DISPOZIŢIA nr.  1441 din 19.08.2021 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ pentru data de 24.08.2021


PRIMARUL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

În conformitate cu prevederile  art.133 alin.(2), lit.(a), art.134 alin.(1), lit.a) și art.196 alin.(1), lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 – privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUNE :

Art. 1: Se convoacă  membrii Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ, în data de 24.08.2021, ora 17,00, în  Sala de Consiliu a Primăriei Municipiului Timișoara din B-dul C.D. Loga, nr.1.

Art. 2: Proiectul Ordinii de zi a ședinței:

            1. Alegerea Președintelui de ședință.

            2. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.216/30.05.2006 pentru delegarea gestiunii serviciului public de producere a energiei termice și electrice, transport, distribuție și furnizare a energiei termice.

            3. Adresa nr. SC2021 – 22715/11.08.2021  a Instituției Prefectului Județul Timiș referitoare la  avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local.

Art. 3: (1) Consilierii locali vor prelua materialele  înscrise pe Proiectul Ordinii de zi din aplicația google drive.

            (2) Membrii Consiliului Local al Municipiului Timișoara sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectului  de hotărâre.

Art. 4: Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință prin mass-media locală și pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara www.primariatm.ro.

PRIMAR,

DOMINIC FRITZ

p. SECRETAR GENERAL,

SIMONA DRĂGOI

The post Ședință extraordinară, 24.08.2021 first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source