentru suprafețele locative cu destinația de locuință de necesitate, situate în imobilele din municipiul Deva, Aleea Moților nr.2, bl.1 și str. N. Grigorescu nr.45B, corp A;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

24.  Aprobarea prelungirii duratei contractului de locațiune-închiriere nr.15746/01.09.2017, încheiat între Municipiul Deva și numita Dragoș Elena-Mariana, pentru locuinţa socială situată în municipiul Deva, str. Zăvoi, bl.4, et.3, ap.13;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

25.  Aprobarea schimbului de locuință între chiriașii titulari Luca Adrian și Luca Laura-Oana, având ca obiect locuințele pentru tineri destinate închirierii, situate în imobilul ANL din municipiul Deva, str. M. Eminescu nr.103, bloc 1, sc.2, et.8, ap.50 și imobilul ANL3 din municipiul Deva, str. M. Eminescu nr.103, bl.1, sc.2, et.9, ap.52;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

26.  Aprobarea schimbului de locuință între locatarii-chiriași titulari Măieran Maria și Notar Julieta, având ca obiect locuințele sociale situate în imobilele din municipiul Deva, Aleea Streiului nr.24, parter, ap.4 și str. N.Grigorescu nr.10A, bl.1, parter, ap.7;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

27.  Aprobarea preţului de vânzare pentru locuinţa ANL situată în imobilul din municipiul Deva, Aleea Moţilor nr.2A, et.4, ap.51, în vederea vânzării acesteia către chiriașii Aftenie Vasile-Cristian și Aftenie Adriana;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

D.     Direcția urbanism, privatizare

28.  Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu „Locuință individuală” generat de imobilul situat în municipiul Deva, strada Nicolae Grigorescu, nr.54;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

29.  Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal „Ansamblu de locuințe unifamiliale”, generat de imobilul situat în extravilanul municipiului Deva, zona strada Olarilor, f.n.;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

E.     Serviciul investitori, relații externe

30.  Acordarea de facilităţi fiscale pentru atragerea și realizarea de noi investiţii cu capital privat şi crearea de noi locuri de muncă în Municipiul Deva;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

F.      Serviciul public de întreținere și gospodărire municipală Deva

31.  Modificarea Statului de funcții pentru Serviciul public de întreținere și gospodărire municipală Deva;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

G.    Serviciul resurse umane

32.  Modificarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

I.                   Diverse

                                   

Source