P R O I E C T U L ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Deva din data de 27 iulie 2021

I.                   Proiecte de hotărâre, privind:

A.     Direcția juridică și administrație publică locală

1.      Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.409/2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale consiliului local, cu modificările ulterioare;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

B.     Serviciul administrare unități de învățământ, comunicare, promovare imagine

2.      Conferirea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Deva” celor care au participat la Revoluția Română din Decembrie 1989;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

3.      Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.71/2021 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular care funcționează pe raza teritorială a municipiului Deva subordonate Consiliului  local Deva pentru anul școlar 2021-2022;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

4.      Abrogarea Hotărârii Consiliului local nr.418/2020 privind schimbarea destinaţiei imobilului-Școală Primară Viile Noi, înscris în CF nr.68683 Deva, nr. cadastral 68683, 68683-C1, 68683-C2, 68683-C3, situat în Deva, str.16 Februarie, nr.1, jud. Hunedoara, din spațiu de învățământ de stat în unitate de învățământ privată;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

C.     Direcția de asistență socială Deva

5.      Aprobarea repartizării spre închiriere a locuinţelor tip cameră de cămin, rămase disponibile în imobilul situat în municipiul Deva, str.Hărăului, nr.40, aflat în administrarea Direcției de asistenţă socială Deva;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

6.      Aprobarea prelungirii duratei contractelor de locațiune-închiriere pentru locuințele sociale situate în imobilul din municipiul Deva, Aleea Streiului nr.24;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

D.     Direcția urbanism, privatizare

7.      Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu „Locuinţă familială” generat de imobilul situat în municipiul Deva, Aleea Vulturului, nr.6C;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

8.      Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu „Locuinţă familială şi racorduri la utilităţi” generat de imobilul situat în municipiul Deva, strada Iosif Vulcan, nr.71B;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

9.      Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu „Locuinţă familială, împrejmuire şi racorduri la utilităţi” generat de imobilul situat în municipiul Deva, strada Iosif Vulcan, nr.71D;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

10.  Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal „Parcelare în 10 – zece loturi în vederea vânzării” generat de imobilul situat în intravilan, municipiul Deva, strada Roci, nr.55;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

11.  Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal ,,Locuință unifamilială și împrejmuire” generat de imobilul situat în extravilanul municipiului Deva, zona străzii Granitului, f.n

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

12.  Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu „Locuință familială, împrejmuire și racorduri la utilități” generat de imobilul situat în municipiul Deva, strada Coziei, nr.78A;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

E.     Direcția Deva 2020

13.  Aprobarea cererilor de atribuire a terenurilor în folosinţă gratuită tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală în baza Legii nr.15/2003, republicată;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

14.  Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unor terenuri situate în municipiul Deva, județul Hunedoara; 

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

15.  Analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

16.  Modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.188/2021, privind numirea comisiei de evaluare  a oportunității achiziționării și/ sau închirierii de imobile precum și aprobarea Regulamentului de funcționare al comisiei de evaluare a oportunității achiziționării și/sau închirierii de imobile;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

17.  Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a imobilului în suprafață de 148 mp., înscris în CF nr.66699, nr.cadastral 66699-C4, situat în localitatea Cristur, Ulița Mare, județul Hunedoara;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

18.  Aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții – DALI pentru obiectivul de investiții „Modificări și extinderi la instalațiile de detectare, semnalizare și alarmare incedii, la instalații de stingere incendii și instalații electrice pentru iluminatul de Securitate la incendii existente, clădirile A, B, C, D, Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria”, Deva; 

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

F.      Serviciul public de întreținere și gospodărire municipală Deva

19.  Asigurarea incluziunii persoanelor cu dizabilități în locurile de joacă, parcurile și zonele de agrement din municipiul Deva;

Iniţiatori Consilieri locali Moraru Călin Constantin, Bălan Jean Florin, Moș Ovidiu, Bobora Mircea Flaviu  

II.                Diverse

Source