UAT Comuna Snagov este în mod frecvent parte în litigii aflate pe rolul instanțelor naționale (în prezent, aprox. 150 de litigii) și se confruntă în mod constant cu diferende/situații care necesită asistență juridică specializată. În acest context, UAT Snagov intenționează să achiziționeze servicii de asistență juridică și reprezentare care să asigure suportul juridic specializat în vederea protejării intereselor UAT Snagov.

Oferta dvs. va ține seama de cerințele descrise în cele ce urmează:

 1. Achizitor: UAT Snagov, cu sediul în Comuna Snagov, satul Ghermănești, Șoseaua Ghermănești nr.49, județul Ilfov, cod poștal 077170, telefon: 021 351 06 42, cod fiscal 5643775, e-mail [email protected], reprezentată legal prin primar Anghel Mihai.

 2. Procedura aplicabilă pentru atribuirea contractului: Ofertele de servicii depuse vor fi supuse selecției în cadrul Compartimentului de specialitate și supuse confirmării Consiliului Local.

 3. Obiectul contractului: achiziție servicii juridice, respectiv:

 1. asistență juridică și reprezentarea UAT Snagov în cadrul procedurilor judiciare în care UAT Snagov este parte, în fața instanțelor de judecată sau a autorităților publice naționale din România (precum Curtea de Conturi, Consiliul Național de Combatere a Discriminării, Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor) ori din alt stat sau în fața instanțelor de judecată ori a instituțiilor internaționale;

 2. asistență juridică și reprezentarea UAT Snagov în cadrul procedurilor de arbitraj sau de mediere ori al altei forme de soluționare alternativă a disputelor desfășurate în fața unei instanțe sau a oricărui organism național sau internațional de arbitraj ori de mediere sau de soluționare alternativă a disputelor în altă formă;

 3. asistență și consultanță juridică acordată UAT Snagov în situații pre-litigioase.

Serviciile juridice vor viza oricare dintre litigiile și problematicile cu care se confruntă UAT Snagov, unde este necesară expertiză juridică, în arii de practică precum: drept civil, drept administrativ, dreptul achizițiilor publice, drept societar, dreptul muncii, dreptul insolvenței, executări silite și recuperări debite.

Contractul de asistență juridică va fi încheiat sub forma unui acord-cadru pentru achiziția serviciilor juridice sus-menționate, pentru o durată de 24 luni, cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat și a Statutului profesiei de avocat.

 1. Termen de livrare a serviciilor: Serviciile care fac obiectul contractului vor fi asigurate pe toata durata acestuia, iar prestarea serviciilor se va realiza în baza solicitărilor exprese ale UAT Snagov, făcute prin orice mijloace de comunicare, cu menționarea termenelor în care se vor încadra serviciile prestate. Serviciile vor fi prestate în timp util, în vederea îndeplinirii cu succes a mandatului încredințat.

 2. Număr minim estimat ore: nu este cazul.

Volumul activității va fi determinat exclusiv în baza necesităților punctuale ale UAT Snagov, astfel cum vor fi acestea comunicate pe parcursul derulării contractului de asistență juridică.

 1. Condiții obligatorii pentru ofertanți:

Forma de exercitare a profesiei de avocat care are calitatea de ofertant trebuie să prezinte documente relevante care atestă înregistrarea sa legală în conformitate cu prevederile Legii nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicata, cu modificările și completările ulterioare și ale Statutului profesiei de avocat, precum și documentele care atestă înregistrarea fiscală a ofertantului, eliberate de autoritățile competente în conformitate cu prevederile legale în vigoare, certificate de reprezentantul legal al ofertantului pentru conformitatea cu originalul.

 1. Propunerea tehnică:

Forma de exercitare a profesiei de avocat care are calitatea de ofertant trebuie să includă informații relevante cu privire la serviciile ce vor fi prestate, descrierea experienței deținute pentru prestarea serviciilor de către forma de exercitare a profesiei și de către avocații incluși în echipa de proiect, locul de prestare a serviciilor, realizarea sistemului de comunicare și raportare.

Echipa de proiect va include cel puțin 1 (un) avocat cu atribuții de reprezentare juridică și care va trebui să îndeplinească următoarele cerințe minime:

 • avocat înscris pe tabloul avocaților cu drept de a profesa și care face parte dintr-un barou de avocați înscris în UNBR, cu o vechime de cel puțin 10 ani de la data promovării examenului de intrare în profesia de avocat (se vor depune copii ale deciziilor care demonstrează îndeplinirea condiției);

 • experiență profesională în reprezentare juridică de cel puțin 5 ani în domeniul litigiilor, pentru toate gradele de jurisdicție (judecătorii, tribunale, curți de apel, Înalta Curte de Casație și Justiție).

Prin propunerea tehnică, ofertantul trebuie să includă și proiectul de contract de prestări servicii juridice, menționând toate și oricare dintre termenii și condițiile aplicabile serviciilor de asistenta și reprezentare juridică oferite, având în vedere și prevederile prezentei Cereri de oferte. Versiunea finală a contractului va fi negociată de părți, cu respectarea cerințelor înscrise în prezenta Cerere de oferte.

 1. Instrucțiuni privind opțiunile ofertantului de a depune oferta pentru o parte sau cantitatea totală de servicii: oferta trebuie sa fie depusă pentru întreaga cantitate a serviciilor solicitate – oferta parțială nu este acceptată.

 2. Oferta financiară:

Oferta de preț va cuprinde onorariul orar/avocat și va fi unic indiferent de gradul și vechimea în profesie a avocatului și indiferent de volumul serviciilor juridice ce vor fi prestate pe parcursul derulării contractului. Onorariul avocațial va fi exprimat în lei, fără TVA.

Ofertantul va include toate cheltuielile indirecte în prețul ofertat. În afara onorariului avocațial, nu vor fi acceptate la plată niciun fel de alte categorii de cheltuieli (de exemplu, dar fără a se limita la, cheltuieli legate de telefon, fax, multiplicare, scanare, transport etc.). Costurile administrative aferente derulării obiectului contractului (taxe de timbru, taxe notariale, taxe percepute de autorități, onorarii experți, cauțiuni, traduceri etc.) nu sunt incluse în prețul contractului și vor fi suportate de UAT Snagov.

o Nu se vor acorda avansuri de plată. o Nu se acceptă ofertele alternative.

Pe parcursul derulării contractului, onorariul avocațial orar poate fi actualizat exclusiv în funcție de rata inflației, prin utilizarea indicelui prețurilor de consum conform următoarei formule: Onorariul orar ajustat = Onorariul orar inițial * IPC/100.

 1. Informații suplimentare: se pot obține la solicitarea scrisă a oricărui potențial ofertant interesat, adresata către UAT Snagov la adresa de e-mail: [email protected]

 2. Termen limită transmitere oferte: Ofertantul va transmite oferta, precum și toate documentele însoțitoare pe e-mail, la adresa [email protected] sau în format fizic la sediul UAT Snagov până, cel mai târziu, data de 01.03.2021 – ora 12:00.

 3. Valabilitatea ofertei: Perioada de valabilitate a ofertei trebuie să fie de cel puțin 30 de zile de la termenul limită de depunere. Ofertantul nu are dreptul să se retragă sau să modifice oferta și/sau documentele atașate, după expirarea termenului limită de depunere a ofertelor.

 4. Specificații pentru ofertanți:

Ofertantul este singurul responsabil pentru legalitatea și autenticitatea tuturor documentelor depuse în vederea participării la achiziție. Ofertantul declarat câștigător are obligația de a depune toate eforturile și diligențele pentru a apăra interesele care îi sunt încredințate și pentru asigurarea unui nivel calitativ al serviciilor corespunzător principiilor deontologiei profesionale si rezultatului urmărit, în conformitate cu prevederile legale, pe întreaga durată a contractului.

În cazul în care ofertantul nu a depus unul din documentele solicitate prin prezenta Cerere de oferte, oferta a fost depusă după termenul-limită de depunere sau la o altă adresă de mail sau de corespondență decât cea indicată în prezenta Cerere de oferte, oferta va fi respinsă ca inacceptabilă.

PRIMAR,

Anghel Mihai

Source