PROIECT DE HOTĂRÂRE | 35 | din data de 14.03.2022

Privind retransmiterea străzii Valea Parcului dată în administrarea Consiliului Județean Ilfov prin Hotărârea Consiliului Local nr. 112/26.11.2021, aflată în domeniul public al Comunei Mogoșoaia, din administrarea Consiliului Județean Ilfov în administrarea Consiliului Local Mogoșoaia”

AVÂND ÎN VEDERE:

Având în vedere:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Prevederile O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În baza art. 867 și urm. din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr. 28/28.02.2022;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. a),  art. 139 alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

SE PROPUNE:

Art. 1 Retransmiterea străzii Valea Parcului aflată în domeniul public al Comunei Mogoșoaia, din administrarea Consiliului Județean Ilfov în administrarea Consiliului Local Mogoșoaia, predată în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 112/26.11.2021 pentru executarea lucrărilor de „Așternere covor asfaltic” conform datelor de identificare din anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Contractul de dare în administrare încheiat între Consiliul Județean Ilfov și Consiliul Local Mogoșoaia încetează de drept.

Art. 3 Retransmiterea imobilului prevăzut la art. 1 se face prin proces verbal de predare-primire încheiat în condițiile legii

Inițiator
Primar
Paul Mihai Nicu Precup
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Source