DISPOZIŢIA nr.  1949  din 17.11.2021 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ȘEDINȚĂ ORDINARĂ pentru data de  23.11.2021


PRIMARUL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1), art.134, alin.(1), lit. a) și art.196 alin. (1), lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 – privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 – privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al Municipiului Timișoara, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate;

DISPUNE :

Art.1: Se convoacă membrii Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, în data de 23.11.2021, ora 17,00, prin platforma online de videoconferință.

Art. 2: Proiectul Ordinii de zi a ședinței este prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art. 3: (1) Consilierii locali vor prelua materialele înscrise pe Proiectul Ordinii de zi din aplicația google drive.

           (2) Membrii Consiliului Local al Municipiului Timișoara sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Art. 4: Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință prin mass-media locală și pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara www.primariatm.ro.

PRIMAR,

DOMINIC FRITZ

 

SECRETAR GENERAL,      

CAIUS ȘULI

Anexă la Dispoziția nr.1949 din data de 17.11.2021

 1. Aprobarea Proceselor Verbale ale ședințelor  Consiliului Local din  26.10.2021 și 04.11.2021.
 1. Proiect de hotarare privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara a terenurilor înscrise în C.F. nr. 444449  Timișoara, C.F. nr. 433052  Timișoara, C.F. nr. 442159 Timișoara și C.F. nr. 442165, ce fac obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către LEUȘCĂ MIHAI, LEUȘCĂ MARCELA, MILOI DANIELA CARLA și MILOI GHEORGHE și trecerea terenurilor respective din domeniul privat al Municipiului Timișoara în domeniul public al Municipiului Timișoara.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de cãtre Municipiul Timisoara a lucrãrilor de extindere retea apã si bransament apã, în Municipiul Timisoara, CF446660, ce face obiectul renuntãrii la dreptul de proprietate, de cãtre societatea VH URBAN HOME S.R.L., si trecerea acestora în domeniul public al Municipiului Timisoara.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a terenului înscris în CF nr.453734 ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către Kohn Miodrag-Adrian Întreprindere Individuală, Mihu Dumitru și Mihu Carmen și trecerea terenului respectiv din domeniul privat al Municipiului Timișoara în domeniul public al Municipiului Timișoara.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a terenului înscris în CF nr. 453825 Timişoara, nr. cad. 453825 ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către Societatea TIMCON SA și trecerea terenului respectiv din domeniul privat al Municipiului Timișoara în domeniul public al Municipiului Timișoara.
 5. Privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara a terenului ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate asupra cotei de ½ a imobilului înscris în CF nr.430260, de către SC HYPO GIROC INVESTMENTS SRL și trecerea acestuia din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Timișoara, teren intravilan pentru drum.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a imobilelor-teren înscrise în CF nr. 449776 Timișoara nr. cad. 449776 și CF nr. 449778 Timișoara nr. cad. 449778 ce fac obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către Societatea CEFIN REAL ESTATE TIMIȘOARA S.R.L. şi totodată, trecerea terenurilor respective, din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Timişoara, cu destinaţia de “teren intravilan pentru drum”.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a terenului înscris în C.F. nr.445777-Timișoara și a terenului înscris în C.F. nr.453073-Timișoara, respectiv, trecerea acestora în domeniul public al Municipiului Timișoara.
 8. Proiect de hotărâre privind modalitatea de gestiune a serviciilor de administrare și exploatare a domeniului public și privat al Municipiului Timișoara, ca fiind cea a gestiunii delegate.
 9. Proiect de hotărâre privind corectarea poziției nr. 4605 din Anexa nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 474/2006 constând în rectificarea rubricii ”descriere imobil Splaiul Tudor Vladimirescu nr.15”.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al Municipiului Timișoara, în domeniul public al Județului Timiș a imobilului-teren cu număr parcelă De 210, în suprafață de 138 mp.
 11. Proiect de hotărâre privind trecerea imobilelor construcții, aferente aerodromului Cioca, situate în Timișoara, Calea Torontalului km.3, înscrise în Cartea Funciară nr.447336 din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Timișoara.
 12. Proiect de hotărâre privind trecerea terenului în suprafață de 3178 mp, înscris în CF 441340 Timișoara, din proprietatea STATULUI ROMÂN și administrarea Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara, dezmembrarea terenului în LOT 1 și Lot 2, trecerea terenului LOT 1și LOT 2 în domeniul public al Municipiului Timișoara, LOT 2 având categoria de folosință teren pentru drum.
 13. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui spațiu de  la parterul  căminului internat al Liceului Teoretic Nicolaus Lenau, situat în Timișoara , str. Dr. Iosif Nemoianu nr.5, către Grădinița cu Program Prelungit ”Nikolaus Lenau” pentru desfăşurarea activităţii de învăţământ, pe o perioadă de 5 ani.
 14. Proiect de hotărâre privind prelungirea pe o perioadã de 3 ani,  a Contractului de închiriere nr.1462/07.12.2004, încheiat cu ASOCIAȚIA „VICTORIA” A LUPTÃTORILOR ÎN REVOLUȚIE și FUNDAȚIA NAȚIONALÃ A REVOLUȚIEI DIN DECEMBRIE 1989, pentru spațiul situat în Timișoara, B-dul Iuliu Maniu nr. 11, ap.1.
 15. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 din HCLMT nr. 584/2019, privind atribuirea în folosinţă gratuită, pe o perioada de 49 ani, a terenului în suprafaţă de 5082 mp, înscris în CF. nr. 449194 Timisoara, nr. cadastral/ top. 449194, către Mitropolia Banatului Arhiepiscopia  Timisoarei, în scopul construirii unui Așezământ Social cu Paraclis Ortodox și încheierea unui act adițional la contractul de comodat nr. 1/05.12.2019 încheiat între Municipiul Timișoara și Mitropolia Banatului Arhiepiscopia Timișoarei.
 16. Proiect de hotărâre privind preluarea cu titlu gratuit în patrimoniul Municipiului Timișoara a 6(șase) containere modulare de la Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, în contexul epidemiologic generat de noul coronavirus SARS-COV-2.
 17. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de uz și servitute către E-Distribuție Banat S.A. Timișoara pentru terenurile înscrise în CF 453909 și CF 438927 Timișoara, proprietatea Municipiului Timișoara- domeniu public.
 18. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr.V la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 932/19.01.2010 cu mijloace fixe reprezentând racorduri, branșamente sau alte lucrări la sistemele de alimentare cu apă și canalizare recepționate în perioada 2013 – 2021 și transmiterea spre administrare și exploatare către operatorul regional AQUATIM S.A.
 19. Proiect de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinației imobilului compus din construcții și teren situat în Timișoara, str. Dunărea nr.9, în care a funcționat Colegiul Tehnic ”Dimitrie Leonida”, din spațiu pentru desfășurarea activităților de învățământ preuniversitar de stat în spațiu pentru desfășurarea activităților de învățământ universitar de stat în vederea transmiterii în administrarea Universității de Vest Timișoara.
 20. Proiect de hotărâre privind înființarea Serviciului public de interes local pentru administrarea parcărilor publice din Municipiul Timișoara – TIMPARK.
 21. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrãinare a spațiului cu altã destinație decât aceea de locuințã din Timișoara, strada Zugrav Nedelcu nr.9, etaj I, Ap.Corp A, înscris în CF nr.407719-C1-U18 Timișoara, nr.cadastral 407719-C1-U18, la prețul de 60.000 euro.
 22. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrãinare a spațiului cu altã destinație decât aceea de locuințã din Timișoara, strada V.Alecsandri nr.2, înscris în CF nr. 405034-C1-U21 Timișoara, nr.cadastral 405034-C1-U21, la prețul de 700.000 euro.
 23. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrãinare a spațiului cu altã destinație decât aceea de locuințã din Timișoara, Piața Victoriei nr.8, etaj parter, ap.SAD 5/A, înscris în CF nr.402321-C1-U7 Timișoara, nr.cadastral 402321-C1-U7 (provenit din C.F vechi nr.137445, nr.topo1192/XXIV/I), la prețul de 498.000 euro.
 24. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția  de înstrãinare a spațiului cu altã destinație decât aceea de locuințã din Timișoara, Piața Victoriei nr.8, ap.SAD 5/B, înscris în CF nr.402321-C1-U23 Timișoara, nr.cadastral 402321-C1-U23 (provenit din C.F vechi nr.139043,  topo 1192/XXIV/II, la prețul de 88.500 euro.
 25. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din  partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția  de înstrãinare a spațiului cu altã destinație decât aceea de locuințã din Timișoara, B-dul Tinereții (actual Regele Carol I) nr.4, etaj P, ap.Birou, corp B, înscris în C.F nr.413352-C1-U16 Timișoara, nr.cadastral 413352-C1-U16, la prețul de 19.500 euro.
 26. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de valabilitate a Contractului nr.SC2017 – 29712/27.11.2017 încheiat  cu Bursa Română de Mărfuri S.A.
 27. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.454/2017 privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare a Municipiului Timișoara.
 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurilor și criteriilor de organizare a concursurilor pentru ocuparea posturilor de conducători ai instituțiilor publice de interes local, respectiv ai serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Municipiului Timișoara.
 29. Proiect de hotărâre privind reglementarea procedurilor de parcurs în vederea acordării subvențiilor din bugetul local în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii române, cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență social, pentru anul 2022.
 30. Proiect de hotărâre privind scutirea parțială de la plata taxei de concesiune datorată conform Contractului nr. 13/11.12.2000, aferentă suprafeței de 2030 mp în perioada 21.07.2021 – 01.11.2021.
 31. Proiect de hotărâre privind actualizarea Devizului general aferent obiectivului de investiţii: ,,Execuţie podeţ canal desecare CCP263 str. Neajlov”.
 32. Proiect de hotărâre privind privind actualizarea Devizului general aferent obiectivului de investiţii: ,,Execuţie podeţ canal desecare CCP 263 str. N. Stoica de Haţeg”.
 33. Proiect de hotărâre privind privind actualizarea Devizului general aferent obiectivului de investiţii: “ Execuţie podeţ canal desecare CCP263 str. D. Dinicu”.
 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Devizului General prevăzuți în documentația pentru avizare si autorizare ISU aferentă obiectivului de investiții ,,Modernizare și securizare ,,Clădire Administrativă – Primaria Municipiului Timisoara: B-dul C. D. Loga nr.1 – Timișoara”.
 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferent obiectivului de investiție ”Amenajare zona Procopiu(Șt.Procopiu, E.Coșeriu, T.Tzara, H.Hulubei)”.
 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii protocolului de colaborare între Primăria Municipiului Timișoara, Fundația Filantropia Timișoara și Asociația LOGS – Grup de Inițiative Sociale.
 37. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Timișoara în Consiliile Administrative ale: Filarmonicii ”Banatul” Timișoara, Teatrul German de Stat Timișoara, Teatrul Maghiar de Stat ”Csiky Gergely” și Casei de Cultură a Municipiului Timișoara.
 38. Alegerea președintelui  ședințelor Consiliului Local al Municipiului Timișoara din lunile decembrie 2021, ianuarie 2022 și februarie 2022.
 39. Plângerea prealabilă cu nr.SC2021-29629/25.10.2021 formulată de  Iliescu Alina și Iliescu Radu-Antim, prin care se solicită revocarea în parte a Hotărârii Consiliului Local nr.316/31.07.2020 – privind trecerea imobilelor-teren situate în Timișoara, Piața Victoriei nr.5, cu nr. top 202/2 înscris în CF 428129 Timișoara, nr. top 202/3 înscris în CF 442578 Timișoara și nr. top 202/4 înscris în CF nr.449905 Timișoara(CF vechi90752) din proprietatea Statului Român prin R.A. Urbis în domeniul privat și ulterior în domeniul public al Municipiului Timișoara, cu privire la garajul nr.2.
 40. Plângerea prealabilă cu nr.SC2021-30864/05.11.2021 formulată de  Sindicatul Liber al Salariaților din  Primăria Municipiului Timișoara, prin care se solicită revocarea în tot a Hotărârii Consiliului Local nr.340/28.09.2021 – privind modificarea și aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara.
 41. Adresa nr. SC2021 -031615/15.11.2021 a Instituției Prefectului – Județul Timiș, privind sesizările consilierilor locali Radu Țoancă și Adrian-Răzvan Lulciuc referitoare la Hotărârea Consiliului Local nr.354/26.10.2021 – privind stabilirea impozitelor și taxelor locale  în Municipiul Timișoara pentru anul 2022.
 42. Adresa nr. IF2021 – 042982/20.10.2021 a Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara  referitoare la cererea Asociației Memorialul Revoluției 16-22 Decembrie 1989 privind scutirea  de la plata taxei pe clădire și a taxei pe teren pentru imobilul în care își desfășoară activitatea, str. Popa Șapcă nr. 3-5.
 43. Adresa nr.SC2021 – 30163/01.11.2021 a domnului Stefoni Marius Gheorghe referitoare la  C. Piețe S.A. Timișoara.
 44. Interpelările consilierilor locali.

 

Proiectele de hotărâre înscrise pe Proiectul ordinii de  zi au fost inițiate de Primarul Municipiului Timișoara – domnul Dominic Fritz, și  au fost trimise spre avizare comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

The post Ședință ordinară în data de 23.11.2021 first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source