PROIECT DE HOTĂRÂRE | 3 | din data de 17.01.2022

Privind  aprobarea modelului actului adițional pentru prelungirea mandatului administratorului ECOTRANS STCM SRL, domnul Ioan Manolache

AVÂND ÎN VEDERE:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Adresa Ecotrans Stcm Srl nr. 2187/19.11.2021 înregistrată la Comuna Mogoșoaia cu nr. 33404/13.12.2021;

Prevederile art. 194 alin. (1) lit. b), art. 197 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a) și b), alin. (3) lit. d), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare

SE PROPUNE:

Art. 1 Aprobarea prelungirii mandatului administratorului ECOTRANS STCM SRL, domnul Ioan Manolache, pentru o perioadă de 1 an, începand cu data de 08.12.2021 și până la data de 07.12.2022.

Art. 2 Aprobarea modelului actului adițional la Contractul de mandat încheiat la data de 27.05.2021, pentru prelungirea mandatului administratorului ECOTRANS STCM SRL, domnul Ioan Manolache, conform anexei la prezentul proiect de hotărâre.

Art. 3 Se împuternicește Primarul Comunei Mogoșoaia, domnul Paul Mihai Nicu PRECUP, în vederea semnării hotărârii Adunării Generale  a Asociaților de prelungire a duratei mandatului domnului Ioan Manolache, a actului constitutiv actualizat cu noua durata a mandatului de 1 an, precum și a actului adițional la contractul de mandat încheiat la data de 27.05.2021.

Inițiator
Primar
Paul Mihai Nicu Precup
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Source