DISPOZIŢIA nr. 1640 din 22.09.2021 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ȘEDINȚĂ ORDINARĂ pentru data de 28.09.2021


PRIMARUL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1), art.134, alin.(1), lit. a) și art.196 alin. (1), lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 – privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUNE :

Art.1: Se convoacă membrii Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, în data de 28.09.2021, ora 17,00,  în  Sala de Consiliu a Primăriei Municipiului Timișoara din B-dul C.D. Loga, nr.1.

Art. 2: Proiectul Ordinii de zi a ședinței este prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art. 3: (1) Consilierii locali vor prelua materialele înscrise pe Proiectul Ordinii de zi din aplicația google drive.

           (2) Membrii Consiliului Local al Municipiului Timișoara sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Art. 4: Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință prin mass-media locală și pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara www.primariatm.ro.

PRIMAR,

DOMINIC FRITZ

SECRETAR GENERAL, 

CAIUS ȘULI

            Anexă

                                                                                                                  La Dispoziția nr. 1640

                                                                                                                  Din data de  22.09.2021

 1. Aprobarea Proceselor Verbale ale ședințelor  Consiliului Local din  24.08.2021 și 07.09.2021.
 2. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către AQUATIM S.A. a unei suprafețe de 25 ha identificat prin nr. cadastral A1046, în vederea stocării temporare a nămolului rezultat din colectarea apelor menajere și pluviale din rețeaua de canalizare a municipului Timișoara.  
 3. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită , pe o perioadă de 5 ani, cu contract de comodat a spațiului din Timișoara, Str.Mărășești, nr.14, subsol, către SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENȚĂ TIMIȘOARA.   
 4. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a  cotei de teren 242/2134 m.p în folosință aferent SAD 7, înscris în Cartea funciară  nr. 408095-C1-U19, nr. top 7154/XVIII, situat in imobilul din Timișoara, str. Ștefan cel Mare, nr. 33  și completarea listei spaţiilor comerciale sau de prestări servicii, aprobată prin HCLMT nr. 327/2002 cu SAD 7.            
 5. Proiect de hoărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din  partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția  de înstrãinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință -ap.SAD26, aferent imobilului din Timișoara, Piața Victoriei  nr.3,  etaj V, identificat cu  C.F nr.400893-C1-U14 Timișoara, nr.cadastral: 400893-C1-U14 (provenit din  CF vechi: 118938, nr.topografic 203/XXVIII), la prețul  de 54.000 euro.
 6. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune din  partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia  de înstrăinare a  spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință-ap.SAD 2, aferent imobilului din Timișoara, strada Ștefan cel Mare nr.1, etaj parter, identificat cu C.F nr.430499-C1-U2 Timișoara, nr.topo 6834/II, la prețul  de 41.000 euro.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor unice și a tarifelor distincte practicate de către RETIM ECOLOGIC SERVICE SA în raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare și transport a deșeurilor municipale desfășurată în Zona 1 – Timișoara, a Județului Timiș, în baza contractului de delegare prin concesiune a activității de colectare și transport a deșeurilor nr. 2303/08.12.2017.
 8. Proiect de hotărâre privind interzicerea utilizării obiectelor de unică folosință confecționate din plastic în cadrul evenimentelor pe care le avizează/organizează Primăria Municipiului Timișoara, instituțiile subordonate, precum și societățile aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Timișoara.
 9. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului final întocmit de Comisia de selecţie pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Consiliului de Administraţie la Compania Locală de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara, stabilirea criteriilor de integritate și indicatorilor cheie de performanță.
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului final întocmit de către Comisia de selecție în vederea ocupării postului vacant din cadrul Consiliului de Administrație la Drumuri Municipale Timișoara S.A.
 12. Proiect de hotărâre privind  aprobarea încheierii Protocolului  de colaborare între Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Timiș, Municipiul Timișoara și Direcția Poliției Locale Timișoara.
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de colaborare între Municipiul Timișoara și Asociația CASUS în vederea colectării Deșeurilor de Echipamente Electrice și Electronice provenite de la gospodăriile particulare.
 14. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei Tehnico-Economice (CTE) de verificare şi avizare a documentaţiilor tehnico-economice și după caz, a altor documentații aferente lucrărilor de investiţii şi reparaţii capitale (altele decât curente) şi aprobarea Regulamentului de funcţionare a CTE.
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea reactualizării Devizului General pentru proiectul  „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană – Etapa II” cod SMIS 2014+127006, actualizat prin HCL 202/25.05.2021.
 16. Plângerea prealabilă cu nr.SC2021 – 24261/30.08.2021 a domnului Mihnea Radu  privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 220/15.06.2021 – privind aprobarea Procedurii cadru privind majorarea impozitului pe clădirile neîngrijite/degradate situate în intravilan.
 17. Plângerea prealabilă cu nr. SC2021 – 24440/01.09.2021 a D’AR-TEX IMOBILIARE SRL privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 316/31.07.2020 privind trecerea imobilelor –teren situate în Timișoara, Piața Victoriei nr.5, cu nr. top 202/2 înscris în CF 428129- Timișoara, nr.top 202/3, înscris în CF 442578 Timișoara, nr.top 202/4 înscris în CF nr. 449905 Timișoara(CF vechi 90752) din proprietatea Statului Român prin RA URBIS în domeniul privat și ulterior în domeniul public al Municipiului Timișoara.
 18. Adresa nr. SC2021 – 025181/08.09.2021 a Brantner Green Solution privind Scrisoarea de intenție cu privire la preluarea gestiunii Stației de Sortare Deșeuri.
 19. Adresa nr. SC2021 – 24908/06.09.2021 a  doamnei Murariu Oana-deputat de Cluj, referitoare la termenele de convocare pentru ședințele consiliului local prevăzute de OUG nr.57/20219 – privind Codul administrativ.
 20. Adresa nr. SC2021-024743 din 02.09.2021 a Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara cu privire la solicitarea Fundației de Abilitare „Speranța” de acordare subvenții în temeiul Legii nr. 34/1998.
 21. Interpelările consilierilor locali.

Proiectele de hotărâre înscrise pe Proiectul ordinii de  zi, cu excepția pct. 8, au fost inițiate de Primarul Municipiului Timișoara – domnul Dominic Fritz, și  au fost trimise spre avizare comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

Proiectul de hotărâre înscris la pct.8  a fost inițiat de doamna consilier Aida Szilagyi și dl. Viceprimar Cosmin Tabără.

The post Ședință ordinară în data de 28.09.2021 first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source