P R O I E C T U L
ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Deva
din data de 15 noiembrie 2021

Consulta ordinea de zi

I. Proiecte de hotărâre, privind:
A. Direcția Deva 2020
1. Aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiţii „Amenajare platforme pe bulevardul 22 Decembrie blocurile 6 și 8 – municipiul Deva”;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
2. Aprobarea atribuirii şi încheierii Contractului privind delegarea gestiunii serviciului de iluminat public, pentru activităţile de întreţinere şi reparaţii a sistemului de iluminat public în municipiul Deva, precum şi verificarea/repararea, montarea/demontarea ornamentelor pentru sărbători din proprietatea municipiului Deva;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
3. Completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Deva aprobat prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.436/2019, cu modificările ulterioare;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
4. Rezilierea Contractului de concesiune nr.1/2016 încheiat cu domnul Marta Remus Cezar şi doamna Marta Areta Simona;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
5. Predarea către Ministerul, Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A., a amplasamentului situat în Municipiul Deva și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii: „Construire bazin de înot, municipiul Deva, județul Hunedoara”;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
6. Predarea către Ministerul, Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A., a amplasamentului situat in Municipiul Deva și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii: „Amenajare Creșă zona Zăvoi – Proiect tip Construire Creșă Mare, municipiul Deva”
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
B.Serviciul resurse umane
7. Modificarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
C.Serviciul administrare unități de învățământ, comunicare, promovare imagine
8. Alocarea de la bugetul local a sumelor necesare pentru acțiunile organizate cu ocazia sărbătorii Crăciunului;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
D.Centrul Cultural Drăgan Muntean Deva
9. Aprobarea Devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare așezământ cultural din satul Cristur, str. Ulița Mare, municipiul Deva, județul Hunedoara”;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

E. Direcţia economică
10. Aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Deva pe anul 2021;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
F. Direcţia impozite şi taxe locale
11. Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.448/2020 privind aprobarea criteriilor şi procedurilor de acordare a scutirilor de la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren, începând cu anul 2021;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
II.Diverse

Source