P R O I E C T U L ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Deva din data de 17 ianuarie 2022

Consulta ORDINEA DE ZI  

I.                   Proiecte de hotărâre, privind:

A.                  Direcția Deva 2020

1.      Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr. 207/2020 privind solicitarea transmiterii imobilului înscris în CF nr.60939, din domeniul public al statului și din administrarea Instituției Prefectului Județului Hunedoara, în proprietatea publică a municipiului Deva și administrarea Consiliului local al municipiului Deva, cu modificările și completările ulterioare;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

2.      Închirierea spaţiului situat în municipiul Deva, b-dul 22 Decembrie, bl.D3, parter, în suprafață de 62 mp, către Alianța pentru Unirea Românilor – Filiala Județeană Hunedoara;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

3.      Aprobarea Devizului General modificat pentru obiectivul de investiţie Amenajare platforme pe Bulevardul 22 Decembrie, blocurile 6 și 8 – municipiul Deva”, judeţul Hunedoara;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

4.      Aprobarea documentaţiei tehnico-economice în faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiţii „Sistem de încălzire cu CT proprie locația Avram Iancu, bloc H1 parter” din municipiul Deva, judeţul Hunedoara;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

5.       Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții: „Amenajare platformă betonată, amplasare locuințe modulare și racorduri la utilități”, în municipiul Deva, strada Depozitelor nr. 41A, județul Hunedoara

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

6.      Aprobarea suportării de la bugetul local a unor cotizații pentru anul 2022;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

B.        Direcția de asistență socială Deva

7.      Aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului local al municipiului Deva pentru anul 2022, la nivelul municipiului Deva;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

8.      Aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii  pentru investiţia „Realizare sistem de încălzire pentru imobilul situat în Deva, Aleea Streiului, nr.24″, imobil aflat în administrarea Direcției de asistență socială Deva;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

C.        Direcția urbanism, privatizare

9.      Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu „Locuință unifamilială, împrejmuire front stradal și racorduri la utilități generat de imobilul situat în municipiul Deva, strada Coziei, nr.53;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

D.        Serviciul resurse umane

10.  Echivalarea funcțiilor publice specifice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva cu funcții publice generale;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

E.        Direcţia juridică şi administraţie publică locală

11.   Respingerea plângerii prealabile formulată de către domnii Vasiu Todor și Vasiu Tereza, înregistrată la Primăria municipiului Deva sub nr.133907/20.12.2021;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

F.      Direcția economică

12.  Aprobarea execuţiei bugetului general al municipiului Deva la data de 31 decembrie 2021;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

13.  Aprobarea utilizării în anul 2022 a excedentului rezultat la încheierea exercițiului bugetar;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

II.                Diverse

Source