1. Autoritatea contractanta:

Denumirea : MUNICIPIUL BRAD           

  • Adresa: Brad, strada Independenței, nr.2, jud. Hunedoara, cod postal 335200 Telefon. : +40 0254612665; Fax: +40 0254612669.
  • Mail: [email protected]

2. Obiectul contractului:

Servicii de organizare evenimente pentru „ZILELE MUNICIPIULUI BRAD ” ediția a XIX – a  2023

3. Coduri CPV: 79952000-2 Servicii pentru evenimente

4. Procedura proprie (Serviciile incluse pe Anexa 2 la LEGEA nr. 98/2016 privind achizițiile publice)

În conformitate cu prevederile art. 68 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 98/2016: „procedura de atribuire aplicabilă în cazul serviciilor sociale și al altor servicii specifice”si art 111-112 din Legea nr. 98/2016: Procedura de atribuire prevăzută la art. 68 alin. (1) lit. h “aplicabilă în cazul serviciilor sociale și al altor servicii specifice prevăzute în anexa nr. 2 este o procedură proprie, autoritatea contractantă având obligația respectării principiilor prevăzute la art. 2 alin.2.

5.Valoare estimata totala fara TVA: 330.000 lei fara TVA

Nota: ofertele financiare ale ofertantilor nu vor depasi valoarea maxima estimată a achizitiei.

6.Criteriul de atribuire: „prețul cel mai scăzut” dintre ofertele declarate admisibile

7.Perioada de valabilitate a ofertei: 30 zile.

8.Perioada de desfasurare a evenimentului: 18 – 20 august 2023

9.Legislatia aplicabila:

  1. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificarile si completarile ulterioare;
  2. Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordu1ui-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
  3. Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica;

10.Ofertele depuse vor conține minim următoarele:

  • documente de calificare
  • ofertă tehnică
  • ofertă financiară

11.Data limită pentru depunerea ofertelor este: 08.08.2023 ora 11:00.

12.In vederea pregătirii ofertei, va atașăm:

Source