DISPOZIŢIA nr. 1.806 din 20.10.2021 privind  convocarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ȘEDINȚĂ ORDINARĂ pentru data de  26.10.2021


PRIMARUL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1), art.134, alin.(1), lit. a) și art.196 alin. (1), lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 – privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 – privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al Municipiului Timișoara, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate;

DISPUNE :

Art.1: Se convoacă membrii Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, în data de 26.10.2021, ora 17,00, prin platforma online de videoconferință.

Art. 2: Proiectul Ordinii de zi a ședinței este prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art. 3: (1) Consilierii locali vor prelua materialele înscrise pe Proiectul Ordinii de zi din aplicația google drive.

           (2) Membrii Consiliului Local al Municipiului Timișoara sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Art. 4: Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință prin mass-media locală și pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara www.primariatm.ro.

PRIMAR,

DOMINIC FRITZ

SECRETAR GENERAL,  

CAIUS ȘULI


            Anexă

                                                                                                                  La Dispoziția nr. 1806

                                                                                                                  Din data de  20.10.2021

 1. Aprobarea Proceselor Verbale ale ședințelor  Consiliului Local din  21.09.2021, 28.09.2021 și 05.10.2021.
 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale în Municipiul Timișoara pe anul 2022.
 3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea vânzării apartamentului nr.7, situat în imobilul din Timișoara, str. Martir Mihai Apro(fostă Codrului) nr.2, et.1, conform Sentinței Civile nr. 6938/15.07.2020 pronunțată de Judecătoria Timișoara, rămasă definitivă în șnur cu Decizia Civilă nr.51/26.01.2021 pronunțată de Tribunalul Timiș.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara a terenurilor care fac obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către ASSET ZC MARGINII SRL, înscrise în CF nr.453068 în suprafaţă de 461 mp, CF nr. 444632 în suprafață de 289 mp, CF nr.445721 în suprafaţă de 210 mp, CF nr.443950 în suprafaţă de 10 mp, CF nr.447003 în suprafaţă de 922 mp,  CF nr.448489 în suprafaţă de 821mp și CF nr.453069 în suprafaţă de 460 mp terenuri intravilane destinate căilor de comunicație,  spații verzi, teren pentru post trafo.
 5. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara a imobilului-teren situat în Timișoara str. Armoniei nr. 23 înscris în CF nr. 442038 Timișoara și aprobarea vânzării acestuia conform Sentinței civile nr. 5667/23.04.2019 pronunțată de Judecătoria Timișoara în Dosarul nr. 7234/30/2014, rămasă definitivă prin Decizia civilă nr. 1522/A/20.11.2019 a Tribunalului Timiș și prin Decizia civilă nr. 519/13.10.2020 a Curții de Apel Timișoara.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara a terenului în suprafață de 157 mp, înscris în CF nr.444052 Timișoara, ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate, de către Iordache Marcel și trecerea acestuia din domeniul privat al Municipiului Timișoara în domeniul public al Municipiului Timișoara.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, a terenului  înscris în CF nr. 452824 Timişoara, nr. cad. 452824 ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către Societatea IMOBILIARA BAC S.R.L și trecerea terenului respectiv din domeniul privat al Municipiului Timișoara în domeniul public al Municipiului Timișoara.
 8. Privind privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara a terenului  înscris în C.F.nr. 439577 Timișoara, ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către societatea CANOVA CCM SRL, BUDE ZLATINCA și BUDE DUMITRU, FAUR ALEXANDRA-DANIELA și CILIBIU ROXANA-NICOLETA și trecerea terenului respectiv din domeniul privat al Municipiului Timișoara în domeniul public al Municipiului Timișoara.
 9. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donatie a investitiei de extindere retea canal si racord canal pe str. Iosif Sârbu, între str. Gavril Musicescu si str. Emil Cioran, ce fac obiectul renuntãrii la dreptul de proprietate de cãtre domnul Bolos Emil.
 10. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a unor mijloace fixe aflate în administrarea Societății de Transport Public Timișoara, în vederea scoaterii din funcțiune, dezmembrării, casării și valorificării materialelor rezultate din dezmembrarea  acestora.
 11. Proiect de hotărâre privind  transmiterea, fără plată, a dreptului de proprietate asupra unui imobil-teren  din Timișoara, str. Ștefan cel Mare nr. 46 înscris în CF nr.426824 Timișoara, nr.top.426824 către Parohia Ortodoxă Română Timișoara Fabric Vest.
 12. Proiect de hotărâre privind documentatia de dezlipire a imobilului inscris in CF nr.447648, nr.top.9510/1/1/1 – Bulevardul Vasile Parvan.
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea operațiunii de dezmembrare a  unității individuale înscrisă în CF 401506-C1-U10, situată în bv. Regele Carol I nr.26.
 14. Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului cu nr. cadastral 439498, teren intravilan înscris în CF nr. 439498 Timişoara, în suprafaţă de 6180 mp, situat în Timişoara  Piaţa Romanilor nr.11, în 2 Loturi: Lotul 1 cu număr cadastral 453503 –teren intravilan în suprafață de 4413 mp cu construcții C1, C2, C3 și C4 și Lotul 2 cu număr cadastral 453504- teren intravilan în suprafață de 1767 mp, cu construcții C5 și C6 și instituire servitute de strașina în favoarea Lot 1 pe o suprafață de 27 mp.
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea operațiunii de rectificare a suprafeței imobilului cu nr.cad. 400480, situat   în Timișoara strada Zăvoi nr.8.
 16. Proiect de hotărâre privind  atribuirea cu contract de închiriere, pe o perioadă de 3 ani a spațiului cu altă destinație situat  în Timișoara, B-dul General Dragalina, nr. 38-42 către Asociația INTERSECT(INTERSECTA).
 17. Proiect de hotărâre privind prelungirea pe o perioadă de 3 ani, a Contractelor de închiriere: nr.1067/22.05.2000, nr.1059/19.05.2000 și nr. 735/16.07.1999, încheiate cu Societatea Cooperativă Igiena.
 18. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de concesiune nr. 04/09.01.2009 încheiat cu Cabinetul Medical  Dr. Sferlea Andreea.
 19. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr.1620/15.09.2020  încheiat cu AGENȚIA NAȚIONALĂ ANTIDROG –CENTRUL REGIONAL DE PREVENIRE, EVALUARE ȘI CONSILIERE ANTIDROG TIMIȘOARA.
 20. Proiect de hotărâre privind prelungirea pe o perioadă de 3 ani a contractului  de închiriere nr. 1543/24.09.2010, încheiat cu DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ JUDEȚEANĂ TIMIȘ,  pentru spaţiul cu altă destinație, situat în Timişoara, str. Lenau  nr. 10.
 21. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de comodat nr.8/10.10.2018, încheiat cu Uniunea Artiștilor Plastici Filiala Timișoara, pentru spațiul situat în Timișoara, str. C. Brediceanu nr.2.
 22. Proiect de hotărâre privind  modificarea Tabelului nominal  ierarhizat după punctaj al solicitanților de teren conform Legii nr.15/2003 aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.127/27.03.2019, modificată prin Hotărârea  Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.609/10.12.2019.           
 23. Proiect de hotărâre privind  neexercitarea dreptului de preemţiune din  partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia  de înstrăinare a  spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, aferente imobilului cu adresa în Timișoara, Piața Unirii nr.13, identificat cu C.F nr. 403488-C1, nr.topo 386, la prețul  de 6.400.000 euro.
 24. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune din  partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia  de înstrăinare a  spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință-ap.5, aferent imobilului din Timișoara, strada Vasile Alecsandri nr.8, etaj parter, identificat cu C.F nr. 404638-C1-U11 Timișoara, nr.topo 404638-C1-U11, la prețul  de 80.000 euro.
 25. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință-ap.SAD3, cu adresa  în Timișoara, B-dul 16 Decembrie 1989 (fost B-dul 6 Martie) nr.13, etaj parter, identificat cu C.F nr. 410770-C1-U2 Timișoara, nr.topo 12213/III, la prețul  de 130.000 euro.
 26. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din  partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția  de înstrãinare a spațiului cu altã destinație decât aceea de locuințã din Timișoara, strada Episcop Augustin Pacha  nr.1, ap.9 (SAD 9), înscris  în CF nr.400874-C1-U2, nr.cadastral  400874-C1-U2, la prețul de 575.000 euro.
 27. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din  partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția  de înstrãinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, din strada Coriolan Brediceanu  nr.2, ap.nr.16 B Timișoara, jud.Timiș, identificat cu C.F nr.404563-C1-U38 Timișoara , nr.cadastral 404563-C1-U38, la prețul  de vânzare de 350.000 euro.
 28. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.599/09.12.2014 privind reglementarea situației terenurilor ocupate cu garaje autorizate pe raza Municipiului Timișoara, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.623/19.12.2014, nr.131/20.03.2015, nr.462/30.10.2015 și nr.179/10.05.2016.
 29. Proiect de hotărâre privind reactualizarea preţurilor şi modificarea  Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 292 din 27.07.2021- privind actualizarea preţurilor aprobate pentru aducerea la îndeplinire a Hotărârii Consiliului Local nr.273 din 13.07.2021 – privind delegarea de gestiune a  activităţii de curăţenie a  imobilelor  în care îşi desfăşoară activitatea  aparatul de specialitate al Primarului, a activităţii de curăţenie a Complexului Sportiv Bega, a Sălii Olimpia  şi a  activităţii de curăţenie a WC-urilor publice din municipiul Timişoara.
 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurilor și criteriilor de organizare a concursurilor pentru ocuparea posturilor de conducători ai instituțiilor publice de interes local, respectiv  ai serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Municipiului Timișoara.
 31. Proiect de hotărâre privind împuternicirea Comisiei de negociere cu terții a Consiliului Local al Municipiului Timișoara în vederea negocierii schimbului de terenuri/achiziționării terenului situat  în str. Pavlov nr.19, înscris în CF 432347.
 32. Proiect de hotărâre privind modificarea Metodologiei de închiriere a spațiilor din clădirea CERC și a Tarifelor percepute pentru serviciile prestate de către Serviciul Public de Administrare a ”Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive” – CERC, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 20/26.01.2021.
 33. Proiect de privind aprobarea Raportului final întocmit de Comisia de selecţie pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Consiliului de Administraţie la PIEȚE S.A. Timișoara, stabilirea criteriilor de etică și integritate și stabilirea indicatorilor cheie de performanță.
 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului final întocmit de Comisia de selecţie pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Consiliului de Administraţie la HORTICULTURA S.A. Timișoara, stabilirea criteriilor de etică și integritate și stabilirea indicatorilor cheie de performanță.
 35. Proiect de hotărâre privind  aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiție  „Construire pasarelã pietonalã – zona Universitatea de Vest „Tunelul Luminii”  în vederea depunerii prin platforma digitalã aferentã Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”.
 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiție „Pasarela Gelu-Crizantemelor” în vederea depunerii prin platforma digitalã aferentã Programului Național de Investiții  „Anghel Saligny”.
 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării la Proiectul “Invata sa reusesti – servicii integrate in comunitate”, id. 139608, proiect finantat prin fonduri europene, Interventia 9 – facilitarea accesului la educatie si pregatirea cadrelor didactice pentru lucrul cu copii din zonele dezavantajate, Programului Operațional Capital Uman 2014-2020,  axa prioritara 5 – dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii Timisoara 2020, in care Scoala Gimnaziala nr. 15 din Timişoara este partener 3.
 38. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Statului de funcții pentru Filarmonica ”Banatul” Timișoara.
 39. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de  pe raza Municipiului Timișoara, pentru anul școlar 2021 – 2022.
 40. Proiect de hotărâre privind înființarea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism.
 41. Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr. 18/25.07.2000 privind aprobarea Metodologiei privind amenajarea de locuri de parcare și de staționare pe domeniul public, în afara carosabilului.  
 42. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „ Construire casă P+M cu garaj inclus, piscină și anexă”, str. Aurel Pop, f.n., Timişoara.
 43. Proiect de hotărâre privind interzicerea utilizării obiectelor de unică folosință confecționate din plastic în cadrul evenimentelor pe care le avizează/organizează Primăria Municipiului Timișoara, instituțiile subordinate, precum și societățile aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Timișoara.
 44. Proiect de hotărâre pentru  revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.438/02.08.2013 pentru completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.371/30.10.2007 privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoriul Municipiului Timișoara și a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.266/04.07.2017 privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.371/30.10.2007. 
 45. Plângerea prealabilă cu nr. CDE2021-1288/08.09.2021  formulată de Pescariu Gheorghe Daniel, SC Trans Euali SRL și  SC Convida Trans SRL, împotriva art.5 din Hotărârea Consiliului Local nr. 485/31.10.2006 privind circulația autovehiculelor destinate transportului de mărfuri și a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 5 tone în Municipiul Timișoara.
 46. Adresele nr. 10356/S2 din 28.09.2021 și 10357/S2 din 28.09.2021, din partea Instituției Prefectului, înregistrate la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. SC2021-27281/30.09.2021.

Proiectele de hotărâre înscrise pe Proiectul ordinii de  zi, cu excepția pct. 43 și 44 au fost inițiate de Primarul Municipiului Timișoara – domnul Dominic Fritz, și  au fost trimise spre avizare comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

Proiectul de hotărâre de la pct. 43 a fost inițiat de doamna consilier Aida  Szilagyi și proiectul de hotărâre de la pct.44  a fost inițiat de grupul de lucru format din : Ana Munteanu – consilier local, Ovidiu Merean – consilier local și Dan Reșitnec – în calitate de consilier local.

The post Ședință ordinară în data de 26.10.2021 first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source