Programul operational POR 2014-2020 Axa Prioritară: 10. Îmbunătățirea infrastructurii educaționale.

Prioritatea de investiții 10.1 Investiții în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe în învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare.

 

Obiectiv specific 10.1 Creşterea gradului de participare la nivelul educației timpurii şi învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, Apel dedicat învatământului obligatoriu

Titlu proiect: Reabilitare, modernizare, dotare și extindere (prin desființare corp C2) Școala Gimnazială nr. 4, Municipiul Moreni, Județul Dâmbovița cod SMIS 122172.

UAT Municipiul Moreni în calitate de beneficiar, a încheiat  contractul  de finanțare nr.6447/21.12.2020 cu Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii  și Administrației  în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia, în calitate de organism intermediar.

 

Perioada de implementare: 30 de luni respectiv 21.12.2020-30.06.2023

Obiectivul general al proiectului: constă în îmbunătățirea condițiilor din unitatea de învățământ Școala Gimnazială nr. 4 din Municipiul Moreni, jud. Dâmbovița, în vederea creșterii performanțelor elevilor și a reducerii abandonului școlar. Scopul proiectului este modernizarea infrastructurii existente (Corp C1 Școala), extinderea sălii de sport cu anexe conținând vestiare, grupuri sanitare, sală de ședințe pentru consiliul elevilor, spații administrative, care sa îndeplinească normele legale, astfel încât această investiție să conducă la: Îmbunătățirea și extinderea infrastructurii educației în mediul urban, Asigurarea egalității de șanse prin accesul la educație al persoanelor cu dizabilități și al grupurilor defavorizate cât și al celor cu probleme de ordin social, Prevenirea abandonului școlar, Achiziționarea de echipamente educative moderne, inclusiv echipamente IT și mobilier adecvat procesului educațional, Asigurarea spațiilor pentru serviciile de consiliere și orientare școlară, Asigurarea realizării personale, a stării de sănătate și a participării populației la educație, Asigurarea de laboratoare și ateliere performante, Dezvoltarea spiritului comunitar la elevi. Astfel proiectul contribuie la realizarea obiectivului specific 10.1 al Axei Prioritare 10 și anume: Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învatamântului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului.

 

Obiectivele specifice ale proiectului:

  1. Reabilitarea a 25 săli de clasă și a 2 laboratoare complet utilate prin reabilitarea corpului de școala existentă, care vor deservi un numar de 535 de elevi.
  2. Extinderea sălii de sport (împreună cu anexe) până la o suprafață de 463 mp necesară pentru bună desfășurarea a orelor de educație fizică.

Creșterea nivelului de pregătire al elevilor Școlii Gimnaziale nr. 4, Municipiul Moreni, Județul Dâmbovița și asigurarea facilităților necesare pentru programele de tip “Școală după școală”/“A doua șansă” și implementarea acestora în cadrul școlii până la finalul proiectului respectiv iunie 2023.

Proiectul se va derula în Moreni, B-dul Petrolului nr.3, Cod poștal 135300, jud. Dâmbovița , cu valoarea totală de 14.015.976,92 LEI  din care finanțare nerambursabilă (FEDR) 11.549.616,63 LEI și 1.773.294,30 LEI  de la bugetul de stat.

Source