PROIECT DE HOTĂRÂRE | 41 | din data de 29.03.2022

Privind înființarea Clubului Sportiv de drept public „Club Sportiv Progresul Mogoșoaia”

AVÂND ÎN VEDERE:

Având în vedere:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

În conformitate cu prevederile art. 3, art. 22, art, 26 alin. (2) lit. b), art. 29 alin. (1) și (2), art. 30 din Legea nr.69/2000 privind educația fizică și sportul, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile Regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000 din 13.09.2001;

Conform art. 129 alin. (7) pct. a), c), e), f), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

SE PROPUNE:

Art. 1 Înființarea Clubului Sportiv de drept public „Club Sportiv Progresul Mogoșoaia” instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Consiliului Local al comunei Mogoșoaia ce va avea sediul în str. Agricultorilor nr. 5 bis comuna Mogoșoaia, județ Ilfov.

Art. 2 Clubul Sportiv Progresul Mogoșoaia va fi înscris ca structura sportivă în Registrul Sportiv de la Agenția Națională pentru Sport.

Art. 3 Cheltuielile pentru înființarea, înregistrarea , afilierea la federații și organizarea clubului se suportă din bugetul general al Comunei Mogoșoaia.

Art. 4 Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Clubului Sportiv Progresul Mogoșoaia., conform Anexei nr. 1 la prezentul proiect de hotărâre.

Art. 5 Numirea Comitetului director al Clubului Sportiv Progresul Mogoșoaia care va îndeplini atribuțiile stabilite prin Regulamentul de organizare și funcționare al Clubului Sportiv Progresul Mogoșoaia, alcătuit din următoarele persoane: Președinte, Administrator și un consilier local.

Art. 6 Finanțarea activității sprotive a clubului este realizată din venituri proprii și subvenții.

Art. 7 Aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Clubului Sportiv Progresul Mogoșoaia, conform anexelor.

Inițiator
Primar
Paul Mihai Nicu Precup
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Source