PROIECT DE HOTĂRÂRE | 61 | din data de 08.06.2022

Privind încheierea unei convenții de colaborare între Comuna Mogoșoaia și   Fundația The Door Romănia

Având în vedere:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Adresa Fundației The Door nr. 1167/06.06.2022 înregistrată la Comuna Mogoșoaia sub nr. 13827/06.06.2022;

Prevederile Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Conform Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale din județul Ilfov 2018 – 2023;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (7) lit. b), alin. (14), art. 139 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

SE PROPUNE:

Art. 1 Aprobarea încheierii unei convenții de colaborare între Comuna Mogoșoaia și   Fundația The Door Romănia cu sediul în șos.  I.C. Brătianu nr. 1, comuna Mogoșoaia, județ Ilfov, conform anexei la prezentul proiect de hotărâre

Inițiator
Primar
Paul Mihai Nicu Precup
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Source