PROIECT DE HOTĂRÂRE | 55 | din data de 18.05.2022

Privind însușirea raportului de evaluare nr. 10425/18.04.2022, precum și  aprobarea prețului de achiziție a imobilului teren în suprafață de 1194 mp identificat cu nr. cadastral 67640

AVÂND ÎN VEDERE:

Având în vedere:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Hotărârea Consiliului Local nr. 37/31.03.2022;

Prevederile art. 553, art. 555,  art. 1650, alin. 1, art. 1657 și art. 1666 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. 2 lit. (b), alin. (14), art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

SE PROPUNE:

Art. 1 Aprobarea raportului de evaluare nr. 10425/18.04.2022 întocmit de S.C. AM VERUS S.R.L CUI RO36203618, J40/8299/2016  privind stabilirea valorii de piață a imobilului teren în suprafață de 1194 mp identificat cu nr. cadastral 67640.

Art. 2 Aprobarea procesului – verbal de negociere a prețului de cumpărare a imobilului teren descris la art. 1, înregistrat la Comuna Mogoșoaia sub nr.10706/20.04.2022, întocmit de comisa de negociere constituită conform Hotărârii Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia nr. 37/31.03.2022 și a dispoziției primarului comunei Mogoșoaia nr.263/18.04.2022.

Art. 3 (1) Aprobarea cumpărării imobilului teren în suprafață de 1194 mp identificat cu nr. cadastral 67640.

(2) Prețul de achiziție al imobilului menționat la alin. 1 este contravaloarea în lei a 90.520 euro la cursul BNR de la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare, conform procesului – verbal de negociere nr. 10706/20.04.2022..

Art. 4 (1) Se împuternicește domnul Paul Mihai Nicu Precup, în calitate de primar al Comunei Mogoșoaia, în vederea semnării contractului de vânzare – cumpărare. Acesta se va identifica cu CI seria IF nr. 598432, emis la data de 28.02.2018 de către SPCLEP Mogoșoaia.

(2) Taxele notariale și cele privind înscrierea terenului în Cartea Funciară, vor fi suportate de cumpărător, din fondurile bugetului local al Comunei Mogoșoaia.

Art. 5 Imobilele cumpărate în condițiile prezentului proiect de hotărâre se înregistrează ca bunuri aparținând domeniului privat al Comunei Mogoșoaia, la valoarea prevăzută în contractul de vânzare – cumpărare, iar inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al Comunei Mogoșoaia se completează corespunzător

Inițiator
Primar
Paul Mihai Nicu Precup
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Source