I.                   Proiecte de hotărâre, privind:

A.     Serviciul administrare unități de învățământ, comunicare, promovare imagine

1.      Acordarea post – mortem a titlului de „Cetăţean de onoare al municipiului Devaˮ  Preasfinţitului Părinte Episcop Gurie Georgiu – primul Episcop al Devei şi Hunedoarei;

Inițiatori Consilieri locali: Florin Marin Ilieș, Gheorghe Ludoșean, Marius Vasile Blendea, Robert Adrian Dronca, Petru Florin Iacob, Ovidiu Gabriel Iorga, Aurica Lăsconi, Ioan Dorin Petrui și Nicu Sav       

2.      Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.315/2021 privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România;

            Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

3.      Premierea sportivilor și a membrilor colectivelor tehnice care au obţinut performanţe deosebite la acţiunile sportive internaţionale şi naţionale oficiale în anul calendarisitic 2021;

            Inițiatori Consilieri locali: Florin Marin Ilieș și Gheorghe Ludoșean

4.      Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.433/2021, privind alocarea de la bugetul local a sumelor necesare pentru acțiunile organizate cu ocazia sărbătorii Crăciunului;

            Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

B.     Direcția de asistență socială Deva

5.      Aprobarea încheierii „Protocolului de colaborare” între Consiliul local Deva prin Direcția de asistență socială Deva și Ministerul Justiției – Direcția Națională de Probațiune prin Serviciul de Probațiune Hunedoara;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

C.     Direcția Deva 2020

6.      Aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul de comodat nr.11872/25.09.2017; 

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

7.      Aprobarea Actului adițional nr.4 la contractul de închiriere nr.13792/20.11.2017;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

8.      Aprobarea Actului adițional nr.2 la Contractul de comodat nr.10234/03.02.2020;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

9.      Aprobarea Actului adițional nr.5 la contractul de închiriere nr.4950/29.03.2017;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

10.  Aprobarea Actului adițional nr.4 la Contractul de închiriere nr.14760/29.12.2017;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

11.  Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 27 mp, proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, Aleea Panseluțelor, între blocurile 29 și 30, județul Hunedoara;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

12.  Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 245 mp, proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, str Hortensiei, nr.10, județul Hunedoara;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

13.  Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 21 mp, proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, Aleea Panseluțelor, în spatele blocurilor 29 și 30, județul Hunedoara;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

14.  Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 22 mp, proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, Aleea Panseluțelor, în spatele blocurilor 29 și 30, județul Hunedoara;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

15.  Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local nr.160/2018 privind reglementarea activității de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor staționate neregulamentar pe drumurile publice sau pe domeniul public sau privat al municipiului Deva, cu modificările ulterioare;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

16.  Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.19/2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale antepreșcolare la Creșa Deva, Aleea Viitorului”, cod SMIS 125416 – faza Proiect tehnic;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

17.  Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.31/2019 privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție pentru proiectul „Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale antepreșcolare la Creșa Deva, Al.Viitorului”, cod SMIS 125416, cu modificările și completările ulterioare;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

18.  Aprobarea Devizului General actualizat la faza P.T. pentru obiectivul de investiție „Alimentare cu apă și canalizare pe drumul de legătură  între str.Granitului și str.Titu Maiorescu în municipiul Deva”;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

19.  Predarea către Ministerul, Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A., a amplasamentului situat în municipiul Deva și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Proiect tip – Construire Creșă Mare, cartier Dealul Paiului, municipiul Deva, județul Hunedoara”;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

20.  Concesionarea prin licitație publică a unui teren în suprafață de 8000 mp din domeniul privat al municipiului Deva, situat în municipiul Deva, str. Depozitelor, județul Hunedoara, înscris în CF nr.79079;

D.     Direcția juridică și administrație publică locală

21.  Respingerea plângerii prealabile formulată de către domnul Valea Ioan Ovidiu, înregistrată la Primăria municipiului Deva sub nr.118772/780/15.11.2021;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

II.                Diverse

Source