Adresa: Ogoarelor ,nr.12, Roman, judetul Neamt

SERVICIUL DE INGRIJIRE LA DOMICILIU PENTRU PERSOANE VARSTNICE

SERVICIUL DE INGRIJIRE LA DOMICILIU PENTRU PERSOANE VARSTNICE

Serviciul de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, cod serviciu social 8810ID-I este un serviciu social fară personalitate juridică, înfiinţat şi administrat de furnizorul Direcția de Asistență Socială a municipiului Roman, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr 003876, CUI 35398236 . Sediul Serviciului de de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice este în municipiul Roman, str. Ogoarelor, nr. 12, județul Neamț.
Scopul Serviciului de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice este de a identifica şi soluţiona problemele sociale ale comunităţii din domeniul protecţiei persoanelor vârstnice, prin acordarea unor servicii pentru realizarea activităţilor de bază ale vieţii zilnice, în baza reglementărilor legale în vigoare, respectiv prevederile Legii asistenţei sociale nr. 292/2011 cu modificările ulterioare, Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare etc.
Activitățile de bază ale vieţii zilnice – ABVZ constau în ajutor în realizarea igienei corporale, ajutor la îmbrăcare/dezbrăcare, la hrănire şi hidratare, mobilizare sau deplasare în interior, comunicare.
Scopul principal al acestui serviciu este prevenirea instituţionalizării persoanelor vârstnice în centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă/cămine pentru personae vârstnice, de îmbunătăţire a calităţii vieţii acestora şi socializarea lor, prin acțiuni care să asigure creşterea calităţii vieţii persoanelor vârstnice dependente singure ori a căror familie nu poate să le asigure îngrijirea, prin menţinerea autonomiei acestora pe o perioadă cât mai lungă, într-un mediu adaptat nevoilor acestora.
Serviciul de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale reglementat de:

 • Legea nr. 292/2011 – Legea asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea de Guvern nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale precum și a regulamentelor cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale;
 • Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale;
 • Hotărârea de Guvern nr. 1149/2002 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale;
 • Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul Ministerului Muncii și Justiţiei Sociale nr. 29/2019 din 3 ianuarie 2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale;
 • Ordinul Ministerului Muncii și Justiţiei Sociale nr. 73/2005 privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servucii sociale încheiat de furnizorii de servicii sociale, acreditat conform legii cu beneficiarii de servicii sociale;
 • Hotărârea de Guvern nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale – anexa 4;
 • Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale;
 • Hotărârea de Guvern nr. 886/2000 pentru aprobarea Grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 515/2003;
 • Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;
 • Standard minim de calitate aplicabil: Anexa nr.8 – Standarde minime de calitate pentru serviciile de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice, conform Ordinului Ministerului

Muncii și Justiţiei Sociale nr. 29/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale.

Beneficiarii serviciului

Beneficiarii serviciilor sociale acordate de Serviciul de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice sunt:

 1. vărstnici peste 65 ani;
 2. vârstnici care locuiesc singuri și care nu au autonomie personală;
 3. persoane lipsite de suport și care necesită ajutor pentru efectuarea activităţilor de viaţă zilnice;

Serviciile acordate

Prin Serviciul de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, se oferă sprijin şi suport pentru persoanele vârstnice izolate la domiciliu, prevenind marginalizarea sau excluderea lor socială. Nevoile lor sunt multiple și se raportează la starea materială şi starea de sănătate a beneficiarului. Serviciile de îngrijire personală sunt stabilite în Planul individualizat de îngrijire şi asistenţă, adaptat nevoilor şi gradului de dependenţă al beneficiarului, întocmit în baza rezultatelor obţinute în urma efectuării fişei de evaluare socio-medicală, sunt asigurate de către îngrijitori pentru persoane vârstnice și în funcţie de nevoile particulare ale fiecărui beneficiar. În realizarea planului individualizat de îngrijire şi asistenţă la nevoie pot fi implicați şi alţi specialişti (psiholog, kinetoterapeut).

 1. Sprijin pentru activitățile de bază ale vieții zilnice: igiena corporală, îmbrăcare și dezbrăcare, igiena eliminărilor, hrănire și hidratare, transfer și mobilizare, deplasare în interior, comunicare;
 2. Sprijin pentru activități instrumentale ale vieții zilnice: prepararea hranei sau livrarea acesteia, efectuarea de cumpărături, activități de menaj, însoțirea în mijloacele de transport, facilitarea deplasării în exterior, companie, activități de administrare și gestionare a bunurilor, activități de petrecere a timpului liber; Echipamentele de protecție și materialele igienico- sanitare utilizate de îngrijitori în activitatea desfășurată la domiciliul beneficiarului sunt solicitate serviciului de specialitate .
 3. Servicii de consiliere ( consiliere socială );
 4. Servicii de îngrijire medicală: dozarea glicemiei, monitorizare TA, supraveherea administrării tratamentului, pansarea rănilor și tratamentul escarelor, ridicarea rețetelor medicale și cumpărarea lor de la farmacii .

Conditii accesare si acte necesare

Condițiile de accesare a serviciilor sociale furnizate de Serviciul de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice sunt următoarele:

 1. Acte necesare:
  • Cerere de acordare servicii sociale
  • Copie documente de identitate
  • Copie cupon de pensie din luna anterioară depunerii cererii de servicii sociale
  • Adeverinţă de la medicul de familie și allte acte medicale din care să reiasă dacă suferă sau nu de diferite afecţiuni,certificate de încadrare în grad de handicap, recomandrea îngrijirii la domiciliu
  • Declaraţie pe propria răspundere a celor fară venituri
  • Actul de proprietate al locuinței sau actul în baza căruia persoana vârstnică locuiește la adresa respectivă, în copie, pentru a dovedi dacă persoana vârstnică nu a încheiat contract de întreținere, vânzare-cumpărare cu uzul fruct viager
  • Adeverința ANAF , certificat fiscal
  • Hotărâre judecătorească de numire tutore sau curator
  • Consimțământul rudelor de gradul I în cazul persoanelor vârstnice fără discernamânt.
  • În cazul persoanelor singure, fără aparținători și a căror stare de sănătate nu permite obținerea consimțămîntului pentru acordarea serviciilor sociale decizia de acordare servicii sociale la domiciliu, se ia de către furnizorul de servicii sociale pe baza anchetei sociale și a recomandărilor făcute de medicul de familie sau prin consultarea medicului specialist. cu acceptul rudelor de gradul I ale persoanei respective sau, în lipsa acestora, cu acceptul unui alt membru de familie.
 2. Plata contribuţiei pentru serviciul de ingrijire la domiciliu:
  Serviciile de îngrijire personală acordate la domiciliu se asigură fără plata contribuţiei persoanelor vârstnice care, evaluate potrivit grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, se încadrează în una dintre următoarele situaţii:

  1. nu au venituri şi nici susţinători legali;
  2. sunt beneficiari ai ajutorului social acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, sau realizează venituri al căror cuantum se situează sub nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, cu modificările ulterioare;
  3.  susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice prevăzute la lit. b) realizează venituri al căror cuantum se situează sub cuantumurile veniturilor prevăzute la lit. b).

  Persoanele vârstnice pot beneficia de acordarea de servicii sociale cu suportarea unei contribuții, după cum urmează:

  1. Cu plata unei contribuții de 10% din costul total al serviciilor de îngrijire la domiciliu persoanelor vârstnice al căror venit net lunar/membru de familie se situează între 800 lei și 1000 lei; astfel costul serviciilor este de 3 lei/oră. ( 800 lei reprezentând cuantumul indemnizației sociale pentru pensionari prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2009 și stabilită, începând cu data de 1 septembrie 2020, prin art. 41 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 135/2020);
  2. Cu plata unei contribuții de 20% din costul total al serviciilor de îngrijire la domiciliu persoanelor al căror venit net lunar/membru de familie se situează între 1001 lei și 1200 lei; costul serviciilor este de 6 lei/oră;
  3. Cu plata unei contribuții de 30% din costul total al serviciilor de îngrijire la domiciliu persoanelor vârstnice al căror venit net lunar / membru de familie se situează între 1201 lei și 1400 lei; costul serviciilor este de 9 lei/oră;
  4. Cu plata unei contribuții de 40% din costul total al serviciilor sociale de îngrijire la domiciliu persoanelor vârstnice al căror venit net lunar / membru de familie se situează între 1401 lei și 1600 lei; costul serviciilor este de 12 lei/oră.
  5. Cu plata unei contribuții de 50 % din costul total al serviciilor sociale de îngrijire la domiciliu persoanelor vârstnice al căror venit net lunar / membru de familie se situează între 1601 lei și 1800 lei; costul serviciilor este de 15 lei/oră.
  6. Cu plata unei contribuții de 75% din costul total al serviciilor sociale de îngrijire la domiciliu persoanelor vârstnice al căror venit net lunar / membru de familie se situează între 1801 lei și 2000 lei; costul serviciilor este de 22,5 lei/oră.
  7. Cu plata unei contribuții de 100% din costul total al serviciilor sociale de îngrijire la domiciliu persoanelor vârstnice al căror venit net lunar / membru de familie se situează peste 2000 lei; costul serviciilor este de 30 lei/oră.

Conditii eligibilitate

Conditii de eligibilitate ale beneficiarilor:

 • Domiciliul stabil în municipiul Roman;
 • vârsta
 • Nu a încheiat un contract de contract de întreținere, sau vînzare-cumparare cu drept de uzufruct viager;
 • Să fie încadrat în grad de dependență în urma aplicării fișei de evaluare socio-medicale aprobată prin HG 886/2000 pentru aprobarea Grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice;
 • Să nu fie încadrat în gradul I de handicap cu asistent personal, de către Comisia de Evaluare a persoanelor adulte cu handicap.

Serviciul de ingrijire la domiciliu pentru persoane varstnice

Adresa: Ogoarelor ,nr.12, Roman, judetul Neamt
Telefon:0786 774 737
E-mail:

Source