PROIECT DE HOTĂRÂRE | 87| din data de 22.08.2022

Privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Mogoșoaia în Consiliul de Administrație al Grădiniței “Zori de Zi” Mogoșoaia

Având în vedere:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

Prevederile art. 16 alin. (1) și art. 96 alin. (5) din Legea educației naționale nr. 1/2011

Prevederile art. 4 alin. (4) din Ordinul nr. 5154/2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar;

Adresa Grădiniței “Zori de Zi” Mogoșoaia nr. 105/18.08.2022 înregistrată la sediul Comunei Mogoșoaia sub nr. 19216/19.08.2022.

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. a), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

SE PROPUNE:

Art. 1 Desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Mogoșoaia în Consiliul de Administrație al Grădiniței “Zori de Zi” Mogoșoaia.

Inițiator
Primar
Paul Mihai Nicu Precup
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Source