P R O I E C T U L ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Deva din data de 14 iulie 2021

I. Depunerea jurământului de către d-na Oșan-Șendroiu Claudia-Paula al cărei mandat a fost validat;
II. Proiecte de hotărâre, privind:
A. Direcția de asistență socială Deva
1. Modificarea statului de funcții pentru Direcția de asistență socială Deva;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
B. Direcția urbanism, privatizare
2. Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu „Locuinţă familială, împrejmuire şi racorduri la utilităţi” generat de imobilul situat în municipiul Deva, strada Brândușei, nr.31;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
3. Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu „Locuință unifamilială, împrejmuire, racorduri la utilități și organizare șantier”, generat de imobilul situat în municipiul Deva, strada Zăvoi, nr.28A
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
C. Direcția juridică și administrație publică locală
4. Aprobarea noului Regulament de organizare și funcționare a Consiliului local al municipiului Deva;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
D. Serviciul investitori, relații externe
5. Aprobarea Statutului municipiului Deva;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
E. Serviciul administrare unități de învățământ, comunicare, promovare imagine
6. Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii educaționale a Colegiului Național „Decebal” prin crearea unui Centru Școlar de Educație Inovativă” în municipiul Deva, str. Oituz, nr.8, județul Hunedoara;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
7. Alocarea sumei de 16.918 lei brut, de la bugetul local pe anul 2021, cu titlu de grant acordat unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Deva, în scopul premierii elevilor care au obținut media 10 la examenul de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2021, precum și a profesorilor care i-au pregătit pe aceştia;
Iniţiator Consilier local Florin Marin Ilieș
8. Aprobarea Memorandumului de înțelegere între municipiul Deva și reprezentanța UNICEF în România;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

F. Direcția Deva 2020
9. Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.6/2019 privind aplicarea Municipiului Deva la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședințe de județ și aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul „Stații de reîncărcare vehicule electrice în Municipiul Deva;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
10. Aprobarea Actului adițional nr.2 la Contractul de comodat nr.4269/2020;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
11. Trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Deva a terenului în suprafață de 1432 mp, înscris în CF nr.77213, nr.cadastral 77213, a terenului în suprafață de 800 mp, înscris în CF nr.77211, nr. Cadastral 77211, respectiv a imobilului în suprafață de 1018 mp, înscris în CF nr.77212, nr.cadastral 77212-C1, situate în municipiul Deva, b-dul Decebal, județul Hunedoara;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
12. Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a terenului în suprafață de 6504 mp, înscris în CF nr.71851, situate în municipiul Deva, str.Dorobanțiloe, județul Hunedoara;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
G. Direcția economică
13. Aprobarea execuției bugetului general al municipiului Deva la data de 30 iunie 2021;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
14. Aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Deva pe anul 2021;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

III. Diverse

ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI.

Source